Arbeidsavklaringspenger og ferie NAV

Disse har ikke krav på ferie

Mottar du NAV-støtte? Dette er dine ferierettigheter.

FERIEPENGER FRA NAV: Hovedregelen for å få sykepenger er at man oppholder seg i Norge.
FERIEPENGER FRA NAV: Hovedregelen for å få sykepenger er at man oppholder seg i Norge. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock
Publisert Oppdatert

«Dersom du går på arbeidsavklaringspenger (AAP) må du søke Nav om å få reise utenlands, er det ikke slik?»

Spørsmålet om Nav og regler for AAP er hentet fra Doktoronlines debattforum.

Svaret er at får du helt eller delvis støtte til ditt livsopphold fra Nav er det ikke sikkert du kan ta ferie.

Skal være tilgjengelig for Nav

Hvis du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), dagpenger eller sykepenger fra Nav, skal du være forsiktig med å bestille deg en utenlandstur. Hovedregelen er at pengeutbetalingene fra Nav da stoppes.

Det er fordi du til enhver tid skal være tilgjengelig for eventuelt arbeid eller tiltak tilrettelagt av Nav.

Du kan likevel søke Nav om å få reise til utlandet eller ta ferie i noen tilfeller, men det er ulike regler som gjelder avhengig av hvilken ytelse du mottar.

Menerstatning ved yrkesskade skal gi deg kompensasjon for ikke-økonomiske ulemper, det er altså ikke erstatning for tapt inntekt.

Kan søke Nav om ferie med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Når du mottar AAP fra Nav har du i utgangspunktet ikke rett på ferie. I tillegg skal du etter forskrift i Lovdata oppholde deg i Norge.

For nordmenn som vil ha en aktiv ferie full av opplevelser, er kanskje hjemlandet uansett det aller beste alternativet.

Hvis du tar ferie, skal fridagene føres opp i meldekortet, og vil da bli trukket fra den månedlige utbetalingen fra Nav.

- Alle personer som mottar AAP utarbeider i samarbeid med Nav en aktivitetsplan. Det er viktig at denne følges, og et utenlandsopphold vil som regel hindre personen i å gjennomføre de planlagte aktivitetene, sier kontorsjef Anita Mølmesdal Sivertsen i Nav.

Du kan likevel søke Nav om ferie, og som regel vil du få den innvilget dersom aktiviteter eller annen oppfølging ikke er planlagt i perioden du søker for, eller det er snakk om friperioder der det ikke er aktuelt med tiltak, som for eksempel jul eller påske.

Uten ferie med AAP

Er du på et utdanningstiltak som går over flere år, vil det være en naturlig ferieavvikling mellom studieårene.

- Er du derimot i et arbeidspraksistiltak som går over flere år, vil en ikke ha rett til ferie når en mottar AAP, sier Mølmesdal Sivertsen.

- En kan risikere å gå uten ferie i den perioden en går på AAP, sier Bente Bakken Rasmussen, som er rådgiver i Rettighetshjelpen.

Ferie og Nav

Du kan lese mer om ferie og fravær i forbindelse med Nav-ytelser her:

Hun mener mye avhenger av Nav-saksbehandleren man får tildelt.

- Heldigvis bruker de fleste saksbehandlere normalt skjønn og fornuft, men er en uheldig, så kan man få en vanskelig saksbehandler som ikke innvilger deg ferie i løpet av AAP perioden, sier Rasmussen.

Annerledes med deltidsjobb

Mange har i tillegg til arbeidsavklaringspenger en deltidsjobb, og da gjelder litt andre regler for ferieuttak.

Hvis du har opparbeidet deg rett til feriepenger i deltidsjobben, vil du få utbetalt feriepenger. Dette vil ikke føre til en reduksjon av AAP.

Det som kan føre til en reduksjon av AAP er hvis du tar ut ferie fra deltidsjobben og reiser bort i en periode der Nav har planlagte tiltak for deg.

Da må du føre opp fravær i meldekortet, og AAP vil da falle bort.

- Det lønner seg altså å ta ferie fra deltidsjobben i en periode da du heller ikke har planlagte Nav-aktiviteter. Da vil du få utbetalt fulle arbeidsavklaringspenger, sier Mølmesdal Sivertsen.

Ingen ferie når du mottar dagpenger

Hovedregelen når du mottar dagpenger fra Nav er at du ikke kan ta ferie, uavhengig om det er i Norge eller i utlandet.

Dersom du registrerer ferieavvikling på meldekortet, får du ikke dagpenger i ferieperioden.

- De som mottar dagpenger skal være reelle arbeidssøkere. Det er ikke avgjørende hvor i Norge du oppholder deg, men hvorvidt du er tilgjengelig og aktiv i forhold til jobbsøkeraktiviteter, sier Mølmesdal Sivertsen.

Du kan altså fint oppholde deg på hytta eller hos familien i en annen by i Norge når du søker jobber, men det er ikke mulig å være reell arbeidssøker når du er i utlandet, og du mister da retten til dagpenger hvis du forlater Norge.

Hvis du har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av et kalenderår, vil du likevel ha krav på ferietillegg fra Nav.

Dette blir utbetalt i januar/februar påfølgende år, uavhengig av om du har avviklet ferie eller om dagpengeperioden er avsluttet på dette tidspunktet. Ferietillegget utgjør 9,5 prosent av brutto anviste dagpenger forutgående år.

Må være i Norge for å motta sykepenger

Er du sykmeldt, men vil avvikle lovbestemt ferie, er regelen at sykepengene stanses i ferieperioden. Da skal feriepenger erstatte inntektstapet ditt.

Sykepengene vil da begynne igjen etter avviklet ferie. Du skal oppgi perioden du tar ut ferie på sykmeldingsattesten. Det spiller i dette tilfellet ingen rolle hvorvidt du tar ferie i Norge eller i utlandet, sier Mølmesdal Sivertsen.

Hvis du ikke har mer ferie til gode, men ønsker likevel å reise på en utenlandstur mens du mottar sykepenger, blir det litt vanskeligere.

- Hovedregelen for å få sykepenger er at man oppholder seg i Norge, sier Mølmesdal Sivertsen. Hun understreker likevel at det er mulig å søke om å motta sykepenger i en begrenset periode dersom du skal reise til utlandet.

- Det må i så fall godtgjøres at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge sykmeldingen eller hindre Navs oppfølging. I praksis vil det være lettere å argumentere for utbetaling av sykepenger under et kortere enn under et lengre utenlandsopphold. Det er fordi lengre reiser vil kunne lettere komme i konflikt med hensynene til behandling og annen oppfølgning. Det er imidlertid ikke mulig å si noe generelt om for hvor lenge sykepenger under utenlandsopphold kan ytes. Man må her foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak, sier Mølmesdal Sivertsen.

Noen kan få feriepenger av foreldrepengene

Det er et krav om at man må være medlem i folketrygden for å ha rett på foreldrepenger (folketrygdloven 14).

Er du medlem i den norske folketrygden og i tillegg norsk statsborger eller statsborger fra et EØS-land eller Sveits, har du krav på europeisk helsetrygdkort.

Så lenge man regnes som medlem av folketrygden, kan man få utbetaling også når man oppholder seg i utlandet.

Hvis du er arbeidstaker så har du også rett på feriepenger av foreldrepengene. Ved 100 prosent uttak, får man feriepenger for de 12 første ukene, mens ved 80 prosent uttak får man feriepenger for de 15 første ukene.

Dersom du mottok arbeidsavklaringspenger eller dagpenger i perioden før du tok ut permisjon, eller er selvstendig næringsdrivende, har du ikke rett på feriepenger av foreldrepengene.

Feriepenger utbetales i månedsskiftet mai/juni året etter at feriepengene er opptjent.

Les også:

Sjekk din biologiske alder

Ti tegn på at du er høysensitiv

Dette gjør oss lykkelige

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning