NYE REGLER OM ARV OG ARVEAVGIFT

Få arv og gaver uten arveavgift

Fra 1. januar gjelder det nye regler for arveavgift. Du kan nå motta større verdier i arv og gave uten at det påløper arveavgift. Satsen for avgiften er også redusert.

ARV: Du kan nå motta større verdier i arv og gave uten at det påløper arveavgift.
ARV: Du kan nå motta større verdier i arv og gave uten at det påløper arveavgift. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Arveavgiftslovens regler

I utgangspunktet er all arv til nærstående avgiftspliktig. Gaver er likestilt med arv. I 2008 var fribeløpet kr. 250.000,- men dette beløpet er nå øket til kr. 470.000,-

Mottaker betaler altså ikke avgift av de første kr. 470.000,- fra hver giver.

Tidligere var satsen 8% av de neste kr. 300.000,- over fribeløpet og deretter 20% av alt over kr. 550.000,- for barn, mens det for barnebarn og andre var henholdsvis 10% og 30%. Disse satsene er nå også endret, slik at satsen er 6% av de neste kr. 330.000,- over fribeløpet for arv/gaver til barn og deretter 10% av alt overskytende over kr. 800.000,- For barnebarn og andre er satsen henholdsvis 8% og 15%.

Økningen av fribeløpet gjør at man nå kan arve betydelig mer uten å betale arveavgift og at avgiften også blir lavere for verdier ut over fribeløpet.

Gaver er likestilt med arv, det betyr at det også skal betales arveavgift på gaver mellom nære slektninger. Men loven åpner opp for flere muligheter til å spare arveavgift.

Avgiftsfrie gaver

Med virkning fra 1. januar 2009 ble det innført en regel om avgiftsfrihet for et årlig beløp til barn og barnebarn tilsvarende ½ G (folketrygdens grunnbeløp, 1G er nå kr. 70.256,-). Det avgiftsfrie beløpet utgjør nå således kr. 35.128,-

Det årlige beløpet gjelder for hver giver og mottaker. Det vil si at mor og far til sammen kan gi opp til 1 G hvert år til hvert barn uten at det utløser arveavgift. Ved å benytte seg av denne ordningen bruker man altså ikke av fribeløpet på kr. 470.000,- pr barn.

Denne ordningen kan kombineres med at foreldre yter lån til barna og at lånet nedbetales med en pengegave fra foreldrene på inntil ½ G pr år. På den måten nedbetales barnets gjeld til foreldrene uten at det skjer noen reell nedbetaling. Det er imidlertid viktig å være klar over at det må beregnes rente på lånet, slik at årlig rente må beregnes innenfor det avgiftsfrie beløpet. Dersom lånet nedbetales med et beløp som overstiger ½ G vil bare det overskytende beløp bli avgiftspliktig. Denne ordningen kan også brukes mellom besteforeldre og barnebarn.

Periodiske ytelser

Man kan avgiftsfritt gi ytelser til barn og barnebarn til utdanning og oppfostring. Her er mulighetene store for at foreldre og besteforeldre kan overføre betydelige verdier til barn og barnebarn uten at det blir arveavgift på overføringen.

Det er imidlertid flere vilkår som må være oppfylt:

For det første er det krav om at midlene er forbrukt før givers død. Som eksempel kan nevnes at skolepenger anses forbrukt når de er innbetalt til skolen. Denne ordningen gir giver en mulighet til avgiftsfritt å kunne bidra til dekningen av mottakers løpende utgifter mens han eller hun er i en bestemt livssituasjon.

Poenget er imidlertid at det ikke skal være en reell formuesoverføring eller formuesoppbygging på mottakers hånd, men at ytelsene skal forbrukes etter hvert. Videre er det kun periodiske ytelser som omfattes av fritaket. Det innebærer at midlene må utdeles over tid. Det vil si jevnlig og i løpet av året. Større engangsbeløp gis det ikke fritak for.

Mer om periodiske ytelser kan du lese i Bo Bygg og Bolig nr. 19.

Eiendom som forskudd på arv

I mange situasjoner vil det være hensiktsmessig at barn og barnebarn mottar forskudd på arv. Det er ofte i etableringsfasen behovet for støtte er størst.

VERDIØKNING: Det er hyttas verdi på tidspunktet for overføringen som legges til grunn ved beregning av arveavgiften.
VERDIØKNING: Det er hyttas verdi på tidspunktet for overføringen som legges til grunn ved beregning av arveavgiften. Foto: Foto: Cision

Forskudd på arv er likestilt med arv og gaver, slik at det er de samme reglene som gjelder i forhold til arveavgift. Fordelen er at mottaker får ytelsen på et tidspunkt hvor behovet er størst. I mange familier er det ønskelig å overføre fritidseiendommer til barna etter hvert som foreldre blir eldre og ikke lenger selv har behov for, eller er i stand til, å bruke fritidseiendommen like mye selv.

Ved å overføre en eiendom som forskudd på arv vil man også få fordelen at det er eiendommens verdi på tidspunktet for overføringen som legges til grunn ved beregning av arveavgiften. Erfaringsmessig stiger fast eiendom i verdi, slik at verdien vil være høyere ved et senere arveoppgjør når foreldre har falt fra.

Foreldre kan stille som vilkår for arveforskuddet at de skal ha en livsvarig vederlagsfri bruksrett til fritidseiendommen. Fordelen er da at verdien av bruksretten kan trekkes fra i eiendommens verdi ved beregning av arveavgiften. På den måten vil barna altså kunne spare betydelige beløp i arveavgift.

LES OGSÅ: Ha langsiktig perspektiv på økonomien

Andre typer gaver

Den enkleste formen for å gi gaver til barn og barnebarn er faktisk å spandere reiser og opplevelser på dem, som f. eks restaurantbesøk, teater m.v. Foreldre og besteforeldre kan selvsagt invitere barn og barnebarn på reiser og andre opplevelser uten at det utløser arveavgift. Slike ytelser går heller ikke av fribeløpet.

Det er imidlertid viktig å være klar over at giver selv må være med på reisen og forbruke ytelsen for at dette skal anses som avgiftsfritt.

Advokat Randi Birgitte Bull

Randi Birgitte Bull er partner i Bull & Co Advokatfirma AS. Hun tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med bl.a. skifte- og arveoppgjør, inkludert generasjonsskifte. Hun jobber også med erstatnings- og forsikringsrett, fast eiendomsrettsforhold og arbeidsrett.

Bull & Co Advokatfirma AS yter juridisk bistand til næringslivet og privatpersoner innenfor de fleste juridiske områder, inkludert skatt og avgift, arbeidsrett, fast eiendomsrettsforhold og familierett, arv og skifte.

LES OGSÅ: - Si oftere ja til barna

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning