UTVIDER SORTIMENTET

Marshall-hjelp til folket

Marshall er mest kjent som produsent av forsterkere, men i sommer lanserte de sin første mobiltelefon.

Publisert Oppdatert

Nå er det klart at mo­bi­len kom­mer til Norge, og det er Te­lia­So­ne­ra som skal sel­ge den gjen­nom Netcom.no, Chess.no og OneCall.no.

Mars­hall Lon­don, som mo­bi­len he­ter, har noen uni­ke egen­ska­per som vi­ser at den er de­sig­net av mu­sikk­els­ke­re. For det før­s­te har den to ho­de­te­le­fon­ut­gan­ger. Det be­tyr at du en­kelt kan lyt­te på mu­sikk sam­men med dama di eller en kompis.

De to ho­de­te­le­fon­ut­ta­ke­ne har på sin side hver sin vo­lum­kon­troll, og her er det ikke snakk om unøy­ak­ti­ge knap­per.  Derimot får du et vo­lum­hjul som du kan skru på.

Fak­tisk hev­der Mars­hall at det­te er ver­dens mest høy­lyt­te mo­bil. Om de sik­ter til lyd­vo­lu­met i ho­de­te­le­fon­ut­gan­ge­ne el­ler fra ste­reo­høyt­ta­ler­ne, vet vi ikke.

Mars­hall Lon­don har også en M-knapp på top­pen. Den­ne skal kun­ne ta deg rett til mu­sikk­sam­lin­gen din, uan­sett hva din fore­truk­ne mu­sikk-app er.

Spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne el­lers er mind­re im­po­ne­ren­de. Her får du en 4,7 tom­mers skjerm med 720p-opp­løs­ning, 2 GB RAM og 16 GB lag­ring. Hel­dig­vis kan du bru­ke min­ne­kort også.

Mars­hall Lon­don har fått en pris­lapp på 4999 kro­ner uten abon­ne­ment.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning