Svangerskapsforgiftning, preeklampsi

Preeclampsia, gestational hypertension

Sist oppdatert 29.02.2016

Svangerskapsforgiftning kan være farlig, og må følges nøye opp. Høyt blodtrykk og protein i urinen er symptomer. Alvorlige komplikasjoner er HELLP og eklampsi, fødselskramper.

4-5 prosent av gravide får høyt blodtrykk i løpet av svangerskapet. Det er ofte første tegn på utvikling av svangerskapsforgiftning. Blodtrykket angis med to tall, et overtrykk (systolisk) når hjertet pumper blodet og et undertrykk (diastolisk) når hjertet er i hvile. Høyt blodtrykk er blodtrykk lik eller mer enn 140/90 mm Hg. 

Dersom blodtrykket bare er litt over denne grensen vil det i første omgang ofte bli avtalt kontroll noen dager senere. Dersom blodtrykket er sikkert forhøyet blir den gravide straks henvist til fødeavdelingen og fulgt opp videre av spesialist, eventuelt i samarbeid med fastlege/jordmor. Ro og hvile (sykemelding) anbefales. Ultralyd gjøres for å kontrollere fosterets størrelse og blodstrøm. Det er ofte aktuelt å bruke tabletter som senker blodtrykket. Oppfølging skjer med hyppige kontroller (for eksempel to ganger pr uke), hvor blodtrykk og urin blir undersøkt. 

Dersom det kommer protein (eggehvite) i urinen i tillegg til forhøyet blodtrykk foreligger svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det forekommer hos 3-4 prosent av alle gravide. Svangerskapsforgiftning er en mer alvorlig tilstand enn høyt blodtrykk, og kan forverre seg raskt slik at nøye oppfølging kreves. Regelen er at gravide med svangerskapsforgiftning legges inn på sykehus (fødeavdeling). Det finnes ingen effektiv behandling, unntatt forløsning (fødsel). Hvis fødselen ikke kommer i gang av seg selv blir det ofte nødvendig å sette i gang fødselen, eventuelt gjøre keisersnitt.

Svangerskapsforgiftning er en sykdom knyttet til placenta, morkaken, og kan føre til nedsatt blodtilførsel til barnet og dermed redusert fostervekst. Derfor er det viktig å kjenne barnets størrelse og vekst når moren får høyt blodtrykk i svangerskapet, eller preeklampsi. Det gjøres med ultralyd. Blodstrømsmåling med ultralyd (doppler ultralyd) og CTG registreringer brukes også ofte for å bedømme barnets tilstand når moren har preeklampsi. 

HELLP er en laboratoriediagnose, og betyr at preeklampsitilstanden er alvorlig. HELLP er en forkortelse hvor H står for hemolyse (det vil si at de røde blodlegemene går i stykker), EL betyr forhøyete leverfunksjonsprøver og LP betyr lavt antall blodplater. (På engelsk H -hemolysis, EL-elevated liverenzyms og LP-low platelets). Regelen er at når HELLP er diagnostisert gjøres forløsning, vanligvis keisersnitt, uansett svangerskaplengde. Det tar gjerne et par døgn etter forløsningen før tilstanden snur og blodprøvene bedres. 

Eklampsi eller fødselskramper er en alvorlig komplikasjon ved svangerskapsforgiftning. Forekomsten av eklampsi i Norge er lav, sannsynligvis rundt 0,5 promille av de fødende. Ethvert krampeanfall hos en gravid kvinne som ikke har kjent epilepsi, tolkes som eklampsi. 

Symptomer

Symptomer på svangerskapsforgiftning er høyt blodtrykk, protein i urinen og ofte hevelse (ødemer) i bena. Hodepine, flimring for øynene og smerter i magen tyder på alvorlig forverring. Redusert vekst hos fosteret forekommer.

Diagnosen bygger på de to symptomene forhøyet blodtrykk og protein i urinen. Ofte er det også hevelse (ødemer) i bena og i hendene. Hodepine, flimring for øynene og smerter i magen er symtomer som tyder på alvorlig forverring.

Den gravide vil ikke selv merke at blodtrykket er litt forhøyet, og hun merker heller ikke at det er protein i urinen. Regelen er at gravide med mild eller moderat svangerskapsforgiftning føler seg friske. Dersom det oppstår symptomer som nedsatt allmenntilstand, raskt økende hevelse i ben, fingre eller ansikt, hodepine, smerter og trykk øverst i maven eller på høyre side under ribbensbuen, tyder det på en farlig forverring av tilstanden. I slike situasjoner er det viktig at den gravide straks sier fra til lege eller jordmor, eller fødeavdeling. HELLP er en laboratoriediagnose, det er ingen sikre symptomer som den gravide merker selv.

Hos fosteret kan svangerskapsforgiftning føre til redusert vekst, og i verste fall til at fosteret dør. 

Ved eklampsi, altså fødselskramper, kan nedsatt allmenntilstand, hodepine, trykk for brystet og smerter under mellomgulvet tyde på at et krampeanfall er under utvikling. Krampeanfallene er lik et epileptisk anfall. Fødselskrampene er generelle, som vil si at de omfatter hele kroppen. Symptomene er bevisstløshet og kramper (rykninger i kroppen) som varer i noen minutter. Etter at anfallet er over vil den gravide være bevisstløs, eller uklar og vanskelig å få kontakt med. Dersom det ikke blir gitt behandling vil det oppstå nye krampeanfall.

Behandling og forebygging

Noen sykdommer øker faren for å få svangerskapsforgiftning, for eksempel høyt blodtrykk, sukkersyke (diabetes), nyresykdommer, og revmatisk sykdom.

De viktigste risikofaktorene ved svangerskapsforgiftning er:

  • Førstegangsfødende og alder over 40 år
  • Alvorlig preeklampsi i tidligere svangerskap
  • Fedme
  • Tvillingsvangerskap
  • Svangerskapsdiabetes

Noen sykdommer hos den gravide øker faren for å få svangerskapsforgiftning, for eksempel høyt blodtrykk, sukkersyke (diabetes), nyresykdommer, og revmatisk sykdom. Gravide som har slike tilstander vil ofte bli fulgt opp ved fødeavdeling, eventuelt i samarbeid med primærhelsetjenesten. I praksis vil de bli henvist til spesialist når de kommer til første kontroll i svangerskapet. Det er viktig at kvinner i disse gruppene kommer til kontroll tidlig, ved å gå til lege med en gang de er gravide. 

Dersom det er risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning, kan forebyggende behandling gis med samme type medikamenter som brukes for å forhindre hjerneslag og hjerteinfarkt (lav dose acetylsalicylsyre). Slik behandling bør startes av spesialist i kvinnesykdommer og fødselshelp, som kan følge opp.   

Blodstrømsundersøkelse av blodkarene som fører til livmoren kan gi informasjon om sannsynligheten for å utvikle svangerskapsforgiftning. Slike undersøkelser gjøres med doppler-ultralyd rundt 24. svangerskapsuke. Dersom undersøkelsen er normal er det lav sannsynlighet for å utvikle svangerskapsforgiftning. Også i motsatt fall (unormalt resultat vil si funn av "notch") er det likevel mest sannsynlig at svangerskapsforgiftning ikke oppstår. 

Hos kvinner som har preeklampsi tas rutinemessig blodprøver for å undersøke om det er tegn til utvikling av HELLP.  

Eklampsi, svangerskapskramper, er en svært alvorlig komplikasjon ved svangerskapsforgiftning. Dersom en kvinne med alvorlig svangerskapsforgiftning får nedsatt allmenntilstand, sterk hodepine, trykk for brystet og smerter under mellomgulvet er det aktuelt med forebyggende behandling og forløsning med keisersnitt. Ethvert krampeanfall hos en gravid kvinne som ikke har kjent epilepsi, tolkes som eklampsi. Forebygging skjer gjennom tidlig diagnose og god behandling ved svangerskapsforgiftning. Ved å identifisere gravide som er i faresonen (gravide med høyt blodtrykk og protein i urinen), kan de følges opp og forløses før tilstanden forverres.    

Undersøkelse og diagnostikk

Diagnostikk baseres på blodtrykksmåling og urinundersøkelse.

Blodtrykket måles på vanlig måte av lege eller jordmor, ofte med automatisk måleapparat, og dersom det måles over 140/90 ved flere målinger er blodtrykket for høyt. Ved å dyppe en teststrimmel (papirstrimmel med felter som skifter farge ved kjemiske reaksjoner) i urinen kan protein påvises.  

Ved svangerskapsforgiftning er det nødvendig å kontrollere fosterets tilstand. Det gjøres ved å sjekke hjertefrekvensen (ved CTG eller kardiotokografi gjøres fosterlydsregistrering over en 20 minutters periode. Det brukes en fosterlydsdetektor som er festet til en stropp rundt maven og fosterlyden kommer fram som en kurve på en papirutskrift). Ultralydundersøkelser brukes for å anslå størrelsen på fosteret (fetometri eller biometri) og for å måle blodstrømmen i navlesnoren ved hjelp av doppler-ultralyd.

Diagnosen HELLP stilles ved blodprøver: Trombocytter (blodplater), leverprøver (ALAT - alaninaminotransferanse) og LD (laktatdehydrogenase). LD finnes i røde blodlegmer og forhøyede verdier kan tyde på hemolyse (det vil si at røde blodlegmer går i stykker).  

Å stille diagnosen eklampsi er ikke vanskelig, krampene ser ut som et epileptisk anfall, men varer ikke så lenge (få minutter).

Årsak

Årsaken til svangerskapsforgiftning er feil utvikling av morkaka, placenta.

Svangerskapsforgiftning er en placentasykdom, som skyldes feil i morkakeanlegget slik at hele eller deler av placenta har sviktende blodforsyning fra moren. Sviktende blodforsyning fører til at morkaka skiller ut faktorer som påvirker morens blodkar slik at blodtrykket øker og det oppstår skader på blodkarene i nyrene slik at protein lekker ut i urinen. 

Det er ikke klart hva som er årsaken til feilutviklingen av placenta, men i tillegg til risikofaktorene spiller ukjente genetiske faktorer en viktig rolle. Svangerskapsforgiftning er arvelig. Årsaken til at noen får eklampsi er heller ikke kjent.  

Prognose

Preeklampsi fører ofte til at fødselen blir satt i gang, eller keisersnitt. Oppstår svangerskapsforgiftning tidlig er for tidlig fødsel (før 37. uke) ikke uvanlig.

I dag er prognosen ved preeklampsi generelt god for mor og barn. Regelen er at når svangerskapsforgiftning oppstår sent i svangerskapet, er prognosen god. Preeklampsi som oppstår tidlig er ofte mer alvorlig, og forverrer seg raskere. Preeklampsi kan føre til livstruende situasjoner både for den gravide (for eksempel kan ukontrollert høyt blodtrykk utløse hjernblødning) og for fosteret (for eksempel fosterdød, prematur fødsel).  

Høyt blodtrykk som oppstår i svangerskapet, normaliserer seg normalt i løpet av noen uker etter fødselen. Men det kan også være starten på blodtrykksykdom, som må behandles med medikamenter resten av livet.

Kvinner som har hatt preeklampsi har økt risiko for å få hjerte-kar sykdom senere i livet. Dersom fosterets vekst er påvirket slik at fødselsvekten er for lav i forhold til svangerskapslengden, har også barnet økt risiko for å få hjerte-kar sykdom i voksen alder.

Når det gjelder eklampsi, fødselskramper, vil prognosen ofte være god ved rask og riktig behandling (krampestillende medikamenter, blodtrykksbehandling, avslutte svangerskapet). Men eklampsi kan også føre til hjerneblødninger, varig mén og dødsfall.

Fakta om Svangerskapsforgiftning, preeklampsi:

Høyt blodtrykk og protein i urinen er symptomer på svangerskapsforgiftning, preeklampsi. Alvorlige komplikasjoner er HELLP og eklampsi, fødselskramper. 

Noen sykdommer hos den gravide øker faren for å få svangerskapsforgiftning, for eksempel høyt blodtrykk, sukkersyke (diabetes), nyresykdommer, og revmatisk sykdom. Svangerskapsforgiftning er arvelig.

HELLP er en diagnose som betyr at preeklampsitilstanden er alvorlig. Regelen er at når HELLP er diagnostisert forløses barnet, vamligvis ved keisersnitt, uansett svangerskaplengde.

Forekomsten av eklampsi i Norge er lav, sannsynligvis rundt 0,5 promille av de fødende. Ethvert krampeanfall hos en gravid kvinne som ikke har kjent epilepsi, tolkes som eklampsi. 

Skrevet av Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Bjørn Backe

Diskuter i Doktoronline forumet

Fakta om Graviditet og fødsel:

Fødselshjelp (obstetrikk) omhandler sykdommer og tilstander knyttet til svangerskap, fødsel og barsel- og ammeperioden. Et svangerskap varer 40-42 uker, ca 280 dager, beregnet fra første dag av siste menstruasjon og frem til fødsel. De fleste svangerskap forløper normalt, men regelmessige kontroller hos fastlege og jordmor er viktig for å fange opp det som er unormalt. Ca fem prosent av fødselene skjer før tiden, det vil si før uke 37, og ca fem prosent skjer over tiden, det vil si etter uke 41. Bruken av keisersnitt er økende med en forekomst på ca 17 prosent.

I vår del av verden er det liten risiko for en kvinne å gjennomgå graviditet og fødsel. Dødeligheten er under 10 tilfeller per 100.000 fødende.

Direktør/ansvarlig redaktør: Elisabeth Lund-Andersen

Redaktør: Trude Susegg

Utgiver: Egmont Publishing AS

Personvern og cookies Adresse: Nydalsveien 12, 0441 Oslo Telefon sentralbord: 22 77 20 00 Kundeservice

Klikk.no arbeider etter Vær varsom-plakatens retningslinjer for god presseskikk