Kjøreglede og stil

De beste sportslige bilene

Mer sportsbil for pengene enn Mazda MX-5 får du ikke.

Publisert Oppdatert

I grunnen er det rart: Hvor­for er det ikke fle­re som la­ger en li­ten og lett sports­bil med en mo­tor li­ten nok til at den ikke kos­ter skjor­ta og hus­fre­den? I dag er Maz­da MX-5 i prak­sis ale­ne, et­ter at de få kon­kur­ren­te­ne som fan­tes, har falt fra.

For det er nett­opp det­te som er vin­ner­opp­skrif­ten for MX-5: Er bi­len li­ten nok, tren­ger du ikke en stor og dyr mo­tor med en el­ler an­nen form for pus­te­hjelp un­der pan­se­ret. Det hol­der len­ge med en god, gam­mel­dags su­ge­mo­tor.

Men rett skal være rett - to­li­te­ren med 160 hk øker mo­roa be­trak­te­lig i for­hold til 1,8-li­te­ren med 126 hk. Da har du kref­ter nok i alle farts­om­rå­der og i alle gir til at sports­bil­fø­lel­sen vir­ke­lig si­ger på. Du blir ikke vett­skremt når du gir gass på lavt tur­tall, men et­ter hvert som nåla snur­rer på tel­le­ren, får du et ny­de­lig skyv. I våre ak­se­le­ra­sjons­må­lin­ger går bi­len fra 0 til 100 km/t på 7,9 se­kun­der. 60 til 100 km/t i tredjegir tar 5,8 se­kun­der.

Med på å gi mo­tor­gle­de er en av de al­ler mest lettsjaltede og pre­si­se gir­kas­se­ne vi noen­sin­ne har prøvd, uan­sett bil­ty­pe og pris­klas­se. Her gi­rer du gjer­ne mer enn du strengt tatt tren­ger.

Vok­sen ramp

Kjø­re­egen­ska­pe­ne føl­ger i høy­es­te grad opp. For det før­s­te har du sty­rin­gen: Dit du vrir rat­tet, dit går den lil­le road­ste­ren. Dønn pre­sist.

For det and­re har du un­der­stel­let: Fast nok til at du får mas­se av liv og til­ba­ke­mel­din­ger, mykt nok til at du ikke blir ris­tet i fil­ler. Ikke minst fø­les road­ste­ren sta­bil og vok­sen, også der vei­ene er spo­re­te og slitt. Vi kjør­te bi­len tre da­ger i strekk uten å bli slit­ne.

For det tred­je har du ba­lan­sen i bi­len. Hvis du ald­ri har skjønt hva durk­drev­ne sjå­fø­rer snak­ker om når de "sty­rer bi­len med gass­pe­da­len", så er Maz­da MX-5 ste­det der du også kan lære det. Her er det alltid enkelt og forutsigbart: Slipp opp gassen, og den svinger mer. Gi gass, og kurven retter seg ut. Alt uten at du endrer vinkelen på rattet.

Test: Mazda MX-5 2,0 Sport Roadster Coupe, 2009-modell

Det er trangt i cock­pi­ten, men rom nok til at også motorredaksjonene leng­ste­mann på godt over 190 cm sit­ter godt og uten å skal­le i ta­ket. Enes­te komfortminus at per­so­ner med lang over­kropp får full storm mot top­pen av ho­det når ta­ket er felt ned, og det vik­tig­ste prak­tis­ke mi­nu­set er at det gjer­ne kun­ne vært litt mer rom i ku­pe­en for små­ting en gjerne har med seg på tur. Ba­ga­sje­rom­met på 150 li­ter er stort nok for to styk­ker som vet å be­gren­se tur­ba­ga­sjen.

Fin pris

MX-5 kom i år i opp­fris­ket ut­ga­ve, en slags mel­lom­ting mel­lom facelift og helt ny ver­sjon. Med skar­pe­re front, grill for­met som et fett glis, bre­de­re skjer­mer og røf­fe­re hekk har den søte små­tas­sen fått litt mer musk­ler.

Hel­dig­vis er pris­ni­vået beholdt: Bil­lig­ste ver­sjon kos­ter 299 000 kro­ner, da med 1,8-literen, stoff­tak og -se­ter. Skinn­se­ter kos­ter 9200 kro­ner eks­tra, mens hardtop leg­ger 15 000 kro­ner eks­tra på pri­sen. Vi vil­le job­bet en hel del over­tid for å skra­pe sam­men nok til hard­top­pen, for­di den er mer ele­gant og gjør bi­len mer helårsdugelig.

Med to­li­ters­mo­to­ren øker pri­sen dess­ver­re gan­ske mye; 395 400 kro­ner koster den med stofftak. Til gjen­gjeld får du en hel del god­sa­ker med på kjø­pet, som xenon­lys, Recaro-se­ter i skinn, lyd­an­legg fra Bose, 17-tom­mers alu­fel­ger, au­to­ma­tisk kli­ma­an­legg og dif­fe­ren­si­al­brems. Du kan også få den med au­to­mat­gir, men vi måtte ha mistet høyre hånd for å velge bort den ma­nu­el­le gir­kas­sen.

TEST: Mazda 3 MPS, 2009 - rask som et uvær

And­re sports­li­ge fa­vo­rit­ter

img

Audi A5

I klas­sen for sports­li­ge bi­ler har vi ikke satt noen gren­se opp­ad for hva bi­le­ne kan kos­te. Når vi ser på to­tal­opp­le­vel­sen for bilene i klassen, kan vi likevel ikke la være å kas­te lan­ge blikk i ret­ning pris­lis­ta. De sis­te ør­små pro­sen­te­ne for­bed­ring kos­ter nemlig mye mer enn det sma­ker. Der­for fin­ner du ikke su­per­bi­ler til fle­re mil­li­oner kro­ner her. Og man­ge vil nok si at det kos­ter nok som det gjør.

Audi A5 er en cou­pé med mas­se stor­bil­fø­lel­se, flott kom­fort og dei­lig sta­bi­li­tet. Li­ke­vel er den lett­kjørt, tri­ve­lig og spor­ty når svin­ge­ne kom­mer tett. Du får gode til­ba­ke­mel­din­ger, uten at bi­len er ma­se­te og slit­som. Vi snak­ker alt­så ikke om en ren­dyr­ket sports­bil­fø­lel­se, men her­li­ge gran turismo-egen­ska­per.

Test: Audi A5 3,0 TDI

Godt med kref­ter får du al­le­re­de fra knap­pe 440 000 kro­ner i en 2,0 TDI med 170 hk. Tren­ger du litt mer plass, får du kom­bi­ku­pe­en A5 Sportback for rundt

10 000 kro­ner mer. Beg­ge ver­sjo­ner fås med et vell av mo­tor- og gir­kom­bi­na­sjo­ner. Lesser du på alt hva Audi har å by på av motor, firehjulsdrift, automatgir og ekstrautstyr, kan du mer enn doble prisen i forhold til startprisen på motoralternativet vi har plukket ut.

Se også: Alle våre Audi-tester her

img

Ford Fo­cus RS

Der det ori­gi­na­le GTI-kon­sep­tet - stor mo­tor og for­hjuls­drift - er tatt så langt. Un­der pan­se­ret brum­mer en trim­met ver­sjon av Vol­vos 2,5-li­ters rek­ke­fem­mer med tur­bo. 305 hk og 440 Nm, pa­ret med noe av det rå­es­te lyd­bil­det vi har hørt, gir både en opp­levd og re­ell farts­fø­lel­se av høy­es­te klas­se. 0-100 km/t går unna på 5,9 se­kun­der.

Se video fra prøvekjøringen av Focus RS her.

En hef­tig dif­fe­ren­si­al og et pa­ten­tert hjul­opp­heng skal sik­re best mu­lig grep når kref­te­ne ri­ver i for­hju­le­ne. Bi­len er dønn stiv, så her må du være sports­lig inn­stilt også når du skal i bu­tik­ken for å kjø­pe melk. Mo­roa star­ter fra 713 000 kro­ner.

Utvalget du kan stemme i her er basert på tre premisser:

* Biler vi mener fortjener en plass på lista.

* Biler som selger godt.

* Pris veier tungt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning