En frisk, sprek og slank kropp. Energi og over­skudd nok til å leve et godt liv. Hele li­vet. Hvem øns­ker seg ikke det?!

Føl­ger du rå­de­ne fra kvin­ne­le­gen, er­næ­rings­fy­sio­lo­gen og tre­nings­eks­per­ten om hva du ge­ne­relt bør hus­ke på og hva du spe­si­elt bør pas­se på i din al­der, er du godt på vei.

Her er gode råd for deg som er i 30-, 40-, 50- og 60+-åre­ne.

Saken er hentet fra Hjemmet uke 43/2015.

Huskeliste for alle aldre

Kvin­ne­le­gen:

 • Vær klar over at de fles­te ku­ler i brys­tet opp­da­ges av kvin­nen selv. Så sjekk brys­te­ne dine en gang i må­ne­den, helst rett et­ter men­strua­sjo­nen (mens du ennå men­stru­e­rer). Fra du er 50–70 år, vil du også bli inn­kalt til mam­mo­gra­fi an­net­hvert år. Be­nytt deg av det­te til­bu­det!
 • Inn­til du når 70 år, får du også til­bud om å få tatt en cel­le­prø­ve av liv­mor­hal­sen hvert tred­je år. Ikke hopp over den­ne. Å opp­da­ge en cel­le­for­and­ring på et tid­lig sta­di­um kan ut­gjø­re for­skjel­len mel­lom liv og død.
 • Hvor­dan står det til med blod­tryk­ket ditt, dine ko­le­ste­rol­ver­di­er og ditt blod­suk­ker? Fra 40-årsal­de­ren bør du sør­ge for å få sjek­ket dis­se ver­di­ene hos fast­le­gen med jev­ne mel­lom­rom.

Er­næ­rings­fy­sio­lo­gen:

 • Øk inn­ta­ket av frukt og grønt. Spis frukt og grønt til alle mål­ti­de­r. Ikke bare gjør det vel­dig godt i seg selv, men de som spi­ser mye plan­te­fôr, spi­ser også litt mind­re søt­sa­ker, litt mind­re kjøtt og litt mind­re pas­ta og ris, noe som også gir en god hel­se­ge­vinst
 • Spis litt sunt fett hver dag. Kos deg med en li­ten neve nøt­ter, en halv avo­ka­do, og ring­le gjer­ne litt god oli­ven­ol­je over sa­la­ten.
 • Spis des­sert! Ikke is og pud­ding, med frisk frukt og bær med skyr, ma­ger ke­sam el­ler yog­hurt. Med en sånn søt av­slut­ning på mid­da­gen er det mye let­te­re å unn­gå skap­sni­king om kvel­den.
 • Spis fisk — helst av det fete sla­get — 2–3 gan­ger i uken. Får du ikke til det, så ta et til­skudd.
 • Mi­ni­ma­li­ser inn­ta­ket av suk­ker.
 • Husk at det er guns­tig for alle å be­gren­se inn­ta­ket av sik­tet hve­te­mel. Når det kom­mer inn i krop­pen opp­fø­rer det seg som suk­ker; det gir en rask blod­suk­ker­stig­ning og mi­ni­malt med næ­ring.
 • Fo­ku­ser på alt det er smart å spi­se mer av i ste­det for det som er «nei» og «fy».
 • Det er lov å kose seg innimellom! Dårlig samvittighet har aldri gitt noen bedre helse.

Tre­nings­eks­per­ten:

 • Vær fy­sisk ak­tiv minst 30 mi­nut­ter 5 gan­ger i uken. Gå ut i ly­set, trekk inn den fris­ke luf­ten, vær i be­ve­gel­se og kjenn at du har et hjer­te som slår. Det er gra­tis, en­kelt og all­tid til­gjen­ge­lig. Og ge­vins­ten er for­mi­da­bel. Opp­fyl­ler du det­te min­ste­må­let, har det ef­fekt på over 30 for­skjel­li­ge syk­dom­mer og pla­ger og du kan se frem til åtte fris­ke­re år enn om du er in­ak­tiv.
 • Tren styr­ke to gan­ger i uken. Ta i så du vir­ke­lig kjen­ner det. Selv 90-år­in­ger har godt av det.
 • Re­du­ser sit­te­ti­den. Voks­ne sit­ter i snitt 9 ti­mer om da­gen. Det er alt­for mye. Det øker ri­si­ko­en både for overvekt, diabetes, hjerte- og karsykdom og en­kel­te kreft­for­mer. Reis deg opp en gang i ti­men. Strekk på deg. Ta noen skritt. Det gjel­der også deg som er fy­sisk ak­tiv i fri­ti­den.
 • Tips: Nye puls­klok­ker kan gi deg en på­min­nel­se hver time om at det er på tide å rei­se seg. Det kan være både be­visst­gjø­ren­de og in­spi­re­ren­de.

I Helseleksikonet vårt kan du lese om overgangsalder.

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!