Fri rettshjelp

Sjekk om du kan få fri rettshjelp

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten, såkalt fri rettshjelp.

ADVOKATBISTAND: Fri rettshjelp er en sosial ordning som skal gå til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.
ADVOKATBISTAND: Fri rettshjelp er en sosial ordning som skal gå til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos
Publisert Oppdatert

- Fri rettshjelp er en ordning hvor det offentlige betaler utgiftene knyttet til advokatbistand, forklarer advokat Tom Schjelderup Mathiesen i Advokatfellesskapet Tetzschner & co.

- Ordningen er regulert i en egen lov som heter rettshjelpsloven. Dessuten finnes det egne bestemmelser i andre lover som regulerer retten til advokatbistand på det offentliges regning.

Kriterier for fri rettshjelp

Ifølge advokaten gis fri rettshjelp til personer som har behov for juridisk bistand innenfor nærmere bestemte områder.

- Det er en sosial ordning som skal gå til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.

Hovedkriteriet for å motta fri rettshjelp er at saken må falle innenfor ett av disse områdene (se faktaboks).

- Videre er det slik at det for en del områder i tillegg er et vilkår om behovsprøving. Det vil si en økonomisk behovsprøving hvor søker må ha en inntekt og formue under de til en hver tid gjeldende satser.

To faser i fri rettshjelp

Områder som faller inn under fri rettshjelpsordningen uten behovsprøving er for eksempel:

  • Barnevernssaker hvor det er snakk om tvang
  • Straffesaker
  • Erstatning for urettmessig straffeforfølging
  • Voldsoffererstatning
  • Vernepliktige og hvor saken oppsto etter verneplikten startet

Kilde: Advokat Tom Schjelderup Mathiesen

Områder som faller inn under ordningen, men som skal behovsprøves er for eksempel:

  • Barnefordeling
  • Økonomisk oppgjør etter gift- og ugift samliv
  • Oppsigelse/ avskjed i arbeidsforhold
  • Oppsigelse i husleieforhold
  • Personskadeerstatning

Kilde: Advokat Tom Schjelderup Mathiesen

Mathiesen forklarer videre at rettshjelpen deles opp i to faser.

- Den bistand som ytes frem til en sak blir løst eller saken havner i retten, kalles for fritt rettsråd. Den bistand som ytes i forbindelse med en rettssak kalles for fri sakførsel.

- Det er advokat eller fylkesmannen som innvilger fritt rettsråd, men det er domstolene eller fylkesnemnda som innvilger fri sakførsel.

Fri rettshjelp: Dette er behovsprøving

- Behovsprøvingen er altså basert på den enkeltes økonomiske bæreevne, forklarer Mathiesen til Kvinneguiden.

For at du skal kunne ha rett på fri rettshjelp i slike saker må du ifølge advokaten ha en inntekt på under 246.000 kroner og en formue på under 100.000 kroner dersom du er enslig. For samboere/ektefeller gjelder det en grense på henholdsvis 369.000 kroner og 100.000 kroner.

Det foretas altså en identifikasjon med samboer/ ektefelle.

Unntak fra vilkårene i fri rettshjelp

Dersom du ikke oppfyller de økonomiske vilkårene, kan du søke om unntak fra de økonomiske vilkårene, men advokaten understreker at her er praksisen relativt streng.

- Dersom saken gjelder dine særkullsbarn, er man imidlertid noe mer villig til å innvilge unntak fra inntektsgrensene. Det samme gjelder dersom formuen er bundet opp i bolig. Oppfylles de økonomiske vilkårene må du betale en egenandel på 945 kroner for saker som ikke ender i retten, altså fritt rettsråd.

- Ender saken med rettslige skritt vil klienten måtte betale en egenandel på 4725 kroner eller 25 % av advokatutgiftene, altså fri sakførsel. Det som er gunstigst for klienten legges til grunn. Det betales ikke moms på egenandelen.

Fordeler med fri rettshjelp

Mathiesen forklarer at fordelene med fri rettshjelp er at du kan forfølge en viktig sak i og utenfor rettsapparatet selv om du selv har begrenset med midler.

- Myndighetene har altså bestemt at noen saker er av såpass stor betydning for den enkelte at det er rimelig at man får advokatbistand fra det offentlige.

Alle advokater plikter ifølge Schjelderup Mathiesen å informere om muligheten for å få fri rettshjelp når den aktuelle saken omfattes av ordningen slik at de aller fleste dermed nødvendigvis vil benytte seg av ordningen.

- Jeg har imidlertid ingen statistikk over hvor mange som benytter seg av ordningen.

En viktig ting å huske er at fri rettshjelp kun er ment til å dekke egne utgifter til juridisk bistand.

- Dersom du blir dømt til å betale motpartens saksomkostninger vil disse utgiftene ikke dekkes av fri rettshjelp-ordningen, påpeker advokaten.

Utgifter som dekkes ved fri rettshjelp

Det fremkommer av rettshjelplovens § 22 hvilke utgifter som dekkes:

"Fri sakførsel omfatter hel eller delvis dekning av salær til prosessfullmektig. Dessuten dekkes gebyr og sideutgifter ved saken etter bestemmelsene om fritak for rettsgebyr i kapittel IV. Den rett som har saken til behandling, avgjør om bevilling til fri sakførsel også skal omfatte rettergangsskritt ved annen domstol.

Den domstol eller det forvaltningsorgan som har saken til behandling, kan samtykke i at partenes egne vesentlige og nødvendige utgifter i anledning saken dekkes helt eller delvis. Det samme gjelder partenes utgifter til bistand fra sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten.

En bevilling til fri sakførsel omfatter også sakens behandling i høyere rettsinstanser dersom selvstendig anke bare er innbrakt av motparten, og den part som har fri sakførsel helt eller delvis har fått medhold i foregående instans.

Departementet kan etter søknad fra den som har bevilling til fri sakførsel, i særlige tilfeller helt eller delvis dekke saksomkostningsansvar overfor motparten.

Etter særskilt søknad til departementet kan bevillingen utvides til å gjelde bistand til å gjøre myndighetene oppmerksom på generelle forhold som måtte ligge til grunn for saken, samt foreslå endringer og forbedringer av lovregler eller forvaltningspraksis.

Den domstol eller det forvaltningsorgan som har saken til behandling, fastsetter godtgjøring til prosessfullmektig og eventuelle sakkyndige."

Les også:

Vet du hvordan du skriver en CV?

Svarer du ja på disse spørsmålene, bør du bytte jobb

Derfor bør dere ha samboerkontrakt

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning