Utflytting fra Norge til USA

Publisert Oppdatert

Jeg er forlovet med en amerikaner, og venter for tiden på at fiancé-visumet skal bli godkjent. Jeg har forsøkt å kontakte forskjellige instanser med spørsmål i forbindelse med dette. Men jeg får aldri noe skikkelig svar. Svaret jeg får er "se på nettsiden vår", eller så svarer de på noe helt annet enn det jeg spør om. Jeg har snakket med NAV, NAV utland, likningskontoret m.fl.
Jeg skal gifte meg i USA, og da er vel giftemålet også gyldig i Norge? Men jeg har lest på nettet at jeg må sende en vigselsattest til Folkeregisteret. Endrer de da automatisk mitt etternavn?
Jeg vet ikke hvor lenge jeg skal bo i USA, men vi har snakket om 5 år. Det kan bli kortere også hvis jeg ikke liker meg i det hele tatt. Etter at jeg har giftet meg, er jeg ikke lenger medlem av Folketrygden. Jeg har forstått det slik at jeg kan betale for å være medlem, men det er ingen som vil fortelle meg hvor mye det koster. Jeg kommer nok ikke til å jobbe med det første i USA, for jeg har formue i banken her i Norge. Hvis jeg betaler formuesskatt av det, trodde jeg at jeg automatisk var medlem av Folketrygden likevel. Men sånn er det vel ikke? Jeg må betale skatt til Norge, men får ingenting igjen for det.
Jeg har snakket med veivesenet om å få nytt førerkort med mitt nye navn. Men de sier at om jeg har meldt flytting til utlandet, kan de ikke endre på førerkortet siden jeg da er regnet som utflyttet. Da ville jeg kanskje vente med å melde flytting til alt er ordnet. Men man skal jo melde flytting med en gang man flytter. Og da blir jo alt veldig vanskelig, for jeg kan jo ikke endre navn før jeg faktisk har giftet meg.
Det vanskeligste av alt er jo disse offentlige instansene som ikke kan svare skikkelig slik at "vanlige" folk kan forstå det, slik at man vet punkt for punkt hva man må gjøre og i hvilken rekkefølge. Jeg er nå blitt sendt fra instans til instans. Likningskontoret sender meg til NAV, NAV til NAV utland og NAV utland til skattemyndighetene. Og enda har jeg ikke blitt noe klokere. Håper du eller noen av de andre ekspertene kan hjelpe meg.

Hilsen Ann-Katrin Håland.

Ditt ekteskap i USA er fullt ut gyldig i Norge dersom det er gyldig inngått i USA. Dette fremgår av ekteskapsloven §18 a. Det er noen unntak fra dette, f.eks. hvis ekteskapet ble inngått uten at begge parter var til stede, en av partene allerede var gift eller det åpenbart vil virke støtende på norsk rettsorden. Jeg regner med at så ikke er tilfelle for ditt vedkommende.
Hvis du gifter deg og skifter navn, kan du få rettet dette i Folkeregistret.
Når du gifter deg med en som ikke er medlem av Folketrygden og du ikke skal arbeide i et firma med tilknytning til Norge eller studere med lån fra Lånekassen o.l., kan det være vanskelig å få innvilget søknad om frivillig medlemskap i Folketrygden. Det har ingen betydning om du betaler skatt av kapital til Norge. Betaler du skatt av arbeidsinntekt i Norge, er situasjonen en annen. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med Folketrygdkontoret for utenlandssaker på tlf.nr. 23 31 13 00 for å forhøre deg om dine muligheter.
Når det gjelder skatteplikten din, er dette ikke noe enkelt spørsmål. Etter norsk rett er du skattepliktig til Norge i utreiseåret og de tre etterfølgende år. Denne skatteplikten kan opphøre i de tilfeller Norge har en skatteavtale med det landet du flytter til, i dette tilfelle USA. Din skatteplikt til Norge/USA reguleres således av skatteavtalen mellom disse to landene. Med alle mulige forbehold leser jeg skatteavtalen slik at du er skattepliktig til det land du bor i og der du har dine sterkeste personlige og økonomiske interesser, dvs. ditt senter for livsinteressene. Når du gifter deg med en som er bosatt i USA, vil du etter min oppfatning ha skatteplikt til USA. I avtalen er det imidlertid en del bestemmelser som regulerer din skatteplikt for fast eiendom, næring m.v. til det landet eiendommen/næringen ligger i. Skatteavtalen kan du finne på Finansdepartementets internettside ved søke på "skatteavtale USA".
Jeg kan ikke se at biltilsynet kan nekte deg å endre navnet på ditt norske førerkort så lenge du har fått endret ditt navn i Folkeregistret. Antagelig må førerkortet endres ved personlig fremmøte idet det må lages nytt førerkort. Jeg antar derfor at du må ha med deg dokumentasjon om navneendringen fra Folkeregistret.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning