Symptomer på hjerneslag

Kjenner du igjen hjerneslag?

Helt avgjørende å komme raskt til sykehus.

SYMPTOMER PÅ HJERNESLAG: Vanligvis er en hodepine ufarlig, men hvis du også mister evnen til å snakke, bør du kontakte lege. I slike situasjoner er det viktig for alle som er i nærheten å handle raskt.
SYMPTOMER PÅ HJERNESLAG: Vanligvis er en hodepine ufarlig, men hvis du også mister evnen til å snakke, bør du kontakte lege. I slike situasjoner er det viktig for alle som er i nærheten å handle raskt. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

- Selv om hjerneslag i utgangspunktet er en sykdom godt voksne får, kan også unge få den, sier Petter Brelin, fastlege i Halden og leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Han forteller at hjerneslag egentlig er en litt upresis beskrivelse av to sykdommer; hjerneblødning og blodpropp i hjernen.

Noen hjerneslag oppstår som resultat av blødning i en arterie i hjernen, men den vanligste årsaken til slag er at en eller flere arterier i hjernen er blitt blokkert av en blodpropp.

- Jeg tror nok det er blodpropp de fleste tenker på når de hører ordet hjerneslag, sier han.

Taper funksjoner

Huskeliste for symptomer ved slag

Språkvansker: Vansker med å finne riktig ord, forstå det som blir sagt eller uttrykke seg tydelig

Lammelse: Nedsatt kraft i ben eller arm, oftest kun på en side

Ansikt: Skjevhet i ansikt, klarer ikke å smile med begge munnviker

Gangvansker: Vansker med å bevege seg som tidligere

Kilde: LHL Hjerneslag

Når du får blodpropp i hjernen, betyr det at du får en propp i en av arteriene. Fordi hjernen ikke har parallelle arterietilførsler, dør da den delen av hjernen denne åren forsyner med blod.

- Det betyr at du taper de funksjonene som styres av den delen av hjernen som ikke lenger får blod. Funksjonene kan i de fleste tilfeller trenes betydelig opp, men det tar tid, sier Brelin.

Ingen tid å miste

- Rask identifikasjon av hjerneslag er viktig fordi rask behandling kan bidra til å redusere den hjerneskaden som oppstår ved hjerneslag. Det dør om lag to millioner hjerneceller hvert minutt de første timene etter at et hjerneslag debuterer, sier Bent Indredavik som er overlege ved St Olavs hospital og professor i hjerneslagsykdommer ved NTNU.

Han sier at det er ingen tid å miste - et slag gjør at det oppstår en stopp i blodsirkulasjonen til et område av hjernen.

- Det er uhyre viktig å kjenne igjen tegnene på hjerneslag. Har en person først fått slag, er det helt vesentlig at han eller hun kommer seg raskt til lege og får behandling, sier Roger Amundsen, lederen i Landsforening For Slagrammede (LFS).

Ubehandlet hjerteflimmer vil øke risikoen for hjerneslag og hjertesvikt.

Lammelse og språkvansker

Hjerneslag kan få en rekke utfall og hvilke symptomer du får, vil ha sammenheng med hvilken del av hjernen som skades.

- De vanligste symptomene på hjerneslag er lammelser og språkvansker. Pasienten kan blant annet oppleve å få nedsatt kraft i ben eller arm, ofte kun på en side. Andre tegn er skjevhet i ansiktet, gangvansker og vansker med å finne riktig ord, sier slagsykepleier og helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag Torgeir Solberg Mathisen.

Om et eller flere av disse symptomene oppstår, skal du ta kontakt med 113 så snart som mulig for å nyttiggjøre deg av eventuell akutt behandling.

Kommer du raskt til sykehus, er muligheten for å få behandling med trombolyse eller fjerning av blodpropp til stede.

Trykk i hodet

Risikofaktorer

Kilde: LHL Hjerneslag

- En del vil oppleve å få trykk eller vondt i hodet og i tillegg kan symptomer være at du ikke lenger kan gå, ikke har språk eller blir komatøs. I verste fall blir utfallet død, sier Brelin.

Han legger til at du noen ganger vil få varsler i form av forbigående funksjonstap.

- Det kalles drypp. Symptomene på dette kan være at du plutselig ikke kan snakke, men så får du taleevnen tilbake i løpet av ganske kort tid, sier han.

Slike symptomer kan også være et tegn på for eksempel migrene, men Brelin anbefaler likevel at du tar kontakt med lege ved slike forbigående funksjonstap som du ikke kjenner årsaken til.

- Mister du styring over armer og bein skal du også søke hjelp. I slike tilfeller mistenker vi alltid drypp, og da er det viktig å få en sjekk hos legen. Er du tidlig ute, vil du kunne få medisiner som hindrer at du får et hjerneslag, sier han.

FAST: Fjes, arm, språk og tale

Både Norge og flere andre land har i flere år hatt FAST-regelen som rettesnor for raskt å påvise hjerneslag.

Overlege Indredavik sier at dette er fire spesifikke symptomer som inntrer, som regel i løpet av sekunder.

- At disse symptomene plutselig debuterer er ganske spesifikt for et akutt slag, sier han.

F=Fjes

- Ansiktslammelse er tegn på slag. Be den som virker syk om å smile eller le. Et symptom på slag er et skjevt smil, sier Amundsen.

Også Indredavik bekrefter at skjevhet i ansiktet er et klart tegn på slag. Et hjerneslag kan også gi synsproblemer, den slagrammede kan plutselig tape synet på det ene øyet eller halve synsfeltet.

A= Arm

- Lammelse i arm er også et enkelt tegn på hjerneslag. Be personen du mistenker har fått slag, om å løfte begge hendene, sier Amundsen.

En person som er rammet av slag kan som regel ikke løfte armen, derfor er dette en god indikator på at vedkommende har fått et hjerneslag. Lammelsen også kan forplante seg nedover i beinet.

S = Språk

Et tegn på hjerneslag er språkforstyrrelse.

-Mange trosser sterke hodesmerter, for så å plutselig glemme det meste. Det å "ikke finne ord" er et klart tegn på hjerneslag, sier Roger Amundsen.

T = Tale

Taleforstyrrelse er også et klart tegn på hjerneslag.

-Spør for eksempel den som virker dårlig, om hva han eller hun gjorde i helgen? Er svaret veldig utydelig og rørete, og du vet at dette er en person som pleier å snakke klart, gir svaret seg av seg selv, sier Amundsen.

Lev sunt

Risikofaktorene for hjerneslag er ifølge Mathisen mange av de samme som for andre hjerte- og karlidelser.

- Vi snakker da om for eksempel høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol og røyking. Gener og arv spiller også en rolle, og du er dessuten mer utsatt om du har hatt slag eller drypp, hjerteflimmer eller hjerteinfarkt tidligere, sier han.

En sunn livsstil med godt kosthold og fysisk aktivitet vil være med på å påvirke flere av disse risikofaktorene.

- Medisinsk behandling av en del av risikofaktorene er også nødvendig for enkelte, sier han.

Stor usikkerhet

De vanligste konsekvensene etter et hjerneslag er

Fysiske konsekvenser som

 • lammelser
 • dårligere førlighet
 • språkproblemer
 • balanseproblemer
 • svimmelhet
 • svelgeproblemer
 • synsforstyrrelser
 • tap av kontroll på urin og tarm

Psykososiale konsekvenser som

 • konsentrasjonsproblemer
 • hukommelsesproblemer
 • kommunikasjonsutfordringer

Psykiske utfordringer som blant annet

 • humørsvingninger
 • angst og depresjon
 • afasi
 • personlighetsforandring
 • utmattelse/tretthet
 • tapt arbeidsliv
 • kognitive problemer

Kilde: LHL Hjerneslag

- Hjerneslag kommer i ulike former og hver enkelt vil kunne oppleve det på sin måte. Mange problemstillinger kan oppstå når det gjelder livet med hjerneslag, sier Mathisen.

Han forteller at konsekvensene av et slag blant annet er avhengig av type slag, hvor raskt du får hjelp, samt hvilken behandling og rehabilitering du får og resultatet av denne.

- Spesielt i begynnelsen er det stor usikkerhet knyttet til framtidige konsekvenser av hjerneslaget, sier han.

Angst og depresjon

Slaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og det kan føre til at livssituasjonen endres.

- Noen vil oppleve psykiske utfordringer som humørsvingninger, angst, depresjon og personlighetsforandringer. Mange opplever dessuten en overveldende tretthet som hindrer dem i å delta i aktiviteter som tidligere og i å gå tilbake til arbeidslivet, sier han.

Konsentrasjonsproblemer og hukommelsesproblemer er også vanlig, og fysisk kan du oppleve konsekvenser som blant annet lammelser, språkproblemer, balanseproblemer og synsforstyrrelser.

Viktig med rehabilitering

Hjernen har en god evne til å omorganisere seg etter skade, og tidlig oppstart med tilpassede aktiviteter og rehabilitering bidrar til bedring i funksjon.

- Det er derfor avgjørende å komme til en slagenhet hvor de kan hjelpe til med dette. Uten behandling og rehabilitering vil en ha mindre mulighet til bedring enn om en får dette tilbudet, sier Mathisen.

Det er verd å merke seg at hjerneslag gir rett til gratis behandling og oppfølging hos privatpraktiserende fysioterapeut.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning