Blyforbudet

Giftige alternativer?

Så lenge det ikke er bly i patronene, kan det være hva som helst annet – også miljøgiftige tungmetaller.

LOVLIG: Wolfram og Vismut er mye brukt etter at blyforbudet ble innført.

LOVLIG: Wolfram og Vismut er mye brukt etter at blyforbudet ble innført. Foto: Foto: Dag Kjelsaas

Publisert Oppdatert

Dette er saken

  • Forskriften som forbyr bly i haglpatroner, er hjemlet i Produktforskriften, som sier at det er forbudt å selge forbrukervarer som inneholder stoffer, herunder metaller og metallforbindelser som er definert som miljøgifter og/eller har helse- og miljøskadelige effekter
  • Bly og blyforbindelser er definert inn her - og haglpatroner er å anse som en forbrukervare
  • Ergo er bly forbudt i haglpatroner. De andre metallene som er i bruk som haglmateriale, er ikke listet i Produktforskriften

- Det er bare bly som er forbudt, men vi oppfordrer jegere til å sette seg inn i dette og unngå materialer som potensielt kan være giftige, sier førstekonsulent Øyvind Bonesrønningen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

- Sink er ikke heldig for naturen. Heller ikke tinn er ansett for å gagne miljøet, påpeker Bonesrønningen. Han fortellet at man så langt ikke har noe konkret på gang i DN med hensyn til å se på giftighet for blyalternativene i haglammunisjon.

Spørsmålet er altså: Hvor giftige er de lovlige alternativene til bly?

Stål

Stål er ganske uproblematisk. Det ruster, men jernoksid er et vanlig sporstoff i naturen. De fleste ville dyr har, i likhet med mennesker, høy toleranse for jern. Jern/stål er det minst aktuelle alternativet til mange jaktformer på grunn av den relativt lave egenvekten. Ikke minst til jakt på store og hardskutte arter er ballistikken for dårlig etter mange jegeres syn.

Vismut og wolfram

Vismut og wolfram og ulike legeringer med disse metallene som (hoved-) bestanddeler, eventuelt blandet med tinn, nikkel, kobber og/eller jern/stål, er de mest brukte og tilsynelatende mest effektive haglene som er i lovlig bruk i dag.

I tillegg har vi i det siste fått hagl med sink tilbake på markedet. Alt dette er tungmetaller, og hagl med disse metallene som bestanddeler kan neppe ses på som helsekost for vilt eller fisk hvis de blir liggende igjen i naturen - for eksempel i vassdrag.

Vismut - metallet og forbindelsene - har en viss giftighet i større doser. Kobber er primært et vannforurensningsproblem.

Kobber

USA har andre regler

  • I USA, som var først ute med blyforbud i våtmarksområder, er det foreløpig ikke aktuelt med blyforbud til jakt i skog og fjell. Det amerikanske blyforbudet håndteres annerledes enn i Norge. Det er ikke bare bly som er forbudt. Alle haglpatroner er forbudt til jakt i våtmarksområder inntil produsenten kan dokumentere at de er giftfrie
  • I USA er kravet at produsentene må bevise at haglene i ammunisjonen de selger på markedet i USA er giftfrie - "Non Toxic". Et slik vridning i regelverket er ikke vurdert i Norge
  • Sink har vært forbudt i USA. Dette materialet har nylig kommet tilbake på det norske markedet

Kobber forekommer i gruveavrenning sammen med sink og kadmium. I tillegg korroderer kobberrør som brukes i vannledningsnett. Korrosjon medfører at kobber avgis til vannet. Rent kobber, såkalt metallisk kobber, har lav giftighet og atskiller seg på den måten fra metaller som kvikksølv, kadmium og bly. I form av løselige salter kan kobber være meget giftig, selv i små mengder.

Kobber er et essensielt sporelement for de fleste organismer. Flere kobberforbindelser er klassifisert som meget giftige for vannlevende organismer. Forbindelsene kan også forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Kobber kan akkumuleres i organismer, og antas å påvirke tilvekst og reproduksjon hos enkelte vannlevende dyr. Kobberforbindelser kan være akutt giftige for pattedyr. Enkelte forbindelser er klassifisert som irriterende.

Vil fjerne forurensingen

Bakgrunnen for blyforbudet her til lands var ønsket om å fjerne bly som forurensningskilde fra norsk natur. Man vurderte kort sagt at de alternativene som brukes i stedet for bly, var mer miljøvennlige og mindre giftige enn bly. Føre var-prinsippet ble lagt til grunn.

- Jern, vismut og wolfram anses å være mindre giftige for mennesker og dyr enn bly. De bioakkumulerer i mindre grad enn bly, og nivåene i miljøet betyr ingen nasjonal miljøbelastning. Særlig vismut og wolfram viser meget lave nivåer i miljøet. For bly forekommer det forhøyede nivåer mange steder i Norge. Det er et av våre giftigste grunnstoffer. Bly utgjør derfor en mye større risiko enn alternativene, sa overingeniør Liselott Säll i Statens forurensingstilsyn, SFT, til Villmarksliv før blyforbudet ble vedtatt. Hun fortsatte:

- Sink og nikkel er giftige, og forekommer i noen av alternativene, men som oftest i mindre konsentrasjoner.

Morten Helle i SFT sier at man ikke har noen fullgod oversikt over giftigheten av de ulike haglalternativene på markedet. Han utelukker ikke at SFT bør se nærmere på nettopp dette.

Sjekker ikke giftigheten

Informasjonssjef Espen Farstad i NJFF sier at forbundet forholder seg til samfunnets lover og regler. Det gjelder også haglmaterialer.

- Vi anser det ikke som vår oppgave å sjekke de materialene som brukes som alternativer til bly. Etter vårt syn hviler det heller ikke noe ansvar på oss for dette. Så i utgangspunktet aksepterer vi de legale alternativene som finnes på markedet, og har ikke noe stort engasjement for fokusere på giftighet for de ulike alternativene. Hvis det skulle vise seg at ett eller flere alternativer er svært giftige, er jo ikke det heldig, og vi vil eventuelt se på dette, sier Farstad.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning