Test av turshorts

- Dekker godt og er skikkelig behagelig. Supermyk!

Vi har testet turshorts.

TEST AV TURSHORTS: Perfekt til friluftsliv i varmt vær. Men hvilken er best i test?
TEST AV TURSHORTS: Perfekt til friluftsliv i varmt vær. Men hvilken er best i test? Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

Slik testet vi:

Vi har tes­tet 10 tur­short­ser til fri­lufts­liv på som­me­ren. Vi har lagt vekt på at short­sen ven­ti­le­rer og er lett og smi­dig å be­ve­ge seg i. Vi tes­tet hvor godt de be­skyt­ter mot vind og mot lett, kort­va­rig regn. En god tur­shorts er et utro­lig be­ha­ge­lig som­mer­plagg som selv­sagt eg­ner seg til mye mer enn å gå på tur. I den­ne tes­ten har vi un­der­søkt hvor godt de eg­ner seg til be­ve­gel­se med mo­de­rat in­ten­si­tet.

Testpanel: 

Line Tve­ter, ju­rist som har vært i nor­ges­top­pen som mel­lom­dis­tan­se­lø­per med fle­re gull i ju­ni­or-NM og med et li­den­ska­pe­lig for­hold til klat­ring, lø­ping, syk­ling og lang­renn.

Ma­lin Iren Haug, ak­tiv i triat­lon, tidligere i nor­ges­eli­ten i fall­skjerm­hop­ping og er løpe­tre­ner i Id­retts­laget BUL.

Ma­ren Hau­ge­to, pro­fe­sjo­nell tes­ter og jour­na­list.

I denne testen har vi testet turshortser; shorter som er eg­net til fri­lufts­liv i varmt vær.

Når so­len var­mer og vin­den løy­er er det dei­lig å flek­ke av lang­buk­sen. Tur­short­ser gir li­ke­vel litt be­skyt­tel­se ved at de tar av for vind på lå­re­ne. Man­ge av dem rek­ker til knær­ne, mens noen er kor­te­re, for eks­tra var­me da­ger.

Bevegelighet, lommer og materiale

En god friluftsshorts skal sit­te godt, være god å be­ve­ge seg i, og ikke hind­re be­ve­gel­se når du går i brat­te heng, el­ler sit­ter på huk og fyl­ler kop­pen i en bekk.

De gode short­se­ne er sydd godt et­ter krop­pen, og noen har elas­tisk ma­te­ria­le i kors­ryg­gen el­ler ba­ken, der de strek­kes mest når du bøy­er deg.

De har godt ven­ti­le­ren­de stoff der du svet­ter mest, og tet­te­re stoff på de ste­de­ne som er mer ut­satt for vind og sli­ta­sje. Short­sen bør ha det du tren­ger av lom­mer, helst lom­me på lå­ret.

Tre av de ti shortsene får full score i testen: Haglöfs, Arcteryx og Mammut. Turshorten fra Haglöfs ble testvinner, og trekkes frem til å være den kanskje mest behagelige shortsen i testen.

Viktigste at den ventilerer godt

Du øns­ker ikke ting som ir­ri­te­rer ved hof­te­bøy­en når du kly­ver opp en skrent. Tur­short­ser bør være laget i let­te ma­te­ria­ler som tar av for vind, og er litt vann­av­stø­ten­de. De som er over­fla­te­be­hand­let tar av for små meng­der regn, og tør­ker fort opp igjen.

Det vik­tig­ste for en shorts er li­ke­vel at den ven­ti­le­rer godt, så du kjen­ner deg minst mu­lig klam når du svet­ter. Short­ser er i ut­gangs­punk­tet luf­ti­ge plagg som du blir mind­re klam i enn i en buk­se. Er de tet­te i stof­fet kan du li­ke­vel bli klam i lys­ker, liv og kors­rygg.

Alle short­se­ne i tes­ten har hem­per så du kan bru­ke bel­te på dem, el­ler in­ne­bygd stram­ming el­ler bel­te. De fles­te short­se­ne satt ok på oss uten bel­te.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning