Har rotet vekk gamle sabler:

Hemmeligholder våpenrot

Opp mot to hundre våpen har forsvunnet fra Forsvarets museumssamlinger. Vi Menn har forsøkt å få tilgang til detaljer om våpenrotet, men Forsvaret har bestemt at det kan true rikets sikkerhet.

EKSPERT: 
Rolf Rasch-Engh er historiker og pensjonert offiser i Forsvaret. Han er særlig interessert i blankvåpen, og har en stor samling grenadersabler fra 1700-tallet.
EKSPERT: Rolf Rasch-Engh er historiker og pensjonert offiser i Forsvaret. Han er særlig interessert i blankvåpen, og har en stor samling grenadersabler fra 1700-tallet.
Publisert Oppdatert
UNIKE:Sabler som denne ble ofte produsert i små opplag, og de som fortsatt finnes er dermed unike og verdifulle. Grenadersabler er særlig sjeldne.
UNIKE:Sabler som denne ble ofte produsert i små opplag, og de som fortsatt finnes er dermed unike og verdifulle. Grenadersabler er særlig sjeldne.

Det dreier seg om 150 sjeldne og unike blankvåpen og ildvåpen fra de gamle kriger, samt 50 maskinpistoler fra mellomkrigstiden og 2. verdenskrig.

To moderne automatvåpen, et AG-3 automatgevær og en MP-5 maskinpistol er også på avveie fra samlingene til Forsvarets museer.

Utenfor kontroll

Museumsgjenstander som er definert av Forsvaret som "utenfor direkte kontroll" betegnes i en pressemelding som "t il dels sjeldne objekter". Det er Forsvarets museer som har ansvaret for å forvalte disse håndfaste bevisene på norsk militærhistorie.

"De to hundre gjenstandene er grovt sortert 50 gjenstander som har en samlerinteresse, i første rekke våpentekniske objekter fra mellomkrigstiden og fra andre verdenskrig, mens de resterende er rene museumsgjenstander, til dels sjeldne objekter", fremholder Forsvaret.

Vi Menn har spurt om detaljer omkring våpnene og deres type, og om å få se listen - både over antikke våpen og de femti maskinpistolene. Dette har Fellsstaben i Forsvaret nektet.

Fellesstaben bruker dels Offentlighetslovens §5.1 - som viser til intern saksforberedelse - som hjemmel for å unnta dokumenter i saken fra offentlighet, dels brukes hensyn til rikets sikkerhet som unntaksgrunn.

"Dokument 2008013812, som Vi Menn har bedt om innsyn i, er gradert til et BEGRENSET dokument av Forsvarets museer den 31.01.2008 med hjemmel i Lov om forebyggende sikkerhet av 20. mars 1998 nr. 10 m/ forskrifter § 11 og 12. Grunnlaget er at dokumentet inneholder gradert informasjon som kan skade rikets sikkerhet," heter det i avslaget fra Forsvarsstaben/Fellesstaben.

- De 150 rene museumsgjenstandene er dels blankvåpen, dels gamle skytevåpen, svartkruttvåpen, muskedundere, også videre, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Grandhagen i Fellestaben ved Forsvarsstaben. Ut over dette viser han til unntaket fra offentlighet når det gjelder detaljer rundt våpnene.

Generelt er samlingene i Forsvarets museer, etter det Vi Menn erfarer, basert på typer våpen og sjelden sortert etter tidligere eier og/eller knyttet til bestemte slag eller historiske hendelser.

Gransking

En granskningskommisjon skal finne ut hvor det er blitt av de 200 våpnene som er på avveie.

- Ett våpen på avveie i Forsvaret, er ett for mye. Her er det behov for å sette større fokus på forsvarlig forvaltning ved museene, sier sjef for Forsvarets museer, oberst Runar Gjerald.

- Vi må få avdekket alle forhold i denne saken. Derfor har jeg anmodet om at en kommisjon settes ned. Den blir satt sammen av personell uten tilknytning til museene for å sikre en objektiv vurdering av rutinene våre, sier Gjerald i en uttalelse til Forsvarsnett.

Fellesstaben har sendt henvendelsen videre til Personell-, økonomi- og styringsavdelingen (Pøs) i Forsvarsstaben, og bedt politiet i Oslo om å se inn i saken for å vurdere hvorvidt det er grunnlag for etterforskning.

Uklare årsaker

Forsvarets museer kan ikke gjøre rede for hva manglene skyldes. Det kan være gjenstander som er byttet eller destruert, men som ikke er blitt strøket fra inventarlister. Eller de kan ha kommet på avveie på andre måter.

I løpet av de siste ukene har mange gjenstander som har vært utenfor kontroll, kommet til rette. Forsvarets museer håper derfor mengden materiell utenfor kontroll vil reduseres når arbeidet fortsetter i månedene fremover.

- Ikke overraskende!

Rolf Rasch-Engh er blant våre fremste eksperter på eldre militære våpen. Han er ikke overrasket over at et antall våpen er på avveie, men beklager det sterkt.

- Forsvaret har flyttet mye og avhendet mange eiendommer de siste årene. Jeg vil tro våpnene som nå er på avveie i stor grad er våpen som har hengt på vegger i ulike rom i Forsvarets bygg som dekorasjon, sier han.

- Det er selvsagt beklagelig at våpen av denne type kommer på avveie. Det beste ville være om alt var blitt tatt vare på, og man hadde full oversikt. Men Forsvaret er stort, har mange bygninger og et stort antall gamle våpen i samlingene - til dels er det lenge siden våpnene ble katalogisert, lenge før overgangen til moderne datasystemer, påpeker Rasch-Engh.

80 000 for en rifle

Det finnes kun et begrenset antall av hver type antikke militære våpen. Dette kommer av at sabler og andre håndvåpen ofte ble smeltet om og metallet ble brukt til ny våpenproduksjon, og av det faktum at hver enkelt våpentype ble produsert i begrenset antall.

Uten å kjenne detaljene i hva slags våpen som er på avveie, antar den pensjonerte våpeneksperten at det i stor grad er snakk om blankvåpen, helst sabler. Men også en rekke eldre rifler og pistoler var vært utstilt ulike steder.

- Det er vanskelig å anslå verdien. En kavalerisabel, modell 1845, såkalt "Hafströmer", ble for eksempel produsert i 1200 eksemplarer. Slike sabler omsettes på våpenauksjoner for mellom fire og seks tusen kroner, avhengig av kvalitet. Geværer er betydelig dyrere. Nylig ble en rifle fra 1860 (firelinjer kammerlader, modell 1842) med produksjonsnummer 5 fra Kongsberg Våpenfabrikk, omsatt for 80 000 kroner på en auksjon i Oslo, til tross for at den var taksert til 20 000 kroner. Generelt er markedet villig til å betale høye priser for denne typen gamle våpen - enkelt sagt fordi mange er ute etter å sikre seg slikt, avslutter Rasch-Engh.

[email protected]

41 operative maskinpistoler

De 50 våpnene fra mellomkrigstiden og 2. verdenskrig som er på avveie, er alt overveiende maskinpistoler.

- Ni av dem har fått sluttstykket sveiset fast slik at de ikke kan avfyres. De øvrige 41 er ikke uskadeliggjort, men er oppbevart på en slik måte at de ikke nødvendigvis er funksjonelle eller er forsvarlige å skyte med, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Grandhagen i Fellesstaben i Forsvarstaben.

- Flesteparten er Stenguns, i tillegg er det noen Schmeissere og andre maskinspistoler, fortsetter Grandhagen.

Mest alvorlig finner Forsvaret det at et operativt AG3 maskingevær og en MP5 maskinpistol fra museumssamlingene ikke kan gjøres rede for.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning