Fødselsdepresjon hos far

Jo, menn kan også få fødselsdepresjon

Men pappas tunge følelser blir ofte avfeid som syting, mener psykolog.

VANSKELIG OGSÅ FOR PAPPA: Fødselsdepresjon er ikke uvanlig også blant menn, men problemet får svært liten oppmerksomhet.

VANSKELIG OGSÅ FOR PAPPA: Fødselsdepresjon er ikke uvanlig også blant menn, men problemet får svært liten oppmerksomhet. Foto: Foto: Colourbox

Publisert Oppdatert

Tegn på fødselsdepresjon hos menn

Disse klassiske tegnene kan tyde på fødselsdepresjon hos mannen:

 1. Svingninger i følelser: Kan føle seg hjelpeløs, ubrukelig og engstelig, usikker og med lav tro på egen mestring i rollen som omsorgsgiver og far.
 2. Tilbaketrekking, søvnmangel, manglende initiativ i parforholdet, vansker med å regulere matinntak og humørsvingninger.
 3. Endring i opplevd partnerkontakt, egen identitet og sosial endring.
 4. Mange fedre kan oppleve en seksuell ”down-periode” og ha mindre lyst.

Kilder: Familiekonsulent Geir Frede Johnsen og psykologspesialist Thomas Skjøthaug

- Mange fedre kan bli fortalt at spedbarnstiden har et fokus på mor og barn, mens fedres rolle først gjør seg gjeldende senere. Dette kan medføre at fedre føler seg fremmedgjorte og usikre, særlig fordi mange fedre er opptatt av mestring i spedbarnshåndteringen på egne premisser, ikke nødvendigvis med mor som mal.

Det mener Thomas Skjøthaug, psykologspesialist på BUP-Vest. Han er også doktorgradsstipendiat på R-bup og forsker på fedre i spedbarnstiden.

Skjøthaug mener at det ikke er nok fokus på at nybakte fedre i likhet med ferske mødre også kan bli hardt rammet av fødselsdepresjon.

Dette til tross for at det finnes mange undersøkelser om menns psykiske helse i svangerskap og fødsel som bekrefter problemet.

- Menns følelser fortjener oppmerksomhet

- Det er grunn til å tro at menns depresjon rundt fødsel ikke fanges opp, fordi menns depresjoner generelt sett fanges opp senere og i mindre grad enn hva kvinners depresjoner angår. Menn oppsøker hjelp sjeldnere og senere i depresjonsforløpet, noe som gjør at alvorligheten kan bli større, forteller psykologspesialisten.

Skjøthaug mener fokuset på menns psykiske helse i denne tiden er for lite vektlagt, fordi man vet at nedstemthet påvirker partner og hele familien.

- Det er dessverre slik at vi fortsatt tenker at pappa ikke skal ”syte” når han opplever vanskelige følelser i svangerskaps- eller spedbarnstiden. Ofte kan diskusjonen bli polarisert, der mannens psykiske helse gjentagende settes opp mot kvinnens psykiske helse, sier han.

Her har helsestasjonene en jobb å gjøre, mener psykologspesialisten, og spørre far direkte om hans psykiske tilstand, ikke bare via mor.

- Menn opplever også vansker med egne følelser som fortjener oppmerksomhet og behandling, uten at dette må tas til inntekt for en konkurranse med mors psykiske vansker, sier han.

Vi må i større grad tenke «både/og», og ikke «verken/eller», Skjøthaugs oppfordring.

- Dette er en sårbar tid med høye skilsmissetall. Begge foreldrenes psykiske helse bidrar til dette, ikke bare mors, understreker han.

Les også: Slik gjør du barseltiden lettere

Blir ikke prioritert

Johnsen har ønsket å sette i gang samtalegrupper for fedre. Han mener det burde være et fast gruppetilbud for denne målgruppen.

8 forebyggende råd til myndighetene

 1. Vær mer oppmerksom på, og oppfordre til forskning på fars involvering og forventninger i svangerskapet og i spedbarnstiden.
 2. Ha et fokus på fedres forventninger i overgangen mellom å være mann til far og videre til rollen som omsorgsgiver.
 3. Bidra til henvisning og tidlig oppdagelse av fedres psykiske helse; fedre har ofte vansker med å søke profesjonell hjelp når de får det vanskelig.
 4. Spør fedre direkte på helsestasjonen, ikke bare via mor som informant.  
 5. Forebygge og behandle par – og hele familien, i stedet for bare individuelt. Ha et fokus på den andre partnerens psykiske helse når det oppdages depresjon hos en forelder.
 6. Belys politiske virkemidler for å involvere fedre; verne og støtte øremerking av fedrekvote.
 7. Fortsatt oppleves det vanskeligere for fedre å argumentere med arbeidsgiver om å ta ut sin fedrekvote enn det oppleves for kvinner i sin permisjon.
 8. Vær oppmerksom på mulige hindre for fars involvering, for eksempel mor som “gatekeeper”.

Kilde: Thomas Skjøthaug, psykologspesialist og forsker på BUP-Vest

- Gruppeterapi kan være en god løsning både for mor og far hver for seg. Det å leve i en nær, følelsesmessig og tett relasjon til en partner som er deprimert er krevende, sier han.

Seniorrådgiver Ole Bredesen Nordfjell ved Reform Ressurssenter for menn var blant dem som gjennomførte et prosjekt for noen år siden som omhandlet fedre i familier med startvansker.

Også han mener fødselsdepresjon hos menn er en problemstilling som fortjener større oppmerksomhet.

-Det rammer mange menn.  Likevel ser det ikke ut til at hjelp til denne gruppen foreldre i forbindelse med fødsel blir særlig prioritert av helsedirektoratet eller kommuner, sier Bredesen Nordfjell.

Les også: Gavetips til nybakt far

- Vi trenger en holdningsendring

Johnsen mener at fødselsdepresjon hos kvinner kan være mer biologisk betinget, for eksempel hormonelt og humørmessig, mens mannens depresjon kan være relasjonelt betinget.

Ifølge Skjøthaug ser man ofte et større innslag av frustrasjon og sinne som sentrale symptomer hos menn.

Samtidig finnes det flere fellestegn hos menn og kvinner:

- Begge kjønn kan oppleve nedstemthet, lav selvtillit og mestringsfølelse, lite energi og ha søvnvansker. Men selv om mange kan ha disse følelsene og tilstandene, trenger de ikke å være deprimerte. Det er viktig å skille mellom følelser som naturlig varierer i spedbarnstiden og kliniske depresjonsdiagnoser, mener Skjøthaug.

Ifølge forskeren søker ikke menn hjelp på samme måte som kvinner når det gjelder depresjon.

- Her trenger vi en real holdningsendring, der det er akseptert at menn også kan ha psykiske vansker i forbindelse med å bli fedre. Spedbarnstiden med mor-barn-enheten har tradisjonelt sett blitt forbeholdt kvinner, selv om det er under endring, sier Skjøthaug.

Menns følelser har ikke fått den oppmerksomheten de trenger, mener han.

- Det viktige her er at vi har en plikt til å hjelpe fedre som sliter med egen psykiske helse i denne sårbare tiden. Dette hjelper familien og selvfølgelig barna som opplever en far som sliter, sier Skjøthaug mens han understreker:

- Det er ikke slik at fedre ”syter” og kvinner har det ”vanskelig”. Mangelen på kunnskap om fedres psykiske helse sier noe om skeivheten og det lave fokuset dette har fått i media og i forskningen. Spesielt i et land der fedre har et stort engasjement allerede under svangerskapet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning