Barn og hærverk

Du må betale for det ditt barn ødelegger

Men det finnes unntak: Hvis episoden er et uhell, har heller ikke foreldrene ansvar.

UHELL: Hva gjør du hvis naboen sier at det var ditt barn som knuste ruta hans?

UHELL: Hva gjør du hvis naboen sier at det var ditt barn som knuste ruta hans? Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Publisert Oppdatert

Alle vet at det å få barn fører til større utgifter. Men at den lille søte kan ripe opp biler, kaste stein på vinduer eller slå vilt rundt seg på glassmagasinet hadde du kanskje ikke regnet med.

Forsikringsselskapene fører ikke statistikk over barns ugjerninger, men de opplyser at det ikke er uvanlig å få inn slike saker.

- Vi kan regne med at det finnes store mørketall her. Det er nok mange foreldre som forsøker å ordne opp i dette på egen hånd, uten å koble inn andre instanser, sier advokat Elisabeth S. Schøning.

Hennes hovedarbeidsfelt er innenfor barne- og familierett, men selv har hun aldri opplevd å bli kontaktet av foreldre som trenger hjelp til å forsvare barnet sitt.

- Og det kan være ganske beskrivende for hvordan slike saker løses. Man kobler ikke inn advokater, men finner en løsning på det som har skjedd sammen med den fornærmede

Loven krever tilsyn

Lov om skadeerstatning

§ 1-1. (Barns ansvar)

Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

§ 1-2. (Foreldres ansvar m.v.)

1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn, eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5000 kroner for hver enkelt skadevolding.

Utdrag fra sak ved Forsikringsklagekontoret

«A risset navnet sitt inn i lakken på skadelidtes bil med en stein. Hun var da 5 år og 10 måneder gammel. Ved en tidligere anledning hadde hun også vært med på å lage riper i lakken på en bil. Da var hun 4 1/2 år gammel. Skadelidte har krevd erstattet reparasjonsutgiftene av As forsikringsselskap til ingen nytte. Spørsmålet er om A kan holdes ansvarlig etter SKL § 1-1 eller om hennes mor kan være ansvarlig etter SKL § 1-2.

Uttalelse fra Forsikringsskadenemnda

«FSN er enig med selskapet i at barn under skolealder ikke kan pålegges rettslig erstatningsansvar for sine skadegjørende handlinger. Barnet var på skadetidspunktet ikke mer enn 5 år og 10 måneder gammel og er således ikke rettslig ansvarlig for eventuelle skader hun måtte forvolde. Det innebærer at foreldrene heller ikke kan holdes ansvarlig på objektivt grunnlag fordi forutsetningen for et slikt ansvar er at barnet har skyldansvar. Det kan dernest være spørsmål om mor til barnet kan være ansvarlig for skaden fordi hun ikke passet på datteren i tilstrekkelig grad. Det må imidlertid være klart at bevisbyrden for at hun skal være ansvarlig, påhviler skadelidte, og etter opplysninger som foreligger for nemnda er det ikke sannsynliggjort at moren har utvist uaktsomhet i så måte.»

De fleste foreldre vil finne det pinlig at deres tilsynelatende uskyldige avkom kunne gjøre skader for flere titalls tusen kroner. Mange velger å skrape sammen penger til å blidgjøre naboen i håp om å unngå ulme blikk og bli beskyldt for å ha avlet fram det verste eksemplaret gata noen gang har sett. Men hvem har egentlig det økonomiske ansvaret i slike saker?

- Barn under skolealder vil uansett ikke stilles ansvarlig i disse sakene. Samtidig sier loven at foreldre skal føre tilbørlig tilsyn av barn under 18 år. Men i forarbeidene til loven sies det at det skal relativt mye til for å si at man ikke har ført tilbørlig tilsyn med barnet sitt, sier Schøning.

Hver sak må vurderes individuelt, det finnes ingen fasit på hva som er tilbørlig tilsyn.

- En 5-åring kan for eksempel leke ute i gata alene uten direkte tilsyn for en periode, mens en 3-åring ikke bør være ute uten direkte tilsyn av foreldrene. Jo yngre barna er, dess mer kreves av foreldrenes tilsyn, sier advokaten.

Barn uten ansvar

Det finnes flere typiske eksempler på saker hvor de minste barna ikke blir stilt til ansvar. SpareBank 1 Forsikring opplyser om de vanligste eksemplene der barna slipper unna ansvaret:

  • Barn som under lek kaster stein og treffer en bil eller vindusrute.
  • Barn som sykler og støter sammen med andre syklister eller biler.
  • Barn som riper opp biler fordi de tegner på bilen, eller «vasker» bilen med for eksempel snø.

Jo eldre barna er, dess mer ansvar kan man også pålegge dem. En 14-åring som kaster en stein på en bil, bør vite konsekvensen av handlingen sin. En 4-åring vil ikke bli tillagt det samme ansvaret.

- Hvert tilfelle må vurderes konkret. Dersom du vet at barnet ditt er uforsiktig, og det kanskje har vært fysisk tidligere, så krever det en høyere aktsomhet hos foreldrene, sier Schøning.

Forsikringer

Når uhellet er ute, må man først avklare hvem som er skyld i skaden som har skjedd. Og så lenge barnet er under skolealder, er det foreldrene som har ansvaret. Men det finnes unntak: Hvis episoden er et uhell, har heller ikke foreldrene ansvar.

- I verste fall må den fornærmede betale skaden selv. Hendelige uhell skjer, det er faktisk en følge av å leve i et samfunn. Og det er derfor alle bileiere har forsikringer, sier Schøning.

Dersom foreldrene ikke kan komme seg unna skyldspørsmålet, kan det være at de har en forsikring som dekker skaden. Skader som påføres andre eller andres gjenstander, dekkes i mange tilfeller av en ansvarsforsikring. Denne er ofte inkludert i innboforsikringer eller en utvidet reiseforsikring. Foreldre har da et objektivt ansvar på inntil 5000 kroner for skader barnet utfører.

Snakk med naboen

Det aller smarteste du kan gjøre dersom du får en illsint nabo på døra, er å snakke med vedkommende. Kanskje kommer dere fram til en rask løsning.

- Det avhenger selvfølgelig av skaden som har skjedd. Men at du kommer i dialog med den fornærmede er et godt utgangspunkt, sier advokaten.

Hun anbefaler også at du tar kontakt med forsikringsselskapet ditt med én gang.

- Mange saker løser seg automatisk når man snakker sammen. Men dersom det er snakk om store pengesummer, eller at man føler man stanger hodet i veggen, er det lurt å koble inn andre instanser fra første stund. Partene plikter også å ta kontakt med forsikringsselskapene så raskt som mulig. Hvis ikke kan man miste retten til forsikringspenger, sier hun.

Hvis dere ikke kommer til enighet, er det godt å vite at du kan slippe å krangle over hekken i all fremtid.

- Forsikringsselskapene deres kan overta diskusjonen. Da blir det opp til dem å enten komme fram til enighet eller å frasi seg ansvaret for kunden sin.

Les også:

Derfor blir du så sint på barna dine

Dette gjør du når ting går galt

En av fem straffer barna fysisk

Dette liker selv en fiskehater

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning