Førsteinntrykk: Hymer ML-T

En perfekt bobil for Norge?

Denne spesielle modellen fra Norges mest solgte bobilmerke kan fås med firehjulsdrift.

Foto: Torbjörn Stålenhag / Allt om husvagn & camping
Publisert Oppdatert

For to år si­den be­gyn­te tyske Hy­mer å bru­ke let­te­re ma­te­ria­ler i inn­red­nin­gen, og klar­te av den grunn å sen­ke egen­vek­ten på sine let­te bo­bi­ler såpass at de fikk an­sten­dig las­te­vekt.

Først ute var Hy­mer Exsis, som man i dag også kan fås på et chas­sis fra Mer­ce­des-Benz. Da er nav­net ML-T.

MB-chas­si­set gir bo­bi­len fra Bad Waldsee en helt egen iden­ti­tet. Riktignok har Hymers bo­bi­ler vært å få på Mer­ce­des-chas­sis helt si­den mer­ket star­tet opp i 1961, men sjel­den har for­skjel­len fra andre chas­sis vært så stor som nå. ML-T har nemlig mye av den samme tek­nik­ken og sik­ker­hets­ut­rust­nin­gen som man vanligvis bare fin­ner hos per­son­bi­ler i pre­mi­um­seg­men­tet.

An­ti­sladd og an­ti­spinn er for eks­em­pel ikke eks­tra­ut­styr, men stan­dard, og utover det­te har mo­del­len fle­re sik­ker­hets­re­la­ter­te sy­ste­mer som gjør den til noe av det sik­res­te en kan vel­ge i 3,5-tonnsklassen.

FUNKSJONELT: Førermiljøet er stramt og funksjonelt.
FUNKSJONELT: Førermiljøet er stramt og funksjonelt. Foto: Torbjörn Stålenhag / Allt om husvagn & camping

Gode inn­stil­lings­mu­lig­he­ter

Bak den stjer­ne­pry­de­de gril­len skju­ler det seg en mo­ment­sterk die­sel­mo­tor som via en seksgirs au­to­mat­kas­se sen­der kraf­ten til de dri­ven­de bak­hjule­ne.

LITE: Kjøkkenet er lite, men funksjonelt.
LITE: Kjøkkenet er lite, men funksjonelt. Foto: Torbjörn Stålenhag / Allt om husvagn & camping

Svingradiusen er kort, og bixenon- og kur­ve­lys gjør, sammen med lys- og regn­sen­sor, kjø­rin­gen let­te­re og sik­ten op­ti­mal. Hy­mer kol­li­sjons­tes­ter også sine bo­bi­ler, og deres mo­del­lers inn­red­ning tå­ler en krasj bed­re enn andre mer­ker i samme pris­klas­se.

Fø­rer­mil­jø­et er ikke på­kos­tet på samme måte som i Mer­ce­des' per­son­bi­ler, men det er stramt og funk­sjo­nelt. Her fin­nes plass for både kart og te­le­fo­ner og andre små­ting.

Det bes­te er at rat­tet er inn­still­bart både i leng­de og høy­de, noe som – sammen med se­te­nes mange inn­stil­lings­mu­lig­he­ter – gir de aller fles­te en god sit­te­stil­ling.

Sik­ten bakover til høy­re er ikke god, men ak­sep­ta­bel, tak­ket være at en­tré­dø­ren bak pas­sa­sjer­se­tet har et vin­du.

Lyst og luf­tig

Når man har stan­set og vridd sto­le­ne rundt, ser man en bo­bil for to per­so­ner, med et ganske lite kjøk­ken, langs­gå­en­de lave en­kelt­sen­ger og et vel­dig fint bad.

Sit­te­grup­pen be­står – i til­legg til sto­le­ne foran – av en vin­kel­so­fa. Sit­te­kom­for­ten er god­kjent, men som så ofte ellers ikke like god som for­ven­tet. Derimot er sit­te­grup­pen lys og luf­tig, ikke minst tak­ket være to pa­no­ra­ma­vin­du­er i ta­ket, samt vin­du­et i veg­gen.

Bor­det kan re­gu­le­res i alle ret­nin­ger, og kan nås fra alle sit­te­po­si­sjo­ner. Un­der so­fa­en har varmt­vanns­tan­ken sin plass. Ikke til­fel­dig.

– Den er plas­sert der for best mu­lig å ut­nyt­te sin var­me­ka­pa­si­tet, sier Chris­tof­fer Eng­strand på Hymercenter i Öre­bro.

Gul­vet i bi­len er plant, men i so­ve­rom­met fin­nes en ni­vå­for­skjell. Gjennom tre små lu­ker i gul­vet kan man nå vann­tan­ke­ne, for ser­vi­ce og ren­gjø­ring.

Vann­tan­ke­ne har fått sin plas­se­ring nær bak­ak­se­len, fordi man øns­ker en op­ti­mal vekt­for­de­ling. Likevel an­be­fa­les det ikke å kjø­re rundt med ful­le tan­ker (120 li­ter friskvann og 100 li­ter grå­vann).

Smalt kjø­le­skap

Kjøk­ke­net er, som tid­li­ge­re nevnt, ikke stort. Men det nye sma­le 142 li­ters kjø­le­ska­pet, samt skuf­fer i ste­det for skap i ben­ken, gjør kjøk­ke­net lett­ar­bei­det. Vif­te sav­nes, men kjøk­ken­vin­du og tak­lu­ke gjør at ut­luf­ting går greit.

Kjø­le­ska­pet er av en ny og sma­le­re type med in­ne­byg­get frys. Det er 40 cen­ti­me­ter bredt og gir plass for en 20 cen­ti­me­ter bred gar­de­ro­be på den samme gulv­fla­ten som for­ri­ge ge­ne­ra­sjons Dometic-kjø­le­skap krev­de.

Hymer ML-T 580

Chas­sis: MB 316 CDI bak­hjuls­drift

Ka­ros­se­ri: Po­ly­ure­tan iso­le­ring, gulv 46 mm, vegg/tak 35 mm

Mo­tor: 2,2-li­ter die­sel, 163 hk

Ut­ven­di­ge mål (L/B/H): 698/222/290 cm

Inn­ven­di­ge mål: 580/205/198 cm

To­tal­vekt: 3500–4250 kg

Las­te­vekt: 500–1200 kg

An­tall sen­ger: 2/3

Mål sen­ger: 194x80 cm / 187x80 cm

Var­me: Stan­dard Truma luft­var­me, tes­tet bil har vann­bå­ren Alde-var­me

Fersk­vanns­tank: 120 li­ter

Gråvannstank: 100 li­ter

Kjø­le­skap/frys: 145/15 li­ter

Pris fra: 797 900 kro­ner. 4WD kos­ter 95 000 kro­ner eks­tra.

(tes­tet bil er dy­re­re; stør­re mo­tor, au­to­mat­gir, bixenon-lyst, kur­ve­lys)

I so­ve­rom­met bak fin­nes det to langs­gå­en­de sen­ger. Den til høy­re (i farts­ret­ning) smal­ner av mot en­den for smi­di­ge­re pas­sa­sje og enk­le­re til­gang til gar­de­ro­be­ska­pet un­der sen­gens fot­en­de.

Un­der sen­gens ho­ved­ende fin­nes ga­ra­sjen. En eks­tra­pute til å leg­ge over ga­ra­sjen knyt­ter de to sen­ge­ne sammen, og ska­per en halv dob­belt­seng. Et fint so­ve­rom, selv om jeg sav­ner dis­tan­se­ski­ver mot yt­ter­veg­ge­ne for bed­re luft­sir­ku­la­sjon.

Det er ingen stor ri­si­ko for at man skal fry­se i denne bo­bi­len. Var­men er vann­bå­ren, og iso­le­rings­ma­te­ria­let (po­ly­ure­tans­kum) bor­ger for et fint in­ne­kli­ma. Vel­ger man Aldes vin­ter­pak­ke i til­legg (var­me­veks­ler etc.), får man en bil med "året rundt-ka­pa­si­tet".

MIDT-MADRASS: En ekstramadrass kan legges oppå garasjen, og på den måten fås "en halv dobbeltseng".
MIDT-MADRASS: En ekstramadrass kan legges oppå garasjen, og på den måten fås "en halv dobbeltseng". Foto: Torbjörn Stålenhag / Allt om husvagn & camping

ML-T kan også fås med fi­re­hjuls­trekk, men da kos­ter den rundt 100 000 kro­ner mer. Had­de jeg råd til det, vil­le jeg valgt det, slik at den var kom­plett for bruk året rundt.

For ML-T er alt i alt en ele­gant, funk­sjo­nell, sik­ker og vel­byg­get bo­bil, med all slags tenk­bar tek­nikk og sik­ker­hets­ut­styr.

LEKKERT: Badet er lekkert, og har separat dusj.
LEKKERT: Badet er lekkert, og har separat dusj. Foto: Torbjörn Stålenhag / Allt om husvagn & camping

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning