Sameiekontrakt

Forslag til sameiekontrakt.

OPPLØSNING: Ved uenighet i sameie kan tvangsoppløsning være den eneste løsningen.
OPPLØSNING: Ved uenighet i sameie kan tvangsoppløsning være den eneste løsningen. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

1. Personalia:

A: (navn) født:

Adresse:

og

B: (navn) født:

Adresse:

og

C: (navn) født:

Adresse:

Og

D: (navn) født:

Adresse:

har inngått følgende sameieavtale om:

Navn på hytta:
Gnr.:
Bnr:

2. Partsforhold:

2.1: Med mindre annet er særskilt avtalt i denne kontrakt, eier partene en like stor del av gjenstanden, nærmere bestemt x %

2.2: Ja, det er avtalt annen sameiebrøk:

A eier x % av hytta, B eier x %, C eier x % og D eier x %

3. Bruk:

3.1: Hver av sameierne har rett til å bruke hytta slik det er avtalt, men ingen har lov til å bruke hytta mer enn det som svarer til hans part, eller slik at bruken går ut over de andre sameiernes rettigheter.

3.2: Særskilte avtaler om bruksdeling kan spesifiseres i vedlegg til avtalen.

4. Beslutninger

4.1: Vedtak om alminnelig vedlikehold fattes med simpelt flertall.

4.2: Vedtak om investeringer fattes ved enstemmighet.

4.3: Uenighet mellom sameierne avgjøres normalt ved flertallsvedtak. Når det bare er to sameiere vil endelig avgjørelse kunne fattes ved:

Loddtrekning, eller

Stemmen til en/flere nøytrale personer som begge parter har akseptert på forhånd.

Navn på vedkommende:

4.4: Alle avtaler om lån, utleie, og pantsetting av hytta betinger skriftlig aksept fra sameierne.

5. Drift og vedlikehold

Den enkelte sameier forplikter seg til innenfor den brukstid som er definert i pkt. 2 og 3 å forestå alle praktiske gjøremål, eventuelt i henhold til vedtatte hytteregler, hva gjelder stenging/åpning av hytta.

Sameierne plikter ellers å utføre normalt vedlikehold av hytta og å sørge for at den holdes forsvarlig ved like. Sameierne plikter også å påse at nødvendige forsikringer er i orden.

Dersom pålagt vedlikehold forsømmes kan den enkelte sameier på eget initiativ iverksette nødvendige tiltak for å ivareta hyttas beskaffenhet. Han kan i så fall regne seg en rimelig lønn for arbeidet, og har krav på å få dekket nødvendige utlegg enten hos den som har forsømt sine plikter eller i vedlikeholdsfondet dersom dette er opprettet.

Kryss av:
Alle driftsutgifter og vedlikeholdsutgifter, og eventuelle inntekter fordeles etter sameiebrøken.

eller

deles likt mellom sameierne.

Med driftsutgifter menes løpende kostnader til ved, strøm og kommunale avgifter.

Med vedlikeholdsutgifter menes her kostnader som påløper for å holde bygningen (e) og området rundt i god stand. I den forbindelse regnes reparasjoner som vedlikehold.

Ved uenighet om vedlikehold er nødvendig, kan hver av partene bringe inn en fagperson for rådgivning. Kostnadene fordeles mellom partene.

Når det gjelder betaling av drifts- og vedlikeholdsutgifter er sameierne enige om å opprette et fond til dette formål. Sameierne er også enige i å foreta en årlig innbetaling på kr x til fondet.

6. Salg/Oppløsning:

6.1: En sameier har rett til å selge sin andel av hytta. Medeier (e) har da forkjøpsrett - under ellers like vilkår. Forkjøpsretten skal skje til 75 prosent av andelens markedsverdi (prosentverdien kan endres etter ønske).

6.2: Etter varsel med rimelig frist har hver av sameierne rett til å kreve oppløsning av sameiet. Hytta skal da selges til markedspris. Sameier (ne) har forkjøpsrett under ellers like vilkår. Vil flere av sameierne ønske å overta hytta alene skal den selges til den som betaler mest.

7. Mislighold

Dersom den ene part varig, og til tross for advarsler misbruker pliktene etter avtalen, har medeier rett til å kjøpe ut dennes andel - under ellers like vilkår.

8. Underskrift:

Hver av sameierne har sin kopi av avtalen og en tredje kopi oppbevares hos:

Sameierne har signert alle kopiene av avtalen og er underforstått med dens innhold.

Dato:

Sameier A: Sign.

Sameier B: Sign.

Sameier C: Sign.

Sameier D: Sign.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning