depresjon test

Testen kan vise grad av depresjon

Denne testen testen kan deg en indikasjon på om du har en depresjon.

Sjekk om du er deprimert

Start quizen

Publisert Oppdatert

Montgomery-Åsberg depression rating scale (MADRS) er et standardisert spørreskjema laget for å avdekke en pågående depresjon.

Det gjøres ved å måle ulike symptomer slik de har vært de siste tre døgn. Skalaen brukes for å vurdere dybden av depressive symptomer.

Skalaen er mye brukt av allmennpraktiserende leger, og det er bare behandlere som kan bruke MADRS til å stille diagnose.

Du kan ta en test basert på MADRS ved å klikke på bildet øverst i saken, men husk at selv om vår test er basert på MADRS, så er den på ingen måte egnet til å stille noen diagnose.

Lurer du på om du har en depresjon, bør du i første omgang oppsøke fastlegen din.

Går i dybden

MADRS har fått sitt navn fra artikkelforfatterene, Stuart A. Montgomery og Marie Åsberg.

Skalaen omfatter observert og selvopplevd nedtrykthet, angst, søvnproblemer, manglende appetitt, problemer med konsentrasjonen, initiativløshet, tap av evne til følelsesmessige reaksjoner, pessimistiske tanker og selvmordstendenser.

Bakgrunnen for den hyppige bruken av MADRS er at depresjoner er meget hyppige i befolkningen, men at de likevel ofte ikke oppdages fordi symptomene som pasienten presenterer, kan være av rent legemlig art (tretthet, mageplager, kroppssmerter), ifølge Store Norske Leksikon og fagansvarlig psykiatri, Ulrik Malt.

Les også: Gode råd mot angst

Leger bør tolke resultatet

- MADRS er mye brukt av fagfolk når de skal diagnostisere graden av nedstemthet og bør bare brukes profesjonelt, sier Nils Håvard Dahl, psykiater ved psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger.

Det er altså leger som bør tolke resultatet - men testen kan gi vanlige folk en indikasjon på om man er nedstemt.

Scorer du mellom 0 og 12 poeng her, er du ifølge testen mentalt frisk - i alle fall hva depresjoner angår. Du er som ca. 95 prosent av oss; litt deppa og drittlei fra tid til annen - med naturlige humørsvingninger og normale reaksjoner på livet.

Men bikker du 12- tallet og beveger deg opp mot 20, har du en mild grad av depresjonssykdommen. Jo flere poeng du får, jo alvorligere er graden.

Testens prinsipp

MADRS inneholder 10 fenomener som alle tar for seg beskrivelser om pasientens tilstand siste 2-3 døgn.

For hvert fenomen har pasienten flere ulike svaralternativ/beskrivelser på 0, 2, 4 og 6 poeng.

Pasienten kan gjerne svare med et tall fra 0 til 6. Poengene summeres etter at alle spørsmålene er besvart, og poengsummen gir en pekepinn på om det foreligger depresjon og hvor alvorlig den er.

Testen gir både en gjennomgang av de ti fenomenene og gir undersøkeren mye informasjon om pasientens tilstand.

Les også: Sjekk om du har sosial angst

Rangering

Ifølge Norsk Helseinformatikk, nhi.no, er MADRS et godt instrument til å vurdere omfanget og intensiteten av vanlige depresjonssymptomer. Testen fokuserer på psykiske symptomer på depresjon, men den kan også brukes hos pasienter med somatiske grunnlidelser. Observasjonstiden for MADRS er siste tre døgn.

Det første emnet er basert på legens observasjon av om pasienten ser synlig trist ut. For de øvrige emnene er legens åpningsspørsmål angitt. Legen kan supplere med videre spørsmål for å få pasienten riktig plassert på skalaen.

* Sumskåre 0-12: Vanligvis ikke behandlingstrengende

* Sumskåre 13-19: Mild depresjon som hovedsakelig trenger samtalebehandling

* Sumskår 20-34: Moderat depresjon som trenger samtaler og medikamentell behandling

* Sumskår 35+: Alvorlig depresjon der innleggelse må vurderes. Innleggelse må også vurderes ved lavere sumskåre dersom skåren på suicidalitet er 4 eller høyere.

Effekten av behandlingen registreres ved endringen av MADRS-sumskår sammenlignet med behandlingsstart.

MADRS sier ikke noe om årsaksforholdene ved depresjon, og de må utredes særskilt. Det er særlig viktig å være oppmerksom på at en rekke somatiske lidelser kan forårsake eller kompliseres av depresjon, ifølge nhi.no.

- En skår på over 20 poeng kan tyde på en behandlingstrengende depresjon, og en skår på opptil 30 poeng tyder på at det foreligger en dyp depresjon med absolutt behandlingsindikasjon, skriver Ulrik Malt på SNL.

- Man kan ikke bruke MADRS alene for å velge behandlingsform, da skalaen ikke utsier noe om årsaken til de depressive symptomene, ifølge Malt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning