Toyota Hilux Polar Extreme 6x6:

Kjøpte Arctic Trucks-sjefens bil

Det norske Stavanger-paret kjøpte Actic Trucks-sjefens ekstreme bil, og de vet å bruke den.

Publisert Oppdatert

Tekniske fakta

TEK­NIS­KE FAK­TA

Toy­ota Hi­lux 2014 – Arc­tic Truck Po­lar Extreme 6x6

Cam­per-del fra Fis.

Di­men­sjo­ner: L: 5255 mm, B: 1835/2300 mm (sis­te med 44-tom­mers dekk), H: 1860/2660 mm (fø­rer­hus/camperdel)

Re­gist­rert på is­lands­ke skilt, lov­lig for vei­bruk

Trekk og sper­rer på tre aks­ler og dif­fe­ren­si­a­ler og gir­kas­se – kan kjø­res med alle seks hjul låst

Hjul: 44 tom­mer Dick Cepek Fun Country

Fire kom­pres­so­rer for fyl­ling av luft

Vinsj frem­me og bak

Tak­grind som tå­ler 200 kg

Fjern­styrt start og var­mer

Satellitt-te­le­fon, 3G/4G og tråd­løst in­ter­nett

VHF og Gar­min GPS-na­vi­ga­sjon

We­bas­to-var­mer i fø­rer­hus og bo­del

Snor­kel

Pris: 1,7 mill. kro­ner (ca. 2,2 mill. kro­ner etter da­gens kurs)

Chris­tia­ne Mee Vikene og Odd Joar Moen fei­ret forrige nytt­års­af­ten på Island. Kanskje ikke så be­mer­kel­ses­ver­dig, om det hadde vært slik at de løf­tet cham­pag­ne­glas­se­ne ved et av de mange stem­nings­ful­le nytt­års-bå­le­ne som bren­ner i lan­dets ho­ved­stad Rey­kja­vik.

Men Stav­an­ger-pa­ret var ikke i Reykjavik. De be­fant seg mut­ters alene i et treakslet mons­ter av en bo­bil, oppe i den is­lands­ke fjell­hei­men.

Bo­bi­len – en Arc­tic Trucks-spe­si­al­byg­get Toy­ota Hi­lux Po­lar Extreme 6x6 – er deres egen. Men den bru­kes også til gui­de­de Islandstu­rer i regi av fir­ma­et Dreki Adventures (dreki.no), der Odd Joar er en av tre ei­e­re.

Vi mø­tte Chris­tia­ne og Odd Joar i au­gust. Bo­bi­len, eller hva vi nå skal kal­le mons­te­ret, hadde vært hjemme i Norge på en li­ten re­pre­sen­ta­sjons­run­de. Vist seg fram. Noe som fal­ler den ytterst na­tur­lig. Som du ser; det­te er ikke bo­bi­le­nes svar på mør­ke sol­bril­ler.

Fra Fredikstad ble den ski­pet tilbake til Island. Selv fulgte­ pa­ret etter allerede noen uker senere. Så fort de fin­ner en an­led­ning til å for­la­te lo­ka­le­ne til byg­ge­va­re­fir­ma­et Moen Bygg­tje­nes­ter – der Odd Joar er dag­lig le­der og Chris­tia­ne er kon­to­rist – pak­ker de ba­ge­ne og flyr til sa­ga­øya for nye 6WD-opp­le­vel­ser i særdeles gris­grend­te strøk.

Har alt

Po­lar Extreme-Hi­lux’en er en 2014-mo­dell, men Odd Joar er på ingen måte en fers­king hva kjø­ring i ter­reng an­går.

– Jeg har vært ak­tiv i det­te mil­jø­et i mange år. Is­lands­ke Arc­tic Trucks etab­ler­te seg i Norge i 1999, og jeg kjøp­te sje­fen Örn Thompsons pri­va­te ter­reng­kjø­rings­bil. På Island har jeg kjørt jevn­lig si­den 2007.

Eks­trem-cam­pe­ren fikk Odd Joar i ut­gangs­punk­tet byg­get til eks­klu­siv bruk for ham og Chris­tia­ne. Den er for­ster­ket og for­len­get, slik at ram­men kun­ne ha såpass med bodelsplass som den fak­tisk har. Her er for eks­em­pel en seng med god plass til to, greit med skap­plass, kjø­le­skap, vask og to bluss.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

USTOPPELIG: Trekk og sperrer på tre aksler gir meget god fremkommelighet.
USTOPPELIG: Trekk og sperrer på tre aksler gir meget god fremkommelighet. Foto: Dreki Adventures

Og selv­sagt har den alt ut­sty­ret som må til for å kun­ne fer­des i dyp snø, på is­bre­er og over el­ver. Som for eks­em­pel mu­lig­he­ten til å slip­pe ut og fyl­le på luft i mega­dek­ke­ne via en bry­ter på dash­bor­det.

Fort­satt eier Odd Joar denne spe­si­al­byg­de cam­pe­ren pri­vat, og fort­satt bru­ker han og sam­bo­e­ren den ofte selv. Men i til­legg ut­gjør den altså en del av den rul­len­de por­te­føl­jen i Dreki Adventures.

PLASS NOK: Hevet dobbeltseng med masse skapplass under.
PLASS NOK: Hevet dobbeltseng med masse skapplass under. Foto: Geir Svardal

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning