Tilvenning i barnehagen

Gi barnet en god start på barnehagekarrieren

Et rolig og trygt hjemmeliv er ett av tipsene.

BARNEHAGESTART: - Det er en god idé å sette hjemmelivets aktiviteter på lavt bluss når den lille begynner i barnehagen, forteller Cathrine Ask, førskolelærer og forfatter til boken, Hverdagslæring i barnehagen.
BARNEHAGESTART: - Det er en god idé å sette hjemmelivets aktiviteter på lavt bluss når den lille begynner i barnehagen, forteller Cathrine Ask, førskolelærer og forfatter til boken, Hverdagslæring i barnehagen. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

Tall og fakta

Iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­by­rå sine tall for 2015, går 283 608 nors­ke barn i bar­ne­ha­ge. Det er en ned­gang på 2 806 fra året før, og skyl­des at fød­sels­kul­le­ne er mind­re, ikke dek­nings­gra­den av bar­ne­ha­ger.

Ser du på tal­le­ne i lø­pet av en fem­års­pe­ri­ode, ser du en øk­ning på 6 469 barn. Det be­tyr at ca 80 pro­sent av alle 1–2 år­in­ger og 90 pro­sent av alle barn i al­de­ren 1–5 år går i bar­ne­ha­ge.

Barnehagedekningen va­ri­e­rer et­ter hvor du bor i lan­det. Høy­est dek­nings­grad fin­ner du i Sør-Trøn­de­lag, Nord-Trøn­de­lag og Troms med 93 pro­sent. Oslo og Østfold har la­vest dek­nings­grad med 87 og 89 pro­sent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Det fin­nes ikke en klar opp­skrift på hvor­dan hjem­me­li­vet bør le­ves i den pe­ri­oden bar­na be­gyn­ner i bar­ne­ha­gen. Men det kan på mange måter sam­men­lig­nes med når vi voks­ne skif­ter ar­beids­plass, for ikke å snakke om når vi be­gyn­ner i vår al­ler før­s­te jobb.

De fles­te blir slit­ne av å for­hol­de seg til nye men­nes­ker, frem­me­de reg­ler, ru­ti­ner og nye ar­beids­opp­ga­ver. Be­ho­vet for fred og ro når vi kom­mer hjem blir stør­re enn el­lers. For noen va­rer dette behovet en uke el­ler to, mens and­re tren­ger leng­re tid.

Det gjelder også for de nye barnehagebarna.

For man­ge av barna kan sor­gen og frust­ra­sjo­nen over ad­skil­lel­sen fra for­eld­re­ne kom­me som en ut­mat­ten­de til­leggs­be­last­ning, sier Cath­rine Ask som er før­sko­le­læ­rer og for­fat­ter til bo­ken, Hver­dags­læ­ring i bar­ne­ha­gen.

In­gen bar­ne­vakt

- Det er en god idé å set­te hjem­me­li­vets ak­ti­vi­te­ter på lavt bluss når den lil­le be­gyn­ner i bar­ne­ha­gen. Timene i barnehagen tar det mes­te av kref­ter og over­skudd. Res­ten av den våk­ne tid bør der­for være vel­dig ro­lig og for­ut­sig­bar. Vær hjem­me så mye som over­ho­det mu­lig. Dropp fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, by­tu­rer i hel­ga og alt som kre­ver bar­ne­vakt. Må dere til byen el­ler and­re ak­ti­vi­te­ter, sørg for at en av dere er hjem­me sam­men med bar­net res­ten av da­gen, råder Ask.

- Å hol­de på de fas­te ru­ti­ne­ne er sær­lig vik­tig i denne fa­sen, da dis­se re­pre­sen­te­rer den tryg­ge kjen­te hver­da­gen til bar­net. I lik­het med oss voks­ne, blir også barn amp­re el­ler sin­te når de er slit­ne. Da må for­eld­re­ne være til ste­de der og da, og ikke på far­ten til noe an­net. På dem måten kan de møte «klen­ging», gråt, frust­ra­sjon el­ler hva det måt­te være, med for­stå­el­se. Å føle seg av­vist av for­eld­re­ne et­ter en dag med frem­me­de voks­ne, er noe av det vers­te bar­na kan opp­le­ve i den­ne pe­ri­oden, sier Ask.

Søvn og mat

- Over­gan­gen fra det ro­li­ge livet i bar­sel­ti­den til li­vet i bar­ne­ha­gen er stort for bar­net. Å sør­ge for at den lille får nok søvn er noe av det vik­tig­ste du kan gjø­re for ferske barnehagebarn. Legg der­for opp til kjen­te og ro­li­ge ak­ti­vi­te­ter før leg­ge­tid, slik at det blir lett for barnet å sov­ne, sier psy­ko­log Eli­sa­beth Gerhardsen.

«Uten mat og drikke du­ger hel­ten ikke», he­ter det i et gam­melt ord­tak, og det gjel­der i høy­es­te grad også små hel­ter. Sørg for at det er tid til å spi­se en god fro­kost hjem­me. Uten fro­kost star­ter bar­net ditt bak­på, og vil lett bli sli­tent og ir­ri­ta­belt, noe som ikke bare er kje­de­lig for hen­ne selv, men det gjør henne også mind­re at­trak­tiv som le­ke­ka­me­rat. Det vik­tig­ste er likevel å prøve å unngå at det blir dår­lig stem­ning.

- Å kom­me grå­ten­de i bar­ne­ha­gen gir en dår­lig start, og øker sjan­sen for at bar­net kom­mer skjevt ut, sier bar­ne­psy­ko­lo­gen.

Dropp gjes­ter

Dra rett hjem fra bar­ne­ha­gen de første ukene. Ikke in­vi­ter gjes­ter el­ler dra på be­søk om et­ter­mid­da­gen el­ler i hel­ge­ne. Bar­net har fått mer enn sin dose so­si­al kon­takt i ti­me­ne i bar­ne­ha­gen.

Det er der­for av stor be­tyd­ning for bar­nets mu­lig­het til å hen­te seg inn, at hjem­me­li­vet er stil­le og ro­lig den første tiden. Kan­skje hø­res det­te ra­di­kalt ut, men det vil bi­dra til at bar­net ven­ner seg til bar­ne­ha­ge­li­vet uten å hun blir altfor ut­slitt.

- Det bar­net tren­ger hjem­me er å få roe seg ned og hen­te seg inn. Ta gjer­ne kor­te ar­beids­da­ger de før­s­te uke­ne et­ter opp­start, slik at bar­net kan hen­tes tid­lig. Noen barn har fort­satt mye ener­gi et­ter en bar­ne­ha­ge­dag, men de kan sam­ti­dig være «opp som en løve og ned som en skinn­fell». Da er det greit at dere ikke er fle­re ki­lo­me­ter hjem­me­fra, opp­ford­rer Gerhardsen.

Bor­te bra, men hjem­me best

• Sørg for å hand­le før du hen­ter bar­net sånn at dere kan dra rett hjem fra bar­ne­ha­gen.

Klar, ferdig ... start!

Basisutstyr

• To sett skiftetøy med bodyer, strømpebukser, bukser og strømper

• Innesko som sandaler eller tøfler

• Bleier

• Zinksalve eller annen bleiesalve

• Sekk, matboks og termos

• Smokk, kosebamse, klut, teppe

• Vogn til å sove i, pose ev. pledd

Varme årstider

• Solkrem, solhatt, caps etc.

• Gummistøvler og regntøy, gjerne todelt da buksene brukes mer enn jakken.

Kalde årstider

• Ullundertøy og fleece/ulldress

• Lammeskinn og sovepose

• Høstdress eller vindtett jakke er praktisk før det blir for kaldt

• Vinterdress. Kan med fordel kjøpes litt stor, så passer den gjennom hele høsten og vinteren.

• Lue, hals (kjøper du en baklavahette, får du begge deler i ett)

• Votter, som er enkle å få på, med ullfleece inni.

• Kuldekrem ved behov

Kilde: Tilknytningspedagogene.no

• Vær for­be­redt på at bar­net grå­ter og blir lei seg når du hen­ter det. Det er som re­gel ikke tegn på an­net enn at bar­net er vel­dig sli­tent.

• Når dere kom­mer hjem, så sett deg ned på gul­vet og vær sam­men med bar­net, og vær tett på bar­net sånn at det lett kan kom­me til deg hvis det har bruk for det.

• Sørg for at bar­net blir lagt til sam­me tid hver kveld og at kvelds­ru­ti­ne­ne er de sam­me hver kveld.

• Vekk bar­net på sam­me tid hver mor­gen. Sørg for å ha eks­tra god tid. Å stå opp i sis­te li­ten stres­ser både sto­re og små.

• Lev et ro­lig liv uten for man­ge gjes­ter el­ler sto­re begiventer og fes­ter den før­s­te må­ne­den et­ter bar­ne­ha­ge­start.

• In­gen bar­ne­vakt den før­s­te må­ne­den. Mor el­ler far bør være hjem­me med bar­net et­ter bar­ne­ha­gen og frem til

leg­ge­tid.

• Sørg for at hel­ge­ne er ro­li­ge. Dropp am­bi­si­ø­se ka­fé­be­søk og sto­re hand­le­run­der.

Kilde: Psy­ko­log Eli­sa­beth Gerhardsen

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning