Test deg selv

Er du i faresonen?

Svar på spørsmålene og sjekk om du er feilbruker eller overforbruker smertestillende medikamenter.

Bruker du smertestillende medisiner riktig?

Start quizen

Publisert Oppdatert

Reseptfritt betyr ikke risikofritt. Visste du for eksempel at noen vanlige piller du får uten resept, kan øke faren for å få hjerteinfarkt, eller påvirke effekten av andre, viktige medisiner?

Man­ge av oss tyr til smer­te­stil­len­de me­di­si­ner for å bli kvitt smerter. Bru­ken av sli­ke me­di­ka­men­ter økte fra 54 til 60 pro­sent blant kvin­ner (30–87 år), og fra 29 til 37 pro­sent blant menn, i pe­ri­oden 2001 til 2008, vi­ser en stu­die ut­ført av blant and­re Per-Jo­stein Sa­muel­sen, far­ma­søyt og råd­gi­ver ved Re­gio­nalt le­ge­mid­del­in­for­ma­sjons­sen­ter (RELIS) Nord-Norge. Han er for ti­den er dok­tor­grads­sti­pen­di­at og fors­ker på nord­menns bruk av smer­te­stil­len­de.

– Mu­li­ge år­sa­ker kan være at vi har mer smer­te, at våre hold­nin­ger til smer­te og bruk av smer­te­­stil­len­de end­rer seg, el­ler at den økte til­gjen­ge­lig­he­ten gjør ters­ke­len for bruk la­ve­re. Vi får også sta­dig bed­re be­hand­ling av kreft og hjer­te­syk­dom­mer, og vi le­ver der­for sta­dig leng­re. Pri­sen kan være at vi le­ver med mer smer­te, sier Sa­muel­sen.

– Salgs­sta­tis­tik­ken vi­ser imid­ler­tid ut­fla­ting de se­nes­te åre­ne. I vår stu­die fant vi in­gen øk­ning i bruk av re­sept­plik­ti­ge smer­te­stil­len­de, be­mer­ker fors­ke­ren.

– Velg pa­ra­ce­ta­mol

Du får kjøpt fle­re uli­ke ty­per smer­te­stil­len­de me­di­si­ner uten re­sept, både der du hand­ler mat og fyl­ler ben­sin, i til­legg til på apo­te­ket.

– Det er helt i or­den å bru­ke smer­te­stil­len­de av og til, sier overle­ge Hor­te­mo.

– Ved mo­de­ra­te smer­ter an­be­fa­ler vi at du prø­ver pa­ra­ce­ta­mol først. Pa­ra­ce­ta­mol fin­ner du i me­di­si­ner som Pa­ra­cet, Pinex og Panodil.

I Hjemmet helse uke 1 kan du lese resten av artikkelen i vår store guide til reseptfrie smertestillende medikamenter.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning