Rettigheter for selvstendig næringsdrivende

Publisert Oppdatert

Jeg har et spørsmål angående rettigheter for selvstendig næringsdrivende ved sykdom. Jeg har gått sykmeldt i to perioder. Først gikk jeg i ett år i 2001 på grunn av leddgikt. Da jeg hadde et heller dårlig møte med trygdesjefen, valgte jeg å friskmelde meg, selv om jeg fortsatt ikke klarte å jobbe mer enn ca. 20 prosent. Jeg følte at han mistenkte meg for å prøve å lure til meg penger istedenfor å svare på spørsmålene mine.

Etter ett år ble jeg sykmeldt igjen på grunn av ryggen. Siden jeg har forskjellige forsikringer med uføredel og en av dem er fritatt for betaling når en har gått sykmeldt i over ett år, fant jeg ut at jeg måtte fortsette å få sykmelding videre, i tilfelle jeg aldri klarte å jobbe fullt igjen. Jeg er ryggoperert to ganger, men er fortsatt ikke bra etter tre år.

I høst tok jeg kontakt med forsikringsselskapet mitt, og det var da problemene startet. De må selvfølgelig ha opplysninger om meg og kontaktet trygdekontoret. Rett etter fikk jeg et brev som trygdesjefen også hadde sendt legen min, der han lurte på om det var riktig at jeg skulle være sykmeldt 80 prosent. Han mente at det riktige var 20 prosent. Han skrev også hva inntekten min var for 2003 og 2004, men tok ikke hensyn til at deler av den var sykepenger. Dette forklarte jeg legen min, og hun lovet å ta det opp med trygdesjefen, siden jeg ikke orket påkjenningen med å møte ham igjen. Nå har jeg fått et brev fra henne der hun sier at trygdesjefen har rett og at videre sykmelding må vurderes ved neste time. Hun understreker at hun tror at jeg ikke klarer å jobbe mer enn jeg gjør, men på grunn av trygdereglene kan hun ikke sykmelde meg 80 prosent. Så da er spørsmålet mitt: Er det meningen at vi som selvstendig næringsdrivende, skal ha med lønnsslipp og forklare inngående til legen vår hva vi kan forvente oss å ha i inntekt når vi blir syke og trenger en sykmelding?

Næringsinntekten min har vært veldig stabil den tiden jeg har gått sykmeldt (ca. 290 000), men den ligger ca. 200 000 under det jeg hadde før jeg ble syk. Selv om jeg legger til det jeg fikk i sykepenger, går jeg med tap.

Jeg har i dag fire ansatte (ca. tre årsverk) som sørger for min inntekt. En er gravid og kommer til å ta permisjon snart. Hvis jeg ikke finner en erstatter for henne, vil det vises på min lønnsslipp. Hva skjer da? Blir jeg vurdert på nytt? Hva skjer hvis jeg selger bedriften eller går over til AS?

Når en selvstendig næringsdrivende blir sykmeldt, har han rett på 65 prosent av netto inntekt opp til et visst beløp. Om man forsikrer seg, kan man få 100 prosent.

Jeg tegnet for mange år siden en døds- og uføreforsikring for å forsikre meg mot konkurs hvis jeg ble syk. Hvis jeg blir friskmeldt fordi jeg fortsatt har inntekt, vil jo uføredelen ikke ha noen verdi for meg hvis det viser seg at jeg ikke blir frisk nok til å jobbe fullt igjen. De fleste som jobber, har jo også en lønnsøkning minst annethvert år. Gjelder ikke det for oss som driver for oss selv, slik at det også må tas hensyn til når man ser på min inntekt?

Jeg har jo ikke mulighet til å påvirke min inntekt annet enn å håpe på at de som jobber for meg, klarer å få til et brukbart overskudd. Det eneste jeg har kunnet gjøre, er å prøve å kutte ned på andre utgifter enn lønn til de ansatte. Det vil jo på sikt forringe det jeg har brukt snart 25 år på å opparbeide. Slik som saken ligger an nå, ser jeg ikke veldig lyst på fremtiden med tanke på mine diagnoser.

ABS.

Jeg synes det er underlig at trygdesjefen mener han er meningsberettiget når det gjelder din helsetilstand. At din lege bøyer seg for dette, er også helt spesielt. Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade. Jeg vet ikke hvordan din sykdom virker inn på din evne til å utføre arbeid. Det er det din lege som må ta stilling til.

Det trygdemyndighetene kan blande seg bort i, er om du rent faktisk har redusert din arbeidstid tilsvarende din sykmeldingsprosent. Det spiller ingen rolle om din inntekt er redusert tilsvarende sykmeldingsprosenten. Folketrygdreglene sier at du ikke skal arbeide for den del av arbeidstiden du er sykmeldt. Hvis du er sykmeldt 80 prosent, skal du bare jobbe 20 prosent, og de resterende 80 prosent av arbeidstiden skal du ikke forholde deg til arbeidsplassen i det hele tatt. Du må altså holde deg borte fra arbeidsplassen 80 prosent av din ellers normale arbeidstid. Hvis trygdesjefen har belegg for å hevde at du har utført arbeid i mer enn 20 prosent av full tid, kan han sette sykmeldingen til side for den tid du arbeider i sykmeldingstiden.

Selvstendig næringsdrivende står svakt i trygdesystemet. De får ikke sykepenger de første 16 dagene av sykmeldingsperioden og får deretter kun sykepenger med 65 prosent av den pensjonsgivende inntekt. Mot en tilleggspremie til folketrygden kan man få sykepenger de første 16 dagene og kan også velge å øke sykepengene til 100 prosent. Etablerer du et aksjeselskap, vil du som de andre ansatte, ta ut lønn. Dette innebærer at du får sykepenger som vanlig lønnsmottager, dvs. 100 prosent. Aksjeselskapet ditt må da betale sykepenger de første 16 dagene du er syk. Selskapet kan betale tilleggspremie til folketrygden for å få dekket sykepenger i denne arbeidsgiverperioden. Denne ordningen må omfatte alle ansatte og kan bli kostbar. Ellers er ulempene med et aksjeselskap at det er en mer komplisert regnskapsføring, spesielt ved årsavslutningen. Regnskap må sendes til Brønnøysund, og det koster en del å stifte et aksjeselskap. Fordelen er at du slipper privatøkonomisk risiko. Du kan ikke tape mer enn aksjekapitalen. Du har ikke personlig ansvar for gjelden i selskapet. Jeg anbefaler deg å søke råd hos din revisor for å vurdere hva som er fornuftig for deg og din virksomhet.

Hilsen Line.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning