Fysisk miljø i barnehagen

 • Lysforholdene i oppholdsrommene skal være gode.
 • Det må ikke være for mye støy.
 • Det skal ikke være for varmt eller kaldt innendørs.
 • Barnas oppholdsrom må være rene og hygieniske.
 • Luften skal være frisk og god å puste i og ikke inneholde skadelige stoffer eller gasser.
 • Det må ikke forekomme mugglukt eller fuktskader i barnehagen.
 • WC, stellerom og andre sanitære rom skal ha god standard og hygiene.
 • Både ute- og inneforholdene skal være trivelige - og utformet slik at risikoen for ulykker og helseskader for barna forebygges.

Psykososialt miljø i barnehagen

Det er ikke så lett å stille konkrete krav til og klage på det psykososiale miljøet i en barnehage. Det kan kanskje være til hjelp å stille følgende spørsmål:

 • Hvordan er de trivselsmessige og psykososiale forholdene i barnehagen?
 • Hvilke miljøfaktorer påvirker disse forholdene i vår barnehage?
 • Hva kan gjøres for å påvirke disse faktorene i riktig retning?
 • Har barnehagen rutiner for forbygging av mobbing og vold?
 • Er det etablert et nettverk/samarbeidsrutiner med helsestasjon og barnevernstjenesten?
 • Har virksomheten rutiner for håndtering av alvorlige, uforutsette hendelser som ulykker, dødsfall og lignende.

Skriv et klagebrev

En klage kan for eksempel inneholde følgende:

 • En presis og enkel beskrivelse av problemene slik de oppleves.
 • Opplevde problemer av helsemessig eller annen art beskrives (legeerklæring).
 • Om mulig nødvendig dokumentasjon fra barnehagen/kommunale etater.
 • Henvisning til aktuelle lover og forskrifter og opplevde avvik fra disse.
 • Send saken skriftlig og påse at den blir fulgt opp av kommunen

Kilde: Veilederen om helse, miljø og trivsel i barnehagen

Det første du bør gjøre hvis du er misfornøyd med barnehagen barna dine går i, er å ta opp problemene med styrer eller ansvarlig leder i barnehagen.

Gå sammen med andre foreldre

Er det en sak som kan angå flere, bør du først ta det opp med foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget. Det er større sannsynlighet for å få gjennomslag om dere står sammen.

- Jeg vil advare foreldre mot å klage på egen hånd. Da står de mye svakere, sier Terje Kili, underdirektør i Forbrukerrådet.

Kommunen har ansvaret

Neste skritt er å kontakte barnehagens eier, og deretter eventuelt kommunen, som er ansvarlig for å føre tilsyn med både offentlige og private barnehager.

Dersom dere ikke blir hørt av kommunen, kan dere klage videre til Fylkesmannen.

Mange klager til Forbrukerrådet

Er du usikker på hvordan du skal forholde deg i en konkret sak, eller lurer på hvilke rettigheter dere har som foreldre, kan du kontakte Forbrukerrådet.

Det siste året har Forbrukerrådet mottatt 71 klager og henvendelser som gjelder barnehager.

Truer med å ta barna ut av barnehagen

- Vi kan gi råd og veiledning om hvor de skal henvende seg videre. Ifølge barnehageloven har foreldrene krav på å bli hørt, sier Kili til Foreldreogbarn.no.

Han mener kommunen bør føre ekstra tilsyn og gå i tett dialog med barnehagen i tilfeller der for eksempel en samlet foreldregruppe er så misfornøyde at de vurderer å ta barna ut av barnehagen.

Beskyttet av barnehageloven

I denne veilederen om helse, miljø og trivsel i barnehagen kan du lese mer om hvilke konkrete krav du kan stille til barnehagen.

Når du sier ja til en barnehageplass, inngår du en avtale om at du betaler for en plass som er i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter. Dersom du mener at barnehagen ikke har den kvaliteten du og barnet ditt har krav på, kan du kreve at manglene rettes opp.

Dette kan for eksempel være at barnehagen mangler nødvendig pedagogisk personell, fordi lekeområdene mangler lekeapparater eller ikke er tilstrekkelig sikret, eller fordi barnehagen har vært stengt i perioder.

Prisavslag ved stengt barnehage

Ifølge barnehageloven skal barna ha aktivitets- og utviklingsmuligheter både innendørs og utendørs i barnehagen.

Og selv om det ikke foreligger brudd på barnehageloven, regnes det som en mangel dersom du for eksempel ble forespeilet nye lekeapparater, og disse lekeapparatene ikke kommer på plass likevel.

Du kan dessuten ha krav på prisavslag fram til det er i orden. Dersom det er snakk om store mangler, vil du kunne heve avtalen og ta barnet ditt ut av barnehagen dersom du ønsker det.

Har barnehagen vært stengt, bør du ifølge Forbrukerrådet kreve prisavslag tilsvarende den tida barnehagen har vært stengt.

Færre krav til familiebarnehager

Familiebarnehagene har vært med på å løse behovet for flere barnehageplasser i mange kommuner. Det er ikke de samme kravene til familiebarnehager som til de andre private barnehagene. Til gjengjeld mottar de heller ikke like mye tilskudd som de vanlige barnehagene.

Har du barn i en familiebarnehage, er du ekstra sårbar ved feil og mangler fordi forholdene er så små.

Maks fem treåringer pr. assistent

I en familiebarnehage får barna et barnehagetilbud i et privat hjem. Noen få driver flere barnehager, og de løser kravet om "private hjem" ved at assistentene bor i barnehagenes lokaler.

Et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år samtidig, og én assistent kan ha ansvar for inntil fem barn hvis flertallet er over tre år, eventuelt ti barn dersom hjemmet er egnet for det.

Assistentene skal motta pedagogisk veiledning av en førskolelærer.

Skal være rent og trygt

Hjemmet skal være sikret både innendørs og utendørs, blant annet stikkontakter, spisse kanter, trapper og balkonger.Hygienekravene er også omtrent som i en vanlig barnehage, som bruk av papirhåndklær og rengjøring av leker.

- De tradisjonelle familiebarnehagene er gjerne barnehager som drives i en sokkeletasje over en kort periode, typisk i forbindelse med at huseier har behov for tilbud til egne barn, og da er de gjerne organisert som enkeltpersonsforetak, sier Espen Rokkan, advokat i Private Barnehagers Landsforbund.

Kan få redusert tilskudd

Noen blir imidlertid beskyldt for å prøve å gjøre business på familiebarnehager , selv om det egentlig ikke er hensikten med ordningen. Barnehageloven gir kommunene mulighet til å redusere tilskuddet dersom eiere tar ut et urimelig utbytte eller godtgjørelse. Kommunen skal også redusere tilskuddet om plasser står tomme.

- Så det er i eiernes interesse at foreldrene er fornøyde med tilbudet. Eierne har plikt til å melde fra om barn slutter, sier Rokkan.

Kan heve kontrakten

Dersom klagene dine ikke fører fram og du velger å si opp barnehageplassen, må du i utgangspunktet betale ut oppsigelsestiden - dersom det ikke er grunn til å få hevet kontrakten.

- Det skal litt til å få hevet kontrakten. Har du et barn med spesielle behov som ikke får det tilbudet hun eller han burde få, kan det være grunn til heving. Dersom barnehagen generelt har stort gjennomtrekk av folk og mange misfornøyde foreldre, kan det også hende du har en god sak, sier Rokkan.

Skjema for barnehagebytte

Om du ønsker ny barnehageplass, må du sende ny søknad via kommunen, enten på et vanlig søknadsskjema eller på spesielle skjemaer for barnehagebytte.

- Du bør vise til at det har vært en prosess i forkant av byttet, og at det er flere grunner til at du er misfornøyd med den forrige barnehagen, sier Kili i Forbrukerrådet.

Barnehageplasser som "nødhjelp" til kommunen

Dessverre kan målet om full barnehagedekning føre til at kommunene stiller lavere krav til barnehagene enn de burde.

- Det finnes fortsatt barnehager som neppe vil overleve i et marked med overskudd av barnehagetilbud - i alle fall de kommunene som sliter med skaffe plass til "rettighetsbarna", og i tillegg har barn i kø. En del barnehagetilbud kan da påstås å bære preg av nødhjelp, sier advokat Espen Rokkan.

Kom med forslag først

- Hva mener du foreldre bør kunne kreve av en barnehage?

- Foresatte bør alltid kreve verdens beste barnehagetilbud. I det ligger det at man bør klage på alt man mener er i utakt med hva man forstår andre får til, sier Rokkan.

Han mener det kan være en fordel å foreslå hva barnehagen kan gjøre for å bli bedre før du truer med å heve kontrakten eller få kommunen til å føre tilsyn eller stenge barnehagen.

- Skal levere i tråd med løfter

- I tillegg til fysiske og psykososiale forhold, er det også relevant å se på innholdet. Leveres det pedagogikk i henhold til minimumskrav og i tråd med det pedagogiske grunnsyn barnehagen bygger på? Ivaretas livssyn i tråd med forventninger, særlig i barnehager med utvidet formålsparagraf? Leverer man det innholdet man lover?

Entgen barnehagen definerer seg som livssyns-, gårds-, idretts- eller friluftsbarnehage, så skal den levere i tråd med sine løfter, sier Rokkan.

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!