Lyskryss:

Gjør du det feil kan det koste deg 5200 kroner

Når lyset skifter, og det er klart, skal man ikke kjøre overdrevent sakte.

Publisert Oppdatert

Lyskryss kan i seg selv kan oppfattes som et hinder på veien videre, og et moment som kan skape irritasjon hvis bilen foran ikke umiddelbart haster avgårde når lyset skifter til grønt.

I og med at trafikanter oppfatter situasjoner forskjellig er det grunn til å tro at man velger ulik kjørestil både inn mot, gjennom og ut av lyskryss.

Vi må uansett ha noen overordnede retningslinjer.

Når lyset skifter, og det er klart, skal man ikke kjøre overdrevent sakte. Følg med på lyset, når det er i ferd med å bli rødt for kryssende trafikk blir det snart grønt for den som har ventet.

Det er vesentlig at man er klar før lyset skifter til grønt slik at man ikke hindrer trafikken bak med å bli stående etter at lyset har skiftet og det er fri vei.

En fordel med å komme seg effektivt opp i fart er at det gir lavere forbruk og bedre drivstofføkonomi.

Så langt til høyre som mulig

* Den som skal rett frem har som regel ingen hindringer, og kan i de fleste tilfeller fortsette uhindret når lyset blir grønt.

* I mange lyskryss vil fotgjengere som skal krysse tverrgaten få grønt lys like før kjørende får grønt lys.

* Ved høyresving skal man plassere kjøretøyet så langt ut mot høyre kant som mulig. Man har vikeplikt for fotgjengere som krysser den veien man skal svinge inn, og akselerasjonen må avpasses etter hvorvidt det er klart til høyre.

* Ved venstresving skal man plassere kjøretøyet så langt inn mot midten av veien som mulig. Man har vikeplikt for trafikken som kommer i mot og fotgjengere som krysser veien der man skal svinge inn, akselerasjonen bør være moderat siden det er mer å holde rede på.

Du finner mer informasjon om riktig kjøring på Trafikkvideo.no

VÆR KLAR: Ikke bruk tiden du tilbringer på å vente på grønt lys til for eksempel å fikle med mobiltelefonen. Du skal heller ikke kjøre inn i krysset hvis du ikke klarer å komme helt over på grunn av kø på motsatt side. FOTO: Trafikkvideo
VÆR KLAR: Ikke bruk tiden du tilbringer på å vente på grønt lys til for eksempel å fikle med mobiltelefonen. Du skal heller ikke kjøre inn i krysset hvis du ikke klarer å komme helt over på grunn av kø på motsatt side. FOTO: Trafikkvideo

Felles for både den som skal svinge til høyre eller venstre er at man også må være bevisst trafikken bak og på sidene. Man skal forsøke å plassere seg slik at trafikken som kommer bakfra i minst mulig grad blir hindret.

Skiltforskriften § 24. første ledd Signaler med fast lys

1080 Hovedsignal

«Ved rødt lys må kjørende ikke passere signal eller stopplinje. Gående må ikke begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Rødt lys sammen med gult lys varsler at veksling til grønt lys vil skje straks. Ved grønt lys kan kjørende passere signal eller stopplinje dersom vegen er fri. Gående kan krysse kjørebane. Gult lys alene varsler at veksling til rødt lys vil skje straks, og at kjørende skal stanse. Kjørende kan likevel passere signalet eller stopplinjen hvis kjøretøyet er nådd så langt fram at stans ikke kan skje uten fare.»

Når vi tolker forskriftene med størst mulig sikkerhet for øyet vil det si at det er tillatt å kjøre på grønt lys dersom det er klart. Vi kan også tyde teksten slik at fotgjengere har all rett til å krysse veien på rødt lys, dersom det ikke fører til ulempe for kjørende eller at det blir farlig. Når man skal vurdere fart ut av, inn mot og gjennom lyskryss må man vurdere omgivelsene. Finner man det sannsynlig at det ikke blir fri veg selv om signalet er grønt så må farten tilpasses deretter.

Tenk også på at du kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for gående, det er forbudt å stanse på fotgjengerfelt. Risikoen ved at fotgjengerovergangen blir blokkert er at gående som skal krysse veien blir tvunget til å finne kreative løsninger, og kreativitet i trafikken kan være skummelt. Andre kjørende forventer ikke at fotgjengere krysser andre steder enn i fotgjengerfelt.

Den menneskelige faktor

En kjøretur består av mange elementer, og i bykjøring er lyskryss en vesentlig faktor. For at samspillet og trafikkavviklingen blir så bra som mulig må man følge med og være fokusert på oppgaven.

Samtidig må vi av og til akseptere at andre velger en løsning du ikke ville ha gjort. Om det går sakte ut av et kryss, så går det kanskje fortere ut av neste, og totalt sett mister man ikke så mye tid. Noen har god tid og nyter kjøreturen, enkelte kan oppleve at de blir bombardert med synsinntrykk i byen og andre kjører her på ren rutine og har i tillegg dårlig tid.

Det er klart at det kan oppstå situasjoner der man kan bli frustrert. Målet må likevel være at alle som ferdes i trafikken er konsentrert om kjøringen, analyserer risiko i forhold til trafikkmiljøet og har en tydelig plassering og har en effektiv kjøreteknikk.

Om ikke alt går som planlagt, og trafikken foran deg stopper opp på grunn av en «sinke», kan du trøste deg med at det alltid er noen som har det verre.

Kanskje «sinken» har oppdaget noe som du har oversett?

Kanskje «sinken» ikke har like mye erfaring som deg? For å bli en erfaren sjåfør i bytrafikk kan man tross alt kun skaffe seg denne erfaringen ved å kjøre i byen.

Bremse eller kjøre?

IKKE FORBUDT: det er ikke forbudt å kjøre inn i krysset på gult og fullføre på rødt, men du må vise aktsomhet. FOTO: Trafikkvideo.no
IKKE FORBUDT: det er ikke forbudt å kjøre inn i krysset på gult og fullføre på rødt, men du må vise aktsomhet. FOTO: Trafikkvideo.no

Grønt lys kan være forlokkende, men du bør forvente at det kan skifte til gult ganske snart. Det grønne lyset sier: «Kom igjen, bare kjør, det er jo grønt» og like etterpå dukker det gule lyset opp og sier «Niks! Nå blir det rødt.»

Dette sier trafikkreglene

Trafikkreglene § 5. Kjøretøys plass på vegen, fjerde ledd

«Kjørende som nærmer seg eller kjører inn i vegkryss, skal kjøre slik at det ikke må stanses til unødig hinder eller forstyrrelse for trafikant på den kryssende veg.»

Hvis det ikke er tilstrekkelig plass i kjørefeltet etter lyskrysset skal man heller ikke kjøre inn i krysset. Det er forbudt å stanse på fotgjengerfelt. Hvis det er kø lengre fremme vil kanskje noen tolke det slik at det er best å bli stående, og ikke kjøre inn i krysset og være i veien for kryssende trafikk når lyset skifter.

Vegtrafikkloven § 6. Fartsregler, første ledd

«Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme over kjøretøyet»

Her kan det lett oppstå ulike tolkninger fra forskjellige førere. Noen legger kanskje vekt på at det ikke skal oppstå fare, en sterkt trafikkert gate kan for noen være meget uoversiktlig, og man vurderer på dette grunnlag å kjøre sakte og forsiktig ut av krysset. Man nedprioriterer egen fremkommelighet til fordel for det man oppfatter som økt sikkerhet. Andre kan oppfatte situasjonen som mer oversiktlig, samt vektlegge at annen trafikk i minst mulig grad skal bli hindret, og på det grunnlaget prioriterer man egen fremkommelighet i større grad.

Som trafikanter er vi nødt til å respektere og ha forståelse for at andre kan oppfatte situasjonen på en annen måte enn en selv.

Vegtrafikkloven § 3. Grunnregler for trafikk.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Vi kan også trekke inn grunnregelen for trafikk. Alle skal alltid være så hensynsfulle, følge så godt med og være så forsiktige at det ikke kan, under noen omstendigheter eller på noe tidspunkt, bli farlig eller at noen kan komme til skade. Det er høyst sannsynlig at det finnes ulike oppfatninger av hva som er risikofull atferd. Respekter at andre oppfatter situasjonen annerledes enn du selv gjør.

Alle som fører kjøretøy vil før eller siden komme i den situasjonen at lyset skifter til gult på det minst ideelle tidspunkt.

Skal du bremse eller kjøre videre på nesten rødt lys?

Gult lys alene varsler om at det er like før lyset skifter til rødt og at det snart blir forbudt å passere lyset, eller stopplinjen. Hvis det er mulig å stanse normalt skal du gjøre det.

Med tanke på at det er stor risiko for å bli påkjørt bakfra skal plutselig bråstans unngås. Derfor er det er ikke forbudt å passere gult signal, men det skal skje med aktsomhet.

Når krysset er i ferd med å skifte er det like før kryssende trafikanter får grønt lys, så kjøring over krysset i «skifteperioden» skal foregå varsomt og hensynsfullt.

For ordens skyld, det er ikke forbudt å kjøre inn i krysset på gult og fullføre på rødt. Men hvis dette er din normale kjøremåte bør du kanskje revurdere behovet for å komme frem i forhold til risikoen.

Å kjøre om kapp med det røde lyset vil mest sannsynlig ende opp i en ulykke, eller i hvert fall en slankere lommebok. Gebyret for å passere et rødt trafikklyssignal er i 2013 på 5200 kroner.

Dette er galt:

- Ikke bruk tiden du tilbringer på å vente på grønt lys til for eksempel å bruke mobiltelefon, lete etter noe i hanskerommet, gre håret eller andre ting som tar oppmerksomheten fra veien.

- Ikke kjør overdrevent sakte hvis det åpenbart er fri vei.

- Ikke kjør inn i krysset hvis du ikke klarer å komme helt over på grunn av kø på motsatt side.

- Unngå bråstans på gult lys hvis du har mulighet til å kjøre normalt og forsiktig videre.

- Unngå stans på fotgjengerfelt.

Dette er riktig:

- Følg med på lyssignal og trafikken i krysset, gjør deg klar til å kjøre like før du tror det blir grønt lys.

- Skal du rett frem og det ikke er noen fare; akselerer effektivt opp til den farten du skal fortsette med.

- Skal du til høyre skal du plassere kjøretøyet til høyre. Tenk over farten i forhold til om det er fotgjengere som skal krysse veien til høyre.

- Skal du til venstre skal du kjøre inn i krysset og plassere kjøretøyet inn mot midten av kjørebanen. Du har vikeplikt for møtende og fotgjengere som skal krysse veien til venstre.

- Du skal normalt akselerere raskt opp til kjørefarten du tenker å ha videre etter lyskrysset, men samtidig skal kjøringen være i samsvar med Vegtrafikklovens § 3. «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Ordlyden åpner for ulike tolkninger

Ser vi samlet sett på ordlyden i de tre trafikkreglene ved siden av er det naturlig at det oppstår situasjoner der det kan oppstå uenighet om kjørefarten og akselerasjon ut av lyskryss.

* Fotgjengere har lov til å krysse veien på rødt signal, dersom man oppfatter det som trygt.

* Kjørende kan kjøre på grønt lys, men bare dersom veien er klar fremover.

* Man skal ikke kjøre så sakte at det er til hinder, eller ulempe for andre.

* Man skal heller ikke kjøre så fort at det kan bli farlig.

Les også:

Slik kjører du rundkjøring riktig

Derfor er det ikke smart med store luker i køen

Bommer du på dette blir det mer kø

Her er det meningen at du skal få opp farten

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning