Miljøgifter

Ikke alle barneleker er trygge for barna

Stadig nye stoffer og ansvarsløse produsenter gjør at vi er nødt til å være på vakt.

KJEMIKALIER I LEKER: Små barn er mer utsatte for kjemikalier enn voksne. Noe av det viktigste du som forelder kan gjøre er å passe på at du handler leker forhandlere som du stoler på.

KJEMIKALIER I LEKER: Små barn er mer utsatte for kjemikalier enn voksne. Noe av det viktigste du som forelder kan gjøre er å passe på at du handler leker forhandlere som du stoler på. Foto: FOTO: Getty Images

Publisert Oppdatert

På et van­lig norsk bar­ne­rom lig­ger det om lag 700 le­ker – stort og smått.

Mange av disse le­ke­ne er laget av plast, helt el­ler del­vis. Hos stør­re barn er det i til­legg elek­tro­nis­ke pro­duk­ter som nett­brett, pc og mo­bil­te­le­fon med la­de­re.

Alle dis­se pro­duk­te­ne av­gir kje­mi­ka­lier, og fle­re av dem er hor­mon­for­styr­ren­de.

- Mitt inntrykk er at myn­dig­he­te­ne ikke helt har opp­fat­tet al­vo­ret. Der­for øns­ker jeg å få van­li­ge men­nes­ker til å for­stå hvor­dan plast­in­du­stri­en på­vir­ker barna våre og de­res framtid, sier Et­hel Forsberg, den svenske for­fat­te­ren av bo­ken «Gif­tig! Om kje­mi­ka­lier, plast og våre barn».

Hun har job­bet i ni år som ge­ne­ral­di­rek­tør for Kemikalieinspektionen i Sve­ri­ge, og vet hvor van­ske­lig det er å få fjer­net skadelige pro­duk­ter fra mar­ke­det. Den før­s­te run­den tok hun da hun job­bet i Coop i Sve­ri­ge.

- Det begynte med at vi opp­da­get at noen bite­le­ker in­ne­holdt myk­gjø­ren­de kje­mi­ka­lier, som var svært ska­de­lige for barn. Dis­se kjemikaliene er er hor­mon­for­styr­ren­de og gjør at det kan bli van­ske­lig å bli gra­vid når barna blir voks­ne, sier Forsberg til Foreldre & Barn.

- Likevel var det en lang og tung pro­sess som måtte til for å få produktene fjer­net. Vi møtte hard mot­stand fra plast­in­du­strien, som svar­te enten at «det vet vi ikke», «det vet vi ikke, men vi skal finne det ut» el­ler «det vet vi kan­skje, men vi har ikke tenkt å si noe om det­ til dere», fortsetter hun.

Barn er mest ut­sat­t

Hun for­tel­ler at i Sve­ri­ge og EU har man i fle­re år fun­net og for­budt kje­mi­ka­lier i plast­pro­duk­sjo­nen, men sta­dig nye va­ri­an­ter duk­ker opp på mar­ke­det. Re­gel­ver­ket fun­ge­rer slik at plast­in­du­stri­en ikke har noe an­svar for å for­sik­re seg om pro­duk­te­nes sik­ker­het før de slip­pes på mar­ke­det. Det er det myn­dig­he­te­ne som må sørge for – og dette finansieres alt­så med skat­te­pen­ger.

- Det er tre grun­ner til at små barn er mer ut­sat­te for kje­mi­ka­lier enn voksne. For det før­s­te sit­ter og krab­ber de rundt på gul­vet, hvor det er mye støv. I stø­vet sam­ler det seg kje­mi­ka­lier fra veg­ger, tak og gulv samt plast­pro­duk­ter og elek­tris­ke ar­tik­ler. Det er dette barna pus­ter inn, sier Forsberg.

I til­legg stap­per barna ting i mun­nen. I et fuk­tig, varmt og surt mil­jø, som i en bar­ne­munn, kan disse gjenstandene av­gi far­li­ge stoffer.

- For det tred­je konsumerer barn mer enn oss – både mat, drikke og luft. Hu­den de­res er også tyn­ne­re. De inn­tar kje­mi­ka­lier ved å drikke, spi­se, puste og gjen­nom hu­den. Der­med får de i seg mer mil­jø­gif­ter enn voksne, forklarer hun.

For dår­lig be­skyt­tet

Ifølge For­bru­ker­rå­dets le­der Ran­di Fles­land føl­ger Norge eu­ro­pe­isk lov­giving for gift­stoffer i plast i le­ker.

- Men vi me­ner at bar­n er for dår­lig be­skyt­tet mot ska­de­li­ge stof­fer. Et godt eks­em­pel er at kje­mi­ka­lier, som er for­budt i le­ker, fak­tisk er til­latt i klær og sko­le­ut­styr, som barn bru­ker dag­lig. Re­gel­ver­ket er både man­gel­fullt og in­kon­si­stent og må skjer­pes, sier Fles­land til Foreldre & Barn.

For­bru­ker­rå­det me­ner også at lovver­ket for plast i mat­em­bal­la­sje bur­de være stren­ge­re.

- For eksempel fluo­rer­te stof­fer i mat­em­bal­la­sje burde to­tal­for­bys. Disse stof­fe­ne er mis­tenkt kreftframkallende og hor­mon­for­styr­ren­de og er tungt ned­bryt­ba­re, noe som be­tyr at de blir væ­ren­de i krop­pe­ne til barna våre i svært lang tid, fort­set­ter hun.

Fles­land sier at det er van­ske­lig å be­skyt­te seg si­den ska­de­li­ge kje­mi­ka­lier fin­nes i mye av det vi om­gir oss med.

- Men det er stren­ge­re reg­ler for le­ker og barne­ut­styr enn for and­re pro­duk­ter, så ikke la de min­ste barna sutte på and­re ting enn le­ker som er ment for det, sier hun.

Hor­mo­ner sty­rer mye i krop­pen

For­fat­te­ren Et­hel Forsberg un­der­stre­ker at barn er un­der ut­vik­ling, og med tan­ke på at fle­re av kje­mi­ka­lie­ne er hor­mon­for­styr­ren­de, så kan hun opp­ly­se om at men­nes­ke­nes hor­mon­sy­stem sty­rer mye mer enn kjønns­funk­sjo­nen.

- Hor­mo­ner på­vir­ker hjer­nen og be­stem­mer vårt vel­be­fin­nen­de. De sty­rer for­døy­el­se og for­bren­ning, blant an­net, og forsk­ning kob­ler nev­ro­lo­gis­ke for­styr­rel­ser som ADHD og dia­be­tes med hor­mon­for­styr­ren­de kje­mi­ka­lier, sier hun.

Så hvor­dan kan vi best be­skyt­te barna våre mot mil­jø­gif­ter?

- Det er vik­tig ikke å bli hand­lings­lam­met et­ter å ha fått den­ne type in­for­ma­sjon. In­gen kan be­skyt­te seg selv el­ler bar­na sine mot alle gift­stof­fer, men alle kan ta noen grep i hver­da­gen som hjel­per, på­pe­ker Forsberg.

Sjef­in­gen­iør i pro­dukt­sek­sjo­nen i Mil­jø­di­rek­to­ra­tet, Tri­ne-Lise Torgersen, opplyser at nors­ke myn­dig­he­ter føl­ger EUs re­gel­verk for for­bruks­pro­duk­ter.

- For kje­mi­ka­lier i le­ker og and­re for­bru­ker­pro­duk­ter gjel­der ge­ne­relt det sam­me re­gel­ver­ket som i EU, og den nors­ke leketøyforskriften er inn­holds­mes­sig iden­tisk med det eu­ro­pe­is­ke leketøydirektivet og opp­da­te­res i tråd med EUs re­gel­verk. EUs leketøydirektiv er et dy­na­misk re­gel­verk, som hele ti­den end­res et­ter som det kom­mer ny in­for­ma­sjon om kje­mis­ke stof­fers ska­de­virk­ning, nye stof­fer, ny tek­no­lo­gi og så vi­de­re, sier hun.

Useriøse produsenter

Nors­ke myn­dig­he­ter og fag­eks­per­ter er re­pre­sen­tert i eks­pert­grup­per og komiteer un­der EUs leketøydirektiv, og er der­med med på å for­me re­gel­ver­ket. Blant an­net sit­ter Mil­jø­di­rek­to­ra­tets eks­pert som en av 12 med­lem­mer i EUs eks­pert­grup­pe for kje­mi­ka­lier i le­ke­tøy, som er råd­gi­ven­de for EU-kom­mi­sjo­nen.

I til­legg dri­ver nors­ke myn­dig­he­ter til­syn av kje­mi­ka­lier i for­bru­ker­pro­duk­ter, og le­ker og barne­pro­duk­ter er et pri­ori­tert om­rå­de, ifølge Torgersen.

- De sis­te to åre­ne har Mil­jø­di­rek­to­ra­tet un­der­søkt inn­hold og/el­ler ut­lek­king av for­bud­te stof­fer i over to hund­re pro­duk­ter til barn, de fleste le­ke­tøy, fort­set­ter hun.

Le­ke­tøy er en av de stren­gest re­gu­ler­te pro­dukt­grup­pe­ne, men det ut­vik­les sta­dig nye kje­mi­ka­lier, og det vil all­tid være rom for for­bed­rin­ger.

- De fles­te mar­keds­ak­tø­re­ne i den nors­ke leketøybransjen er se­ri­ø­se og an­svars­be­viss­te, med gode ru­ti­ner for å sik­re at pro­duk­te­ne de sel­ger, er tryg­ge. Li­ke­vel fin­ner vi av og til pro­duk­ter som in­ne­hol­der for­bud­te el­ler ska­de­li­ge stof­fer, og det fin­nes dess­ver­re mar­keds­ak­tø­rer som en­ten ikke kjen­ner re­gel­ver­ket så godt, el­ler ikke bryr seg om å føl­ge reg­le­ne, sier sjef­in­gen­iø­ren.

Ta egne for­holds­reg­ler

Torgersen sier at Mil­jø­di­rek­to­ra­tet rå­der for­eld­re og andre med om­sorg for barn å ta sine egne for­holds­reg­ler mot far­li­ge kje­mi­ka­lier fra le­ker og and­re pro­duk­ter.

- Noe av det vik­tig­ste man kan gjø­re, er å pas­se på at man hand­ler le­ker hos an­er­kjen­te for­hand­le­re, som man sto­ler på, og være for­sik­tig med å hand­le le­ker på mar­ke­der og av ga­te­sel­ge­re, og ut­ø­ve kri­tisk skjønn ved han­del på nett. Vi­de­re er det vik­tig at for­eld­re­ pas­ser på at al­ders­hen­vis­nin­gen på le­ke­tøy­et føl­ges, sier hun.

Det er eks­tra strenge reg­ler for le­ker til barn un­der tre år, si­den dis­se ofte put­ter ting i mun­nen og su­ger el­ler bi­ter på le­ke­ne sine. Le­ker som er mer­ket med at de ikke er eg­net for barn un­der tre år, er som re­gel ikke pro­du­sert eller tes­tet med tan­ke på at de skal være tryg­ge å putte i mun­nen.

- Av sam­me grunn er det vik­tig at for­eld­re er på­pas­se­li­ge med ikke å la små barn leke med pro­duk­ter som ikke er pro­du­sert som le­ke­tøy til barn, for eks­em­pel dyre­le­ker, nøk­kel­knip­per el­ler gam­le mo­bil­te­le­fo­ner. Disse vil ikke være un­der­lagt de sam­me sik­ker­hets­kra­ve­ne som le­ke­tøy be­reg­net på barn, sier Torgersen til Foreldre & Barn.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag