Smeltet bort fett med ultralyd

Magen minsket med 13 cm

Eva Solstad (43) slet med å bli kvitt magefettet. Med ultralyd gikk hun fra str. 42 til 36.

Publisert Oppdatert

Eva er kom­met til Hud- og Velværeklinikken på Ork­anger for å bli ultralydslanket. Det­te er hennes tredje be­hand­ling. Hun er spent, men vet også at det er når be­hand­lin­gen er over, at ar­bei­det med å få ef­fek­ten til å vare, be­gyn­ner. For om Eva fort­set­ter å leve usunt, vil fet­tet med all sann­syn­lig­het kom­me tilbake.

– Det vers­te blir å kut­te ut co­la­en. Men hvis det­te skal ha noen hen­sikt, må jeg kut­te ut brus, drik­ke mer vann, spi­se mind­re kar­bo­hyd­ra­ter og trene mer, smi­ler Eva Solstad fra Ork­anger i Sør-Trøndelag.

– Nei, det er ingen vits å ta en slan­ke­be­hand­ling til tre tu­sen kro­ner hvis man ikke føl­ger opp med egen­inn­sats etterpå, sier be­hand­ler Siw Wiggen.

Smel­ter fet­tet

Før be­hand­lin­gen be­gyn­te, fyl­te Eva ut et skje­ma hvor hun blant annet be­kref­ter at hun er frisk, og det ble tatt «førbilder» av henne. Snart er det tid for «et­ter­bil­der». Nå skal ma­gen må­les. Siw stre­ker opp med grønn tusj der hun har målt, slik at hun vet nøy­ak­tig hvor må­le­bån­det skal lig­ge når hun skal måle på nytt om et par ti­mer.

Slan­ke­ma­ski­nen er klar til bruk. Siw fø­rer en ste­to­skop­lig­nen­de son­de lang­somt over Evas mage. Det min­ner om en ul­tra­lyd­un­der­sø­kel­se for gra­vi­de. Men denne ma­ski­nen bru­ker ul­tra­ly­den til å smel­te bort fett. Ma­ski­nen brum­mer stil­le; det er ultralydbølgene som svin­ger.

– Ul­tra­ly­den fjer­ner fett som kanskje ikke er ska­de­lig, men som vi vil ha bort av kos­me­tis­ke grun­ner, sier Siw Wiggen. – Bøl­ge­ne går så fort inni fett­cel­le­ne at de bris­ter. Inn­hol­det i cel­le­ne tøm­mes ut og kom­mer ut av krop­pen på na­tur­lig måte. Ul­tra­ly­den vir­ker bare rett un­der hu­den, så ind­re or­ga­ner tar ingen ska­de av be­hand­lin­gen.

Må trim­me!

Eva er en dame med mange jern i il­den. Hun har likevel ikke pri­ori­tert seg selv etter at hun fikk barn, og tre svangerskap har satt sine spor.

– To av bar­na kom med tret­ten må­ne­ders mel­lom­rom, så jeg rakk aldri å kom­me i match­vekt. Jeg har prøvd for­skjel­li­ge slan­ke­ku­rer og di­et­ter uten hell. Men jeg øns­ker ikke å se ut som en skrue med val­ker fra pup­pe­ne og ned. Det sis­te halv­å­ret har jeg vært flin­ke­re til å røre meg, men nå må jeg trim­me or­dent­lig, sier hun.

– Du skal bli både varm og and­pus­ten. Det er først da krop­pen skil­ler seg av med av­falls­stof­fe­ne. Hvis du går hjem, slen­ger deg på so­fa­en og gom­ler sjo­ko­la­de, er denne be­hand­lin­gen å kas­te pen­ger ut gjennom vin­du­et. Jeg star­ter pro­ses­sen, men det er ved å spi­se rik­tig og trene mer at fet­tet for­svin­ner og hol­der seg borte. Man kan selv­sagt gå ned i vekt ved bare å trene og spi­se rik­tig, da blir du også tyn­ne­re i an­sik­tet, pup­pe­ne, rum­pa eller andre ste­der du ikke øns­ker for­and­ring. Med slan­ke­ma­skin får du punktslanket deg akkurat der det er størst be­hov.

Va­ri­e­ren­de ef­fekt

Det er ikke spe­si­elt bil­lig å få en slank kropp med hjelp av slan­ke­ma­skin. Hver be­hand­ling kos­ter 3100 kro­ner.

– Men det er bil­li­ge­re enn fett­su­ging som fort kom­mer opp i 40 000 kro­ner, sier Siw Wiggen. – Dessuten er ikke det­te noe kir­ur­gisk inn­grep. Du kan gå rett tilbake til jobb etter be­hand­lin­gen.

Hvor stor ef­fek­ten er, va­ri­e­rer fra per­son til per­son Noen går inn tre cm, andre syv, men Siw har også be­hand­let en som gikk inn 13 cm ved før­s­te for­søk.

– De fles­te må nok ha mer enn én be­hand­ling for å få god ef­fekt. Jeg an­be­fa­ler imidlertid aldri mer enn seks be­hand­lin­ger, og det må gå minst ti da­ger mellom hver gang, sier hun.

Man går gjerne ned noen cm etter en be­hand­ling. Men det er ikke alle som opp­når øns­ket re­sul­tat.

– Når fet­tet er for hardt, er det nes­ten umu­lig å få det bort. Da lig­ger det for langt inni krop­pen til at ul­tra­ly­den når frem. Det enes­te som hjel­per, er tre­ning, sier Siw Wiggen.

Snar­vei

Det er lett å ten­ke på slan­ke­ap­pa­rat som nok en snar­vei til et let­te­re liv.

– Jeg vil ikke kal­le det­te snar­vei. Du får en kick­start på slan­ke­ku­ren. Det gir deg mo­ti­va­sjon til å fort­set­te selv. Du kan selv­sagt gå på tre­nings­stu­dio eller løpe opp en fjell­topp, men det er ikke ofte man ser før- og et­ter­bil­der etter en trim­tur. Du kla­rer rett og slett ikke å slan­ke deg like fort, sier Siw.

Hud- og Velværeklinikken fikk slan­ke­ma­ski­nen i juli i fjor og har allerede hatt mange kun­der.

– In­ter­es­sen er enorm. Vi dek­ker helt klart et be­hov, sier Siw.

Hun har gjen­nom­gått fle­re kurs for å kun­ne be­tje­ne ma­ski­nen, og det sy­nes Eva er be­tryg­gen­de.

– Jeg vet ikke om jeg vil­le gått til noen som ikke viss­te hva de hol­der på med.

Skeptisk forsker

Om kun­de­ne er be­geist­ret for slan­ke­ma­ski­ner, er fors­ker­ne mer skep­tis­ke.

Hva gjør maskinen?

  • Den kan punktslanke deg over hele kroppen, for eksempel på hake, armer, runpe og lår.
  • Den kan redusere cellulitter og stramme opp huden.
  • den kan redusere strekkmerker etter svangerskap
  • Behandlingen er smertefri, innebærer ingen inngrep og skal ikke ha bivirkninger.

Jørgen Sikkeland har en dok­torgrad i mo­le­ky­lær­bio­lo­gi fra universitetet i Oslo, og er eksepert på fett. Han sier at forsk­ning som er gjort på slan­ke­be­hand­ling med ul­tra­lyd, vi­ser at fett­ve­vet rev­ner og fett­cel­ler sprek­ker uten at hu­den blir ska­det. 

Men si­den mange opp­le­ver at de har li­ten eller ingen vekt­re­duk­sjon, sy­nes Sikkeland det er ri­me­lig å anta at fet­tet fort­satt er i krop­pen. Han me­ner at ut­sagn om at «fet­tet smel­tes» og kom­mer ut gjennom urin/av­fø­ring, er sterkt mis­vi­sen­de.

– Fet­tet i krop­pen er allerede nokså fly­ten­de, og når de bru­ker «smel­te» er det mer et markedsføringsbegrep. Fet­tet som fri­gjø­res fra de øde­lag­te cel­le­ne, vil stort sett ikke skilles ut gjennom urin og av­fø­ring, sier han.

Ifølge Sikkeland er ho­ved­pro­ble­met at det fri­gjor­te fet­tet kan lag­res i andre vi­ta­le or­ga­ner.

– Le­ve­ren er krop­pens fett­dis­tri­bu­tør, og det mes­te av fet­tet vil gå innom den, for­kla­rer han, og fort­set­ter:

– Fett­ve­vet som blir øde­lagt med ul­tra­lyd, er underhudsfettet. Det­te blir an­sett som det «sun­ne» fet­tet. Øde­leg­ger man det, ri­si­ke­rer man at fett for­flyt­tes til fett­ve­vet i buk­hu­len, noe som kan gi økt ri­si­ko for blant annet hjer­te og kar­syk­dom­mer og dia­be­tes type 2.

Si­den slan­ke­ma­ski­ner øde­leg­ger fett­vev, men ikke ser ut til å fjer­ne fet­tet, vil­le Sikkeland per­son­lig hatt stør­re til­lit til en kos­me­tisk kir­urg.

Mo­ti­va­sjon

Etter at den 90 mi­nut­ter lan­ge ul­tra­lyd­be­hand­lin­gen er over, får Eva lagt noe som ser ut som fuk­tig mat­pa­pir, på ma­gen. Det luk­ter friskt av bloms­ter, og er en så­kalt urte-wrap, som skal hjel­pe på fett­spal­tin­gen og -ut­skil­lel­sen.

I 45 mi­nut­ter lig­ger hun med wra­pen på ma­gen og dem­pet mu­sikk på øret.  Så er det tid for «sann­he­tens øye­blikk». Før hun star­tet be­hand­lin­gen var hun 101 cen­ti­me­ter rundt ma­gen. Nå vi­ser må­le­bån­det 88 cen­ti­me­ter. Dermed har de tre be­hand­lin­ge­ne hun har gjen­nom­gått, re­du­sert ma­ge­må­let hennes med hele 13 cen­ti­me­ter på noen få uker.

– Nå er jeg vir­ke­lig mo­ti­vert. Det­te er det spar­ket bak jeg tren­ger, sier Eva. – Heretter blir det mind­re sjo­ko­la­de og cola.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning