Kommentar:

Forvirrende bobilstatistikk

I følge salgsstatistikken er Capron Norges mest solgte bobilmerke. Problemet er bare at Capron ikke er et bobilmerke.

Publisert Oppdatert
GAL: Capron troner øverst, men er en fellesbetegnelse for flere merker.
GAL: Capron troner øverst, men er en fellesbetegnelse for flere merker.

Salgs­sta­tis­tik­ken for ­bo­bi­ler solgt i Norge top­pes som re­gel av et mer­ke som fak­tisk ikke ek­si­ste­rer. Nem­lig «Capron». Capron er nav­net på en fa­brikk i Neu­stadt i Sach­sen i Tysk­land – et un­der­bruk i Er­win Hy­mer Group. Fa­brik­ken, som åp­net i 2006, ble pri­mært etab­lert for å møte en øken­de et­ter­spør­sel et­ter inn­stegs­mer­ke­ne Sun­light og Carado, dat­ter­mer­ker av hen­holds­vis Dethleffs og Hy­mer.

Med and­re ord, så er «Capron» øverst på salgs­sta­tis­tik­ke­ne her på ber­get i rea­li­te­ten et tall for det sam­le­de sal­get av Sun­light og Carado. Men ikke bare det. På Capron-fa­brik­ken pro­du­se­res nem­lig også and­re bo­bi­ler. En av dem er Solifer. Ikke hele sor­ti­men­tet, bare mo­del­len Ac­tion.

Rundt 100 av dem går år­lig til Norge, og dis­se hav­ner også i vår sta­tis­tikk un­der «Capron». Mens res­ten av Solifer-mo­del­le­ne pro­du­se­res på LMC-fa­brik­ken, og hav­ner der de hø­rer hjem­me, un­der «Solifer». For­vir­ren­de? Visst. Hele bran­sjen er for­vir­ret!

Hvor­for er det slik? Hvor et mer­ke hav­ner i vår sta­tis­tikk av­hen­ger av hva som står på den en­kel­te mo­dells COC-pa­pir (Certificate of Confirmity – en slags «fød­sels­at­test» el­ler ty­pe­god­kjen­ning med nøk­kel­in­for­ma­sjon)). På bo­bi­le­ne som Capron-fa­brik­ken sen­der til Norge står det en kode i COC-pa­pi­re­ne som sier at det­te er en «Capron». Der­med blir alle Sun­light, Carado og Solifer Ac­tion-bi­le­ne of­fi­si­elt en «Capron». I vogn­kort og i sta­tis­tikk.

RIKTIG: Den svenske statistikken er riktigere enn den norske.
RIKTIG: Den svenske statistikken er riktigere enn den norske.

Hvor­for har ikke hvert en­kelt mer­ke egen kode? En for­kla­ring vi har hørt er at det kos­ter mye pen­ger å etab­le­re COC-do­ku­men­ta­sjon med egen kode for hvert en­kelt mer­ke pro­du­sert på Capron-fa­brik­ken, og at tys­ker­ne der­for vel­ger å la alt gå un­der pa­ra­ply­en «Capron».

Det er Opp­lys­nings­rå­det for Veitrafikken som sen­der ut salgs­sta­tis­tikk for bo­bi­ler i Norge. Der er de klar over pro­ble­met, men sli­ter med å hånd­te­re det.

OFV får sine data fra et sy­stem som he­ter Autosys, som igjen inn­hen­ter in­for­ma­sjon hos Tra­fikk­sta­sjo­ne­ne, som re­gist­re­rer nye kjø­re­tøy på bak­grunn av COC-pa­pi­re­ne. Hvis OFV får til­strek­ke­lig in­for­ma­sjon kan de «knek­ke ko­den», og for­de­le mer­ke­ne fra Capron i sta­tis­tik­ken de går ut med. Men da må Tra­fikk­sta­sjo­ne­ne gjø­re en grun­di­ge­re jobb når de fyl­ler ut re­gist­re­rings­pa­pi­re­ne.

«Vi har i lang tid prøvd å få Veg­ve­se­net i Oslo til å be­gri­pe at det for vår mo­dell Sun­light skal fram­gå i pa­pi­re­ne at det er en Capron mo­dell Sun­light», fre­ser Dethleffs mann i Nor­den, Lars Saaby. «Det har de slitt med å skjøn­ne, og der­for blir re­gist­re­rings­sta­tis­tik­ken gal!»

Sven­ske­ne kla­rer det. Lars Erik Pouls­son i Husvagnsbranschens Riksförbund for­tel­ler at pa­pi­re­ne de får fra den svens­ke Trans­port­yt­el­sen også er ufull­sten­di­ge, med bo­bi­ler fra Capron mer­ket som mye rart. Poulssons for­del er at han har kunn­skap om bo­bi­ler, og der­for stort sett lyk­kes å iden­ti­fi­se­re mo­del­le­ne ved hjelp av mo­dell­be­teg­nel­ser og/el­ler opp­lys­ning om hvem som er im­por­tør. For de an­sat­te i OFV er det­te van­ske­li­ge­re. Bo­bil er en mer pe­ri­fer del av de­res ar­beids­dag.

MEST SOLGT: Hymer er Norges mest solgte merke.
MEST SOLGT: Hymer er Norges mest solgte merke. Foto: Hymer

Vår upre­si­se salgs­sta­tis­tikk hand­ler el­lers ikke bare om Capron. Mer­ker som for eks­em­pel Benimar har ikke fått egen COC-kode for Norge, og hav­ner også litt her og der. Pössl er av og til delt i to – Pössl og Poessl. Og noen gan­ger re­gist­re­res søs­ter­mer­ket Globecar som en Pössl, and­re gan­ger som en Globecar. Og nå er Capron i gang med å lage Pössl/Dethleffs-by­bo­bi­len Roadcar. Hva en­der den opp som i sta­tis­tik­ken?

Sum­ma summarum, så kan vi fast­slå at det er en jobb å gjø­re med salgs­sta­tis­tik­ken for bo­bi­ler. Det er i al­les in­ter­es­se at den stem­mer ­med vir­ke­lig­he­ten. På tide med et møte mel­lom Nor­ges Caravanbransjeforbund og Sta­tens vegvesen?

CAPRON: Sunlight er den største bidragsyteren i den forvirrende sekkebetegnelsen "Capron".
CAPRON: Sunlight er den største bidragsyteren i den forvirrende sekkebetegnelsen "Capron". Foto: Sunlight

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning