Prøvekjørt: VW Transporter California T6

Dette var en gang et røverkjøp i Norge

Bruksbil og feriebil i ett.

DESSVERRE: VW California er bruksbil og feriebil i ett. Dessverre har avgiftene tatt livet av denne bilen i Norge. ALLE FOTO: Produsent
DESSVERRE: VW California er bruksbil og feriebil i ett. Dessverre har avgiftene tatt livet av denne bilen i Norge. ALLE FOTO: Produsent
Publisert Oppdatert

Den­ne kom­bi­na­sjo­nen av re­la­tivt kjapp og roms­lig per­son­bil og kom­pakt cam­ping­bil had­de sin glans­tid i Norge for drøye ti år si­den. Da kunne du kjø­pe en slik for gan­ske nøy­ak­tig det hal­ve av hva en til­sva­ren­de per­son­bil kos­tet. Det var et stort hull i av­gifts­gjer­det. Møller tok der­med inn 800 bi­ler med bare 14 pro­sent im­port­av­gift i det stil­le, og solg­te som bare det – uten å an­non­se­re.

Så ble av­gif­te­ne økt til 24 pro­sent, og der­et­ter for­lang­te myn­dig­he­te­ne stå­høy­de også un­der kjø­ring for at de kun­ne re­gist­re­res som camping­bi­ler. Da for­svant Cara­vel­le-ver­sjo­ne­ne Ca­li­for­nia og Mul­ti­van (om­bygd av Westfalia) fra ny­bil­mar­ke­det.

Men de fin­nes der ute, i eld­re ver­sjo­ner. Og har du skik­ke­lig ten­ning (og nok pen­ger), er det jo mu­lig å im­por­te­re det­te sis­te skud­det på stam­men selv.

I mot­set­ning til mer nor­ma­le cam­ping­bi­ler går den­ne som per­son­bil på fer­ger, så al­le­re­de her kan mye hen­tes inn der­som du rei­ser mye på over vann.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EFFEKTIVT: VW har presset inn fire seter og en minimal kokeplass.
EFFEKTIVT: VW har presset inn fire seter og en minimal kokeplass.

Samlerobjekt

Her har man fak­tisk på en ge­ni­al måte pres­set inn fire se­ter og en mi­ni­mal ko­ke­plass (i én av ver­sjo­ne­ne). Det­te er sjet­te ge­ne­ra­sjon av Volkswagens før­s­te cam­ping­bil som nå har blitt et iko­nisk sam­ler­ob­jekt. Mye har skjedd si­den den gang. Fra for­ri­ge ver­sjon har det blitt eks­tra be­lys­ning, samt in­fo­tain­ment som in­klu­de­rer Apple CarPlay.

Du kan vel­ge mel­lom tre mo­to­rer, alle er to­li­ters tur­bo­die­se­ler med 102, 150 el­ler 204 hk. De to sist­nevn­te kan også ut­sty­res med 4WD (for de ste­de­ne in­gen and­re bo­bi­ler kom­mer til) og en au­to­mat­kas­se som eks­tra­ut­styr.

Den min­ste mo­to­ren er i snau­es­te la­get. I Norge kom den først med en to­talt kvalt 2,4 li­ters fem­sy­lind­ret die­sel på 102 hk, noe som også var alt­for lite. Så du bør ab­so­lutt gå for minst 150 hk, og da opp­fø­rer den seg fak­tisk litt som en per­son­bil på vei­en.

Bruksbil og feriebil i ett

Pri­se­ne i Tysk­land va­ri­e­rer et­ter inn­red­ning, eks­tra­ut­styr og mo­tor, men ny kos­ter den fra ca. 45 000 euro med 150-hesteren. Så må tys­k merverdiavgift trek­kes fra og nors­ke leg­ges til, og det gjør at man ender opp et sted i overkant av 750 000 kroner.

”Cam­ping light”-livs­sti­len ap­pel­le­rer til sta­dig fle­re. Og selv om Møller-grup­pen ikke tar inn dis­se leng­er, er det bare litt til­tak – og en slump pen­ger – som skal til før du har bruks­bil og fe­rie­bil i ett.

DOMMEN:

Lett­kjørt, til­freds­stil­len­de og gan­ske en­kelt gøy­al.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FINERE: Bedre materialer i  kupeen. Det setter vi pris på.
FINERE: Bedre materialer i kupeen. Det setter vi pris på.

Tekniske data

Pris: ikke tilgj. i Norge

Mo­tor: 1968 ccm 4 syl

HK: 150

Dreie­mo­ment: 340 Nm

0–100 km/t: 14,2 sek

Topp­fart: 180 km/t

For­bruk: 0,64 l/mil

CO₂-ut­slipp: 168 g/km

Vekt: 2356 kg

CAMPINGBIL: Nye VW California T6.
CAMPINGBIL: Nye VW California T6.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning