With 22 Bowcruiser

With leverer varene

Bowridere over 20 fot har vært amerikanernes greie. Helt til nå.

With 22 BC
With 22 BC Foto: Frederik Finnes
Publisert Oppdatert

With er et navn som klin­ger godt i båt­fol­kets ører. De lettplanende With Dromedillene ble en suk­sess på 1970-tal­let og er nå også til­ba­ke i nye for­mer og far­ger. Mest in­ter­es­se er det li­ke­vel knyt­tet til ny­he­ten With 22 Bowcruiser. Den er et­ter si­gen­de en krys­ning mel­lom en bow­ri­der og en day­crui­ser - byg­get i Bror Withs ånd. At bå­ten er de­sig­net av aner­kjen­te Geir Ar­ne­stad, lo­ver også bra.

Sjekk ut konkurrenten Sea Ray 230 Select her.

Krys­nin­gen mel­lom de to kon­sep­te­ne lig­ger nok mer i nav­net enn i plan­løs­nin­gen, for den stør­ste for­skjel­len på den­ne bå­ten og and­re bow­ri­de­re i klas­sen, må være det lil­le toa­lett­rom­met og den eks­tra stu­ve­plas­sen i en godt ut­nyt­tet kon­soll. Den­ne løs­nin­gen er for øv­rig hel­ler ikke en ny­het, her har ame­ri­ka­ner­ne selv­sagt vært før.

With 22 BR Holmen 2009
With 22 BR Holmen 2009 Foto: Finnes, Fredrik

Det With Boats AS har lyk­tes i å til­fø­re norsk bowriderbygging, er li­ke­vel vik­tig: Sit­te­plas­se­ne for­an kon­sol­len, som i ho­ved­sak er til­tenkt to per­so­ner, er blant de mest kom­for­tab­le vi har sit­tet i. Bra rygg­støt­te mot kon­soll­veg­gen og gode pu­ter gjør su­sen her fram­me.

With 22 BC
With 22 BC Foto: Frederik Finnes

Les mer om With sine planer her.

Pent

Til en pro­to­typ å være er den­ne bå­ten svært lo­ven­de. Fi­nis­hen er god, og bowcruiseren gir et små-eksklusivt ut­trykk med sine beige alcantaraputer, sitt ol­je­de tre­verk og sitt flot­te, svart­far­ge­de dash­bord. Fø­rer­plas­sen er rett og slett ele­gant, og bare en litt for lav rygg­støt­te i fø­rer­sto­len og en litt for li­ten kart­plot­ter skil­ler den­ne fra full pott.

Med uten­bords­mo­tor får ikke With det sam­me badebåtpreget som Sea Ray - her om bord er det nes­ten for fint for våte ba­de­nym­fer og hob­by­fis­ke­re. Den sto­re og kan­skje i over­kant dype ak­ter­ben­ken gir uan­sett sit­te­plas­ser til fem voks­ne, og med en inn­leggs­pla­te får du en stor sol­seng i cock­pit.

Bord, pla­ter og eks­tra pu­ter må lag­res i kon­sol­len; i over­kant man­ge løse de­ler. At bat­te­ri­et un­der ak­ter­ben­ken ikke har se­pa­rat av­de­ling, og at kryss­hol­te­ne er i min­ste la­get, set­ter vi også på prototypkontoen.

Oceanmaster har lansert ny 720 bowrider .

Frisk

With 22 BC
With 22 BC Foto: Frederik Finnes

Det er uan­sett lett å tri­ves i den­ne bå­ten. Den har en frisk og ny de­sign og skil­ler seg fra all­menn­he­ten. Et bi­drag til de nye tan­ke­ne er også det lil­le pan­try­et med gass­ko­ker og vask, som en­kelt vip­pes ut fra kon­soll­si­den. Smart og prak­tisk, om det ikke ris­tes løs der inne.

Tek­nis­ke data With 22 Bowcruiser

Mer­ke og mo­dell: With 22 Bowcruiser

Pris test­båt: Rundt kr. 580 000

Fra 498 000 (m. 175 hk)

Mo­tor­ka­pa­si­tet: 115-200 hk

Mo­tor test­båt: Evin­rude 200 E-TEC

Topp­fart: 46,3 knop

Pro­duk­sjons­land: Po­len

Leng­de (LOA): 6,80 m

Bred­de: 2,41 m

Byg­ge­ma­te­ria­le: GAP

Vekt uten mo­tor: 950 kg

CE ka­te­go­ri: C

An­tall per­so­ner: 6

Driv­stoff­tank: 130 l

Mer in­for­ma­sjon: www.withboats.no

Med to­tak­te­ren Evin­rude 200 E-TEC på hek­ken er det­te bare nødt til å flyt­te på seg. Spen­t er vi li­ke­vel på hvor­dan skro­get med det litt but­te for­ski­pet kla­rer seg i sjø­en.

Sva­ret får vi gan­ske raskt. 0-20 knop på 4,4 se­kun­der er kraf­tig kost. Kref­te­ne blir nes­ten for kon­tan­te, litt for "av og på", og det hele vir­ker rik­tig sports­lig. Samtidig er skro­get bas­tant, om ikke like tungt som Sea Ray, men med en fram­ferd som går uproblematiskt og tørt i krapp små­sjø. I mot­set­ning til Sea Ray kjen­nes bå­ten trimmevillig og sit­ter godt også i svin­ge­ne, men uten å ska­pe ube­ha­ge­li­ge kast for fø­re­ren.

De små ha­ke­ne kom­mer når vi nær­mer oss topp­fart. De min­ner oss om at den­ne bå­ten ikke er ment for Offshore 1-sir­ku­set. Ved 46 knop chinewalker With noe, alt­så dan­ser litt i si­de­ret­ning. Vi fal­ler av til 40 knop, og ner­vø­si­te­ten og det vers­te av mo­tor­støy­en opp­hø­rer.

With 22 Bowcruiser kla­rer seg med and­re ord fint med 150 hk, men med litt vekt om bord er 200 hk det mor­som­me al­ter­na­ti­vet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning