Dieselforbud

Splitter nye dieselbiler rammes av dieselforbudet

Dieselbiler som allerede tilfredsstiller nye utslippskrav vil også bli rammet av et dieselforbud.

UTSLIPP: Nye Mazda 6 (bildet) og Mazda CX-5 med diesel tilfredsstiller kravene i Euro 6-reglene som ikke gjelder før fra 2014, men vil likevel bli omfattet av et dieselforbud i Oslo. FOTO: Mazda
UTSLIPP: Nye Mazda 6 (bildet) og Mazda CX-5 med diesel tilfredsstiller kravene i Euro 6-reglene som ikke gjelder før fra 2014, men vil likevel bli omfattet av et dieselforbud i Oslo. FOTO: Mazda
Publisert Oppdatert

Oslo kommune ønsker å kunne forby dieselbiler i Oslo på spesielt utsatte dager. Det vil også ramme helt nye dieselbiler som allerede tilfredsstiller EUs utslippskrav, formulert i Euro 6-reglene. Formelt gjelder disse reglene først fra september 2014.

Rett over nyttår kommer Mazda 6 som med en 2,2-liters motor med manuelt gir skal ha et CO2-utslipp på 115 g/km. Det samme gjelder SUV-en CX-5. Begge disse bilene vil rammes av kjøreforbudet.

Disse bilene tilfredsstiller Euro 6-reglene, som krever at kvelningsstoffene reduseres med 50 prosent sammenlignet med dagens Euro 5-regler.

Forbudet vil også ramme Peugeots dieselhybrider som i elektrisk modus har null utslipp.

- Dette illustrerer hvor meningsløst forslaget om dieselforbud er. Det er ikke teknologinøytralt, noe som innebærer at en dieselhybrid med minimale utslipp eller en ny dieselbil som tilfredsstiller kravene i Euro 6 får kjøreforbud, mens en gammel bensinbil kan kjøre videre. Det må være nivået på utslippet som styrer et eventuelt kjøreforbud, ikke hva slags teknologi man har under panseret, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening,

Kalde dager

Det foreslåtte forbudet kan tre i kraft nå luftforurensningen har større geografisk utbredelse, en varslet varighet på to dager eller mer og negative helseeffekter for mer enn 20 000 personer.

Normalt skjer dette en til to ganger i året, i 2-5 dager. En oversikt viser at det har vært seks slike perioder de siste ti årene med en samlet varighet på 47 dager.

RAMMES: Dieselhybriden Peugeot 508 RXH kan i korte perioder kjøres på ren elektrisk drift. FOTO: Egil Nordlien, HM Foto
RAMMES: Dieselhybriden Peugeot 508 RXH kan i korte perioder kjøres på ren elektrisk drift. FOTO: Egil Nordlien, HM Foto

Kan revurderer dieselforbudet

De farlige NOx-gassene

  • Større luftveisproblemer for astmatikere og mennesker med kols, i form av tungpustethet, økt medisinering, hoste og flere astmaanfall.
  • Dette er typiske konsekvenser av økt utslipp av NOx-gasser, ifølge fagsjef Britt Ann Høiskar i Astma- og allergiforbundet. Hun gir den økte andelen av dieselbiler mye av skylden for at problemet er økende.
  • Cirka 10 prosent av vår voksne befolkning har astma, mens rundt 20 prosent av tiåringene har eller har hatt astma.
  • NOx er en samlebetegnelse på nitrogenoksider som dannes ved forbrenning av fossile brensler. Størsteparten av utslippene kommer fra skips- og veitrafikken.
  • NO2 er den farligste av NOx-gassene, og hovedutslippet kommer fra bileksos.
  • Statens Forurensningstilsyn opererer med en øvre grense for akspetabelt NO2-nivå, og grensen overskrides av og til i våre største byer. Men problemer melder seg selv med et NO2-nivå under grensen, ifølge Astma- og allergiforbundet.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Ola Elvestuen, sier at vedtaket som åpner for dieselforbud kan bli vurdert på nytt.

- I perioder under de siste vintrene har vi overskredet grenseverdiene for nitrogendioksid. Det betyr at Oslo-lufta er svært dårlig og helseskadelig for mange av byens innbyggere. Tungtransport og biltrafikk er hovedårsaken til forurensningen, og her ønsker vi å ha muligheten til å ta grep, sier Elvestuen.

Han har følgende kommentar til at biler som allerede tilfredsstiller Euro 6-reglene også vil bli omfattet av et dieselforbud.

- NOx-utslippene fra nye dieselbiler har vist seg større enn antatt, men dersom det kan dokumenteres tilfredsstillende lave utslipp av NOx vil vi revurdere dieselforbudet, sier Elvestuen.

Dobbelt så mye som bensinbilene

NAF testet tidligere i år utslippene av CO (karbonmonoksyd), HC (uforbrente hydrokarboner), NOx (nitrøse gasser) og partikler fra 16 biler i minus sju grader i et laboratorium.

- Testen viste at bensinbilen med det høyeste utslippet, slapp ut halvparten så mye NOx som den beste dieselbilen. Når det gjelder utslipp av partikler, oppdager vi imidlertid noe spennende.

- Mens dette lenge har vært sett på som et problem for dieselbiler, viser testene at bensinbiler med moderne direkte-innsprøyting slipper ut minst like mye partikler, sier Jan Ivar Engebresten, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Flere foruresningskilder

Ifølge miljøstatus.no er veitrafikk er den viktigste kilden til luftforurensning i byer og tettsteder. Men selv om veitrafikken øker, har de samlede utslippene av NOx gått ned. Dette skyldes at det har blitt stilt stadig strengere krav til eksosutslipp for lette kjøretøyer.

Tunge dieselkjøretøyer står nå for omtrent halvparten av NOx-utslippene fra bilparken.

Veitrafikken er imidlertid ikke alene om å bidra med forurensing. Fyring med ved i boliger og fritidsboliger var den største kilden til utslipp av svevestøv i 2010, ifølge miljøstatus.no.

Ikke avgjort

RAMMES: Mazda CX-5 tilfredsstiller allerede EUs utslippskrav, formulert i Euro 6-reglene, som formelt ikke gjelder før fra september 2014. Euro 6-reglene krever at kvelningsstoffene reduseres med 50 prosent sammenlignet med dagens Euro 5-regler. FOTO: Egil Nordlien, HM Foto
RAMMES: Mazda CX-5 tilfredsstiller allerede EUs utslippskrav, formulert i Euro 6-reglene, som formelt ikke gjelder før fra september 2014. Euro 6-reglene krever at kvelningsstoffene reduseres med 50 prosent sammenlignet med dagens Euro 5-regler. FOTO: Egil Nordlien, HM Foto

Oslo kommune ønsker å gjennomføre dieselforbudet selv om Statens vegvesen ennå ikke har gitt sin tilslutning til vedtaket.

BYRÅD: Ola Elvestuen. FOTO: Oslo kommune
BYRÅD: Ola Elvestuen. FOTO: Oslo kommune

Kommunen har bare myndighet på de kommunale veiene, men ikke hovedfartsårene som for eksempel Ring 3. Elvestuen opplyser at et dieselforbud ikke vil ha nødvendig effekt uten Vegvesenets tilslutning og at de avventer et svar.

- Vi ser at det er store utfordringer med å innføre slike tiltak. Vi har derfor bedt om å få en ekstern utredning. Vi vil konkludere etter det, sier Marianne Koller, seksjonssjef i Statens vegvesen, Region Øst.

Det betyr at Vegvesenet kan gi sin tilslutning før jul.

Må ha effekt

- Det er viktig å få frem at et dieselforbud ikke nødvendigvis vil ramme alle kjøretøyer i hele Oslo. Vedtaket åpner for fleksibilitet, slik at vi for eksempel kan innføre et forbud som kun skal gjelde tungtransport - som utgjør det største problemet. Vi kan også avgrense området geografisk til å gjelde bare deler av Oslo, sier Elvestuen.

- Det er også viktig å påpeke at når vi gjør så drastiske inngrep i folks hverdag som dette, så må det ha en effekt. Luftkvaliteten i Oslo kan på enkelte dager være helseskadelig og da må vi gjøre grep, sier Elvestuen som hevder at årsaken til problemene er avgiftsomleggingen i 2007 som den rødgrønne regjeringen var ansvarlig for.

- Avgiftspolitikken har virket

Den påstanden går ikke regjeringen god for.

- Påstanden er helt feil. For det første hadde andelen dieselbiler av nybilsalget økt fra 10 prosent i 2000 til 50 prosent i 2006. Dessuten stemte Venstre - i likhet med resten av Stortinget - for å innarbeide CO2-utlippene i engangsavgiften fra 2007. Den politikken har senere bare blitt skjerpet, senest ved klimaforliket fra i vår, som Venstre også var med på, sier Kjetil Lund, statssekretær i Finansdepartementet

STATSSEKRETÆR: Kjetil Lund. FOTO: Finansdepartementet
STATSSEKRETÆR: Kjetil Lund. FOTO: Finansdepartementet

Ifølge Lund har CO2-utslippene i Norge fra nye biler falt med 27 prosent siden 2006.

- Det viser at avgiftspolitikken har virket. I de to siste budsjettene har regjeringen lagt vekt på både lokale utslipp (NOx) og globale utslipp (CO2) i engangsavgiften. Vi må ikke velge mellom lave lokale utslipp eller lave CO2-utslipp. Vi kan klare begge deler. Regjeringens endringer i bilavgiftene gjør at vi kan oppnå både lave lokale utslipp og lave CO2-utslipp. Dette har også kommet til uttrykk ved at det selges relativt mange el- og hybridbiler i Norge, uttaler Lund.

Les også:

Vi har testet nye VW Golf

Stadig færre nordmenn velger dette

SUV under 260 000 kroner

10 spørsmål du bør stille når du skal kjøpe bruktbil

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning