Delta i vår reisekonkurranse!

Hva er ferielykke for deg?

Nå kan du vinne et gavekort på 10 000 kroner med Merlot Reiser.

ÅPENT LANDSKAP: ER du glad i norske fjell, er det bare å snøre skoene og ta bena fatt for å få den gode feriefølelsen.
ÅPENT LANDSKAP: ER du glad i norske fjell, er det bare å snøre skoene og ta bena fatt for å få den gode feriefølelsen. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert
SOMMER: Vafler i regnvær er ferielykke for noen.
SOMMER: Vafler i regnvær er ferielykke for noen. Foto: Colourbox

Hva ten­ker du på når du hø­rer or­de­ne FE­RIE og LYK­KE?

Lukk øy­ne­ne og kjenn et­ter. Hva gir deg den gode fe­rie­fø­lel­sen? Er det et spe­si­elt sted du els­ker å rei­se til, el­ler har du noen eks­tra gode fe­rie­min­ner fra en tur du har vært på tid­li­ge­re?

Man­ge tren­ger ikke å rei­se langt for nyte fe­ri­en sin. Kan­skje hol­der det å flyt­te ut på ter­ras­sen med en skål med jord­bær og flø­te? Fe­rie kan være en dei­lig tur i sko­gen, å pus­le i ha­gen i kvelds­so­len, el­ler en ro­lig syk­kel­tur i na­bo­laget. Er du så hel­dig å ha tilgang til en hyt­te el­ler båt, kan nok fe­rie­lyk­ken opp­sø­kes der, til fjells el­ler sjøs.

For and­re kom­mer fe­rielyk­ken sni­ken­de når man be­ve­ger seg ut av lan­det, til nye og spen­nen­de rei­se­mål, el­ler til­ba­ke til kjen­te og kjæ­re fe­rie­ste­der. Noen els­ker en ro­lig strand­fe­rie un­der Sydens sol, and­re opp­le­ver fe­rie­lyk­ke på en for­taus­ka­fé i en stor­by. El­ler er fe­rie­lyk­ke for deg å opp­le­ve nye ste­der til fots el­ler på syk­kel­se­tet? Kan­skje fore­trek­ker du et crui­se el­ler en båt­fe­rie?

Mu­lig­he­te­ne er man­ge, og nå vil vi at du skal for­tel­le oss hva nett­opp DU for­bin­der med fe­rie­lyk­ke. Alle som del­tar i kon­kur­ran­sen er med i trek­nin­gen av et ga­ve­kort fra Mer­lot rei­ser til en ver­di av 10 000 kro­ner. Lyk­ke til!

Send inn!

Skriv til oss og for­tell om hva du for­bin­der med fe­rie­lyk­ke, og legg gjer­ne ved et bil­de som kan il­lust­re­re teks­ten. Vi for­be­hol­der oss ret­ten til å pre­sen­te­re inn­send­te bi­drag i bla­det, på hjemmet.no og på vår Face­book-side. Du kan sen­de oss e-post til [email protected] og mer­ke mai­len FE­RIE­LYK­KE.

Det er også mu­lig å leg­ge ut tekst og bil­der på Face­book-veg­gen vår. Sen­der du det som en per­son­lig mel­ding på Face­book, kan vi leg­ge det ut for deg. Vel­ger du å sen­de brev og bil­der i pos­ten, må du sen­de inn frem­kal­te bil­der. Ad­res­sen er: Hjem­met, Post­boks 4980 Ny­da­len, 0441 Oslo. Merk kon­vo­lut­ten FE­RIE­LYK­KE. Frist for å del­ta er fre­dag 29. ap­ril og vin­ne­ren blir pre­sen­tert i uke 23.

Reiseforslag

Til fots i Pro­ven­ce

Foto: Merlot Reiser

Fot­tu­ren Fjellands­by­er i Pro­ven­ce star­ter med en 1,5 ti­mers tog­tur fra Nice. Må­let er lands­by­en St. Dal­mas de Tende oppe i fjel­le­ne. De nes­te da­ge­ne går løy­pen gjen­nom pit­to­res­ke fjellands­by­er og vill na­tur helt ned til byen Men­ton, som lig­ger ved Mid­del­ha­vets. Fris­ter det mer med en be­ha­ge­lig gå­tur på let­te kyst­vei­er, kan du vel­ge Kyst­vand­ring Men­ton–Nice. Fra Men­ton be­ve­ger du deg i ro­lig tem­po på kystnæ­re sti­er i ret­ning Nice. På vei­en vil du stif­te be­kjent­skap med kjen­te navn som Mo­na­co, Villefranche og Cap Ferrat. På den­ne tu­ren er det bare tre over­nat­tin­ger, i Men­ton, Beau­lieu sur Mer og Nice. I no­vem­ber 2016 vil det bli ar­ran­gert en grup­pe­tur med syv over­nat­tin­ger som kom­bi­ne­rer dis­se to tu­re­ne, og man får med seg både en del av fjellands­by­ene og kyst­vand­rin­gen.

Blomst­ren­de Al­sace

Foto: Merlot Reiser

Lengst øst i Frank­ri­ke lig­ger Al­sace, mot gren­sen til Tysk­land. Her er det søte, små bin­dings­verks­hus, bloms­ter, vin­mar­ker og gam­le bor­ger – og et nett av idyl­lis­ke små vei­er å syk­le på. Rei­se­le­de­ren kjø­rer føl­ge­bil, ser­ve­rer dei­lig pik­nik i det grøn­ne og pas­ser på at alt går som det skal. Al­sace kan også opp­le­ves på en in­di­vi­du­ell tur, hvor du bor sen­tralt i Colmar alle net­te­ne og syk­ler en­ten ut der­fra el­ler ved å ta lo­kal­tog et lite styk­ke før du star­ter på da­gens løy­pe. Det er mu­lig å be­stil­le el­syk­kel på beg­ge va­ri­an­te­ne.

Pi­le­grims­tur til San­ti­ago de Compostela

Pi­le­grims­vand­ring er en rei­se for sje­len. Å vand­re på 1000 år gam­le vei­er ful­le av kul­tur og his­to­rie, my­ter, li­del­se og gle­de gjør noe med deg. Her kan man tøm­me hode og kropp for stress og be­kym­rin­ger og la vei­en være må­let. Mer­lot Rei­ser til­byr pi­le­grims­vand­ring med over­nat­ting på ho­tel­ler hvor både fro­kost og mid­dag er in­klu­dert, og ba­ga­sjen din blir hen­tet på ho­tel­let og kjørt til nes­te ho­tell mens du vand­rer på da­gens etap­pe. Vei­en fra Le Puy til San­ti­ago er på 1465 km, og er delt opp i 11 de­ler på ca. en ukes va­rig­het hver. Det går også en pi­le­grims­vei fra Por­to i Por­tu­gal til San­ti­ago, den­ne vei­en er delt inn i to de­ler.

Foto: Merlot Reiser

Øy­hop­ping i Kroa­tia

Hvor­for ikke vel­ge et fly­ten­de ho­tell på en mo­tor­yacht i luk­sus­klas­sen med full for­plei­ning? Kroa­tia kan fris­te med dei­li­ge stren­der, flott na­tur og vak­re his­to­ris­ke byer. Bå­ten sei­ler deg fra øy til øy, som du syk­ler på om da­gen. Ter­ren­get er litt ku­pert, så hvis du fø­ler at syk­kel­for­men ikke er på topp, kan du be­stil­le el­syk­kel og få god dra­hjelp i bak­ke­ne. Ukes­tu­ren star­ter og en­der i den vak­re mid­del­al­der­by­en Trogir.

Ny­het

Foto: Merlot Reiser

Er du glad i å syk­le, kan du nå vel­ge syk­kelvei­en fra Sør-Ty­rol til Ve­ro­na el­ler Ve­ne­zia. Du vil blant an­net opp­le­ve Inns­bruck, Bressanone og Bol­za­no, båt­tur på Gar­dasjø­en og til slutt Ve­ro­na. Ut­vi­der du rei­sen med noen da­ger, kan du syk­le helt til Ve­ne­zia. Det er mu­lig å be­stil­le el­syk­kel, og det er na­tur­lig­vis ba­ga­sje­trans­port un­der­veis.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning