Opplev den vakreste av Kanariøyene

Lesertur til La Palma

I desember drar vi til denne frodige øya, som er et must for alle naturelskere!

DEILIG: Hotellet vi skal bo på er en ekte ferieoase, med hele ti bassenger.
DEILIG: Hotellet vi skal bo på er en ekte ferieoase, med hele ti bassenger. Foto: Solia
Publisert Oppdatert
SMAK: Kaffen hos Don Miguel i Santa Cruz er verdt et besøk i seg selv!
SMAK: Kaffen hos Don Miguel i Santa Cruz er verdt et besøk i seg selv! Foto: Solia

Hjem­met og So­lia in­vi­te­rer til tur til La Palma, som er et pa­ra­dis for na­tur­en­tu­si­as­ten. På tu­ren bor vi på øyas sør­vest­side. Fire inn­holds­ri­ke ar­ran­ge­men­ter inn­går, og med fel­les mid­da­ger alle da­ger blir det­te en svært hyg­ge­lig tur.

Tu­re­ne den­ne uken går på svin­ge­te fjell­vei­er, gjen­nom øyas sub­tro­pis­ke ve­ge­ta­sjon. Land­ska­pet er va­ri­ert, og du får se alt fra ba­nan­kla­ser til man­go­trær, pal­mer, laur­bær­skog og ter­ras­ser med vin­dru­er i det kar­ri­ge land­ska­pet sør på øya. I høy­den do­mi­ne­res La Palma av vul­kan­krat­re, dype ra­vi­ner og fos­se­fall.

Ho­ved­sta­den San­ta Cruz de la Palma er av man­ge an­sett for å være Ka­na­ri­­øyenes vak­res­te by. Gam­le­by­en har hus i ko­lo­ni­stil fra 1500-tal­let med pas­tell­far­ge­de fa­sa­der og ka­na­riske tre­bal­kon­ger. Sjar­me­ren­de gå­ga­ter le­der frem til små, åpne plas­ser. På by­ens hav­pro­me­­nade, Ave­ni­da Maritima, lig­ger ka­fe­ene side om side, og her pas­ser det godt med en pau­se for å tit­te på fol­ke­li­vet. •

Det­te er rei­sen

• Fly­rei­se Oslo Lufthavn–La Palma med Pri­me­ra Air.

• 23 kilo inn­sjek­ket ba­ga­sje samt inn­til 10 kg hånd­ba­ga­sje.

• 1 uke på Hotel La Palma Prin­cess i dob­belt­rom.

• All inclusive hele opp­hol­det.

• Kvelds­ar­ran­ge­ment med vin­sma­king og stjer­ne­kik­king.

• Hel­dags­tur hvor vi blant an­net er inn­om øyas høy­es­te fjell­topp. Lunsj in­klu­dert

• Hel­dags­tur til øyas nord­si­de, med gå­tur i laur­bær­skog. Lunsj in­klu­dert.

• Halv­dags­tur til San­ta Cruz.

• Skan­di­na­visk rei­se­le­der­ser­vi­ce.

På­mel­ding

• Av­rei­sen er 6. de­sem­ber kl. 09.40 fra Gar­der­mo­en. Hjem­komst 13. de­sem­ber kl. 22.25.

• Som le­ser av Hjem­met får du en spe­si­al­pris på kr 8995. For en­kelt­rom kr 10495.

• Be­still rei­sen på nett: www.solia.no/hjem­met el­ler på te­le­fon 810 67 700.

• Ikke in­klu­dert: Transport til/fra ho­tel­let kr 170. Mål­tid på fly­et kr 190. Fri­vil­lig av­be­stil­lings- og rei­se­for­sik­ring. Mu­lig å opp­gra­de­re til hav­ut­sikt for kr 400.

Hotel La Palma Prin­cess

Ho­tel­let på le­ser­tu­ren har et me­get fint bas­seng­om­rå­de med ut­sikt over ha­vet. Her er det ikke mind­re enn 10 bas­sen­ger, hvor­av ett er opp­var­met i pe­ri­oden 1. no­vem­ber–30. ap­ril. Ett av de and­re bas­sen­ge­ne har kuns­tig sand­strand. Det er god plass til alle, med man­ge sol­sen­ger og pa­ra­sol­ler til ho­tel­lets gjes­ter.

På ho­tel­let er det all inclusive for deg som er med på le­ser­tu­ren. Du kan der­med spi­se, og drik­ke så mye du vil stort sett når du vil, men som van­lig på Hjem­mets le­sertu­rer prø­ver vi å sam­les til fel­les mid­da­ger med egne bord for oss som rei­ser sam­men i grup­pe.

VAKKERT: Er du glad i naturen, bør du oppleve La Palma!
VAKKERT: Er du glad i naturen, bør du oppleve La Palma! Foto: Solia

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning