Prøvekjørt: Mercedes GLC 250d 4Matic

Komforten er det største fortrinnet

En unik ting med en SUV av denne størrelsen er at du kan få luftfjæring.

SVEVER: Luftfjæring (ekstra) og flott førermiljø gjør GLC til en svært komfortabel bil. FOTO: Daimler AG
SVEVER: Luftfjæring (ekstra) og flott førermiljø gjør GLC til en svært komfortabel bil. FOTO: Daimler AG
Publisert Oppdatert

I 25 mi­nut­ter blir jeg kjørt rundt på lan­det i Tysk­land av pro­fes­sor Dr Thomas We­ber, som har vært sjef for forsk­ning og ut­vik­ling hos Mer­ce­des i ti år nå. Han kla­rer å mot­stå de fles­te for­søke­ne mine på å sky­te inn spørs­mål fra si­de­lin­jen (jeg er en svært ir­ri­te­ren­de og førs­te­klas­ses av­bry­ter), og leg­ger ufor­styr­ret ut om alle de gode egen­ska­pe­ne til nye Mercedes GLC, samt om mye an­net som Mer­ce­des vil kon­stru­e­re i fram­ti­den.

Ikke på noe tids­punkt snak­ker han om hvor­vidt den­ne bi­len er spe­si­elt god å kjø­re.

Nesten S-klasse-nivå

Og iføl­ge Top Gears pre­fe­ran­ser så er den ikke det. Men det­te er en SUV, og de som kjø­pe en Mer­ce­des-SUV vil ikke at bi­len de­res skal svin­ge som en sprek kom­pakt. For de vet at de da måt­te ofre mye an­net. Men GLC 250d 4Matic kjø­rer som en gan­ske bra Mer­ce­des. Noe som in­ne­bæ­rer at den er fjellsolid, sik­ker og kom­for­ta­bel, men ikke sprek og en­ga­sje­ren­de.

Den er her­lig for en ro­lig tur i vak­kert land­skap. Den kan til og med bli en del av land­ska­pet. Ikke ved å rase inn i en hekk, for det nær­mest selv­gå­en­de sik­ker­hets­sy­ste­met er nes­ten på S-klas­se-nivå, men den kan godt kjø­res uten­for den slag­ne lan­de­vei. Til å være en bil uten lav­gir el­ler differensiallås er off­road­egen­ska­pe­ne bruk­ba­re. Det hol­der i hvert fall for en skrø­pe­lig hyt­te­vei.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SVEVER: Luftfjæring (ekstra) og flott førermiljø gjør GLC til en svært komfortabel bil. FOTO: Daimler AG
SVEVER: Luftfjæring (ekstra) og flott førermiljø gjør GLC til en svært komfortabel bil. FOTO: Daimler AG

Liten forskjell

GLC er­stat­ter GLK; den kan­te­te lil­le­bro­ren ML (som er er­stat­tet av GLE). GLC har en helt ny platt­form (som den de­ler med C-klas­sen). Bort­sett fra de ster­kes­te ver­sjo­ne­ne og plug in-hy­bri­den kom­mer GLC kom­mer med nitrinns au­to­mat­kas­se og 4Ma­tic-fi­re­hjuls­drift som stan­dard. Bi­len vi kjø­rer dri­ves av den gode, gam­le 2,1-li­ters die­se­len til Mer­ce­des, men den job­ber stil­le­re enn van­lig.

På mer­ke­ne bak står det GLC 220d og GLC 250d. Yt­el­sen er på re­spek­ti­ve 170 og 204 hes­ter, men for­skjel­len mel­lom dem er vel­dig li­ten. In­gen av dem er ras­ke, men den nitrinns kas­sa byt­ter gir upå­kla­ge­lig.

Med luftfjæring

En unik ting med en SUV av den­ne stør­rel­sen er at du kan få luft­fjæ­ring. Den kos­ter 21 640 kro­ner, og det er vel an­vend­te pen­ger for å hol­de bi­len vann­rett med tung last, samt øke el­ler sen­ke bak­ke­kla­rin­gen. Kjø­rin­gen blir sik­kert også my­ke­re. Jeg fikk ikke kjø­re den med van­lig fjæ­ring, men med luft er den svært be­ha­ge­lig. Re­sul­ta­tet er en kjø­re­stil som blir litt vas­sen når du kas­ter den inn i en krapp sving. Men for det mes­te er re­ak­sjo­ne­ne pre­si­se og av­mål­te.

Ak­sel­av­stan­den er leng­re enn på C-klas­sen, så ku­pe­en er roms­lig både for­an og bak. Ma­te­ria­le­ne og kva­li­te­ten er pre­mi­um. Så om na­tu­ren uten­for ikke er like vak­ker som SUV-drøm­men, kan du i ste­det ven­de blik­ket inn­over i bi­len.

DOMMEN:

Vel­bygd og sta­se­lig til­skudd til SUV-boo­men. Den opp­fø­rer seg fak­tisk bra i ter­ren­get også.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tekniske data

GLC 250d 4Ma­tic

Pris: fra 610 1000 kro­ner

Mo­tor: 2143 ccm 4 syl, tur­bo­die­sel, 4WD

HK: 204 hk

Dreie­mo­ment: 500 Nm

0–100 km/t: 7,6 sek

Topp­fart: 224 km/t

For­bruk: 0,50 l/mil

CO₂-ut­slipp: 129 g/km

Vekt: 1845 kg

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning