Bolig og statsbudsjett

Boligskatten øker

Fordi skatten på utleieboliger stiger, fryktes det at antallet utleieboliger synker og utleieprisene stiger.

STATSBUDSJETTET FOR 2013: Regjeringen foreslår å skru til beskatningen for sekundærboliger (utleieboliger). Et forslag om endring av grunnlaget for eiendomsskatt kan også bety økt skattebelastning.
STATSBUDSJETTET FOR 2013: Regjeringen foreslår å skru til beskatningen for sekundærboliger (utleieboliger). Et forslag om endring av grunnlaget for eiendomsskatt kan også bety økt skattebelastning. Foto: Foto: Espen Grønli
Publisert Oppdatert

Sigbjørn Johnsen har nettopp lagt frem statsbudsjettet sitt. For boligiere innebærer det ikke store endringer, men dersom du driver med utleie får budsjettet konsekvenser. Regjeringen forslår å øke ligningsverdien fra 40 til 50 prosent av markedsverdi, og det mener Huseiernes Landsforbund kan få uheldige konsekvenser for uleiemarkedet.

- Når regjeringen øker ligningsverdiene av sekundærboliger fra 40 til 50 prosent er hensikten å øke skatten for dem som har ekstra bolig for utleie. Samtidig er konsekvensen at lønnsomheten av å drive utleie blir mindre og mange vil selge utleieboligen, påpeker administrerende direktør Peter Batta til bonytt.no.

- Vi anslår at vel fem prosent av boligmarkedet er sekundærboliger og at mellom 20 000 og 30 000 leieboliger vil forsvinne ut av utleiemarkedet som følge av skatteøkningen i statsbud-sjettet. I tillegg vil leietakerne oppleve høyere leiepriser fordi alle utleiekostnader over tid blir veltet over på sluttbrukerne.

Sosiale konsekvenser

Huseiernes Landsforbund mener de foreslåtte skatteendringene kan slå uheldig ut for dem som er på jakt etter uleiebolig.

- Fordi uleieprisene kan stige som følge av endringene, mener vi det er et særdeles usosialt forslag for alle som er i leiemarkedet, påpeker Peter Batta.

- Begrunnelsen i statsbudsjettet om at denne endringen gir økt skattemessig likebehandling av sekundærboliger og næringseiendommer er mager trøst for alle som leier bolig.

Hos Leieboerforeningen er de også lite begeistret for økningen i skattegrunnlaget.

- Rent prinsipielt er vi for at bolig og utleie beskattes, men i den situasjonen vi er i i dag, med press på leieprisene, opplever vi at det er uheldig, og at det er en form for eksperimentering som ikke er bra for leiesektoren, sier daglig leder i foreningen, Lars Aasen, til bonytt.no.

- Forslaget vil kunne gjøre det vanskeligere å være leietager, og det er vanskelig nok som det er.

Salg av tomannsbolig

Regjeringen foreslår å endre skattereglene for salg av tomannsbolig.

Tidligere har det vært slik at gevinst ved salg av tomannsbolig er skattefri dersom eieren benytter minst halvparten av den ene boenheten selv. Reglene foreslås nå endret slik at man er nødt til å ha benyttet hele den ene boenheten for å få skattefritak.

Eller slik det heter departementalsk: "eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi), for at hele gevinsten skal være skattefri ved realisasjon av boligen", skriver Regjeringen på nettsiden Statsbudsjettet fra A til Å.

Begrunnelsen er at man ønsker å samkjøre reglene med slik de er for andre boligeiere, som kun får skattefritak dersom de har bodd i mer enn halvparten av boligen regnet etter utleieverdi.

Økning i eiendomsskatten

Det nye budsjettet, dersom det vedtas slik det er foreslått, kan også innebære en økning i eiendomsskatten.

Gjeldende regel har vært slik at kommunene foretar en egen taksering av boligen som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt. Den beregnede taksten blir så stående i ti år.

Det vil kunne innebære at markedsverdien stiger i denne perioden uten at dette kommer til syne i skattetaksten.

Eiendomsskatt basert på formue

For å unngå dette, og for samtidig å gjøre det mindre kostnadskrevende for kommunene å gjennomføre takseringen, foreslår Regjeringen at grunnlaget for eiendomsskatten kobles opp mot verdien som blir benyttet i beregningen av formuesskatten, fordi denne større grad gjenspeiler markedsverdien.

Ifølge Regjeringen kan de nye reglene slå ut begge veier.

I noen kommuner kan eiendomsskaten synke, mens i andre kommuner kan eiendomsskatten stige, fordi taksten, slik Regjeringen skriver, "i større grad nærmer seg markedsverdien med det nye systemet, særlig dersom det er lenge siden siste alminnelige taksering".

Mener Stoltenberg bryter skatte-løfter

Peter Batta opplever derimot at med dette forslaget og endringen i gevinstbeskatningen for tomannsbolig så senker skumringen seg i skatte-Norge når det gjelder bolig.

- Helt siden den rød-grønne regjeringen tiltrådte for syv år siden har vi sett en systematisk og planmessig økning av bolig- og eiendomsbeskatning. Ved begge de siste valg lovet statsminister Jens Stoltenberg at skattetrykket ikke skulle øke. Velgerne ser nå en helt annen retning av skattepolitikken enn det vi ble lovet, utdyper han.

Redusert tinglysningsgebyr

Men det er ikke alt som går den gale veien. Regjeringen forslår å redusere tinglysningsavgiften, fordi, slik de skriver i en pressemelding til skatte- og avgiftsproposisjonen: "I 2013 tar Regjeringen et nytt steg i arbeidet med å redusere gebyrer ned mot kostnadsriktig nivå". Og det får blant annet konsekvens for tinglysningsgebyret.

- Gebyrene for tinglysning av fast eiendom reduseres betydelig, uttaler Sigbjørn Johnsen i pressemeldingen.

I kroner og ører innebærer endringen at tinglysningsgebyret for pantedokumenter reduseres fra 1 935 til 1060 kroner, som også vil være det nye gebyret for tinglysning av skjøte, hjemmelserklæring mv. i fast eiendom. Det nåværende gebyret her er på 1 548 kroner.

Les også:

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Slik styler du boligen din før salg

Dette skal følge med boligen ved salg

Slik skal vi bo i fremtiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning