DETTE SKJER MED KROPPEN NÅR DU HAR SEX:

15 ting som skjer når du har sex!

5, 8 og 10 vil nok få fart på deg når du skal hjem fra jobb...

HVA SKJER I KROPPEN NÅR DU HAR SEX?: Sjekk ut sexologens hva-skjer-liste på 15 punkter.
HVA SKJER I KROPPEN NÅR DU HAR SEX?: Sjekk ut sexologens hva-skjer-liste på 15 punkter. Foto: Stella Pictures
Publisert Oppdatert

5 myter om sex

1. Sex er uak­tu­elt når du har men­sen

FEIL: Fy­sisk og hel­se­mes­sig er det in­gen­ting i vei­en for å ha sex ved men­strua­sjon. Noen har til og mer lyst på sex når de har men­sen, fordi de fø­ler seg mer sen­su­el­le og kvin­ne­li­ge.

2. Menn har mer lyst enn kvin­ner

RIK­TIG OG FEIL: Menns sex­lyst er biologisk mer konstant, mens kvin­ners sexlyst ofte svinger i takt med syklusen. Det er likevel viktig å huske på at sexlyst også varierer fra individ til individ.

3. Du kan ikke bli gra­vid når du har men­sen

FEIL: Det er en myte at man ikke kan bli gra­vid un­der men­strua­sjo­nen, skjønt sann­syn­lig­he­ten er mind­re enn på andre tids­punkt. Derfor er det viktig å be­skyt­te seg også un­der men­strua­sjon.

4. Sex ska­der ditt ufød­te barn

FEIL: Har du en ukom­pli­sert gra­vi­di­tet, kan du ha sex uten pro­ble­mer. Verken sam­leie eller or­gas­me vil ska­de fos­te­ret. Har du en kom­pli­sert gra­vi­di­tet eller tid­li­ge­re spon­tan­abor­ter, så er det lurt å ta en prat med le­gen eller jord­mo­ren din først.

5. Stress mins­ker sex­lys­ten

RIK­TIG: Sex­lys­ten henger sammen med ytre fak­to­rer som stress, dag­li­ge gjø­re­mål og hver­da­gens ut­ford­rin­ger. For mye av det ene be­tyr mind­re av det andre − og om­vendt.

Kilde: Else Olesen, sexolog, sykepleier, parterapeut og psykoterapeut.

Sex er sunt, men hva er det egentlig som skjer i kroppen før, under og etter?

Og hvilken betydning har det for humøret og helsen din?

Ifølge Else Olesen, som er utdannet sexolog, sykepleier, parterapeut og psykoterapeut, vil sex rent fysisk gjøre at blodet hoper seg opp i kjønnsorganene.

Men det er så mye mye mer som skjer - her er sexologens liste på 15 punkter:

1. HVA SKJER: Når du får lyst på sex?

Rent fy­sisk fø­rer sek­su­ell opphisselse til økt blod­til­før­sel og opp­hop­ning av blod i kjønns­or­ga­ne­ne: Kli­to­ris rei­ser seg, og skje­den ut­vi­der seg, blir fuk­tig og leng­re.

Lys­ten kan oppstå av sek­su­el­le tan­ker, drøm­mer og fan­ta­si­er. Fø­lel­ses­mes­sig nær­het og fø­lel­sen av å være els­ket øker mange kvin­ners sex­lyst.

2. HVA SKJER: Un­der for­spil­let?

Slim­hin­nen i skje­den blir fuk­tig, kli­to­ris rei­ser seg og kjønns­lep­pe­ne svul­mer opp. Brys­te­ne blir stør­re og bryst­vor­te­ne sti­ve. Puls og blod­trykk sti­ger, og pus­ten blir kor­te­re. Du kan få mus­kel­spen­nin­ger i krop­pen og rødmende hud, for eks­em­pel på kin­ne­ne.

3. HVA SKJER: Hvis dere hop­per over for­spil­let?

Uten for­spill kan du opp­le­ve at du, fy­sisk sett, ikke er klar til pe­ne­tre­ring og få smer­ter un­der sam­leiet. Det kan være både frekt og in­spi­re­ren­de å hop­pe over for­spil­let, men blir det en vane, vil mange − sær­lig kvin­ner − er­fa­re at det øde­leg­ger sex­lys­ten, fordi de både fy­sisk og psy­kisk sav­ner den de­len av le­ken.

4. HVA SKJER: Under ­sam­leiet?

Un­der sam­leiet øker lys­ten enda mer. Nå svulmer resten av skje­den opp. Brys­tet og bryst­vor­te­ne blir stør­re. Blod­tryk­ket, pul­sen og pus­te­ryt­men sti­ger yt­ter­li­ge­re, og mer av hu­den rød­mer. Mus­kel­spen­nin­ge­ne i krop­pen til­tar, spe­si­elt i an­sik­tet, brys­tet, se­te­musk­le­ne, ar­me­ne og bei­na.

5. HVA SKJER: Når du får or­gas­me?

I or­gas­me­fa­sen er lyst­fø­lel­sen på sitt mest in­ten­se. Du luk­ker alle ytre på­virk­nin­ger ute, pul­sen er på topp og mus­kel­spen­nin­gene sti­ger. Det oppstår spas­mer i den ytre tred­je­de­len av skje­den, og ryt­mis­ke sam­men­trek­nin­ger i og omkring den. Liv­mo­ren trek­ker seg sammen, så tryk­ket i den øker, og også luk­ke­mus­ke­len i anus trek­ker seg sammen.

6. HVA SKJER: Når dere kom­mer sam­ti­dig?

Un­der selve or­gas­men er vi ofte truk­ket inn i oss selv og enser ikke det som skjer rundt oss. Vi blir selv­sen­trer­te og fo­ku­se­rer utelukkende på våre egne be­hov. Det kan være en fin opp­le­vel­se å kom­me samtidig, men ikke bli skuffet – den sto­re fel­les­skaps­fø­lel­sen kan fort ute­bli.

7. HVA SKJER: Når du ikke får or­gas­me?

For noen kvin­ner kan det å gi av­kall på kon­trol­len over krop­pen og la den få or­gas­me være vel­dig van­ske­lig. Og det kan igjen ut­vik­le seg til et jag for å opp­nå or­gas­me, både for part­ne­rens skyld og for sin egen.

Men sek­sua­li­te­ten blir ikke bedre eller dår­li­ge­re bare ut fra om kvin­ner får or­gas­me eller ei. Dels er det helt na­tur­lig for en kvin­ne ikke alltid å få or­gas­me. Dels kan hun oppleve stor ny­tel­se i sta­di­e­ne før or­gas­men.

8. HVA SKJER: Når dere bru­ker sex­le­ke­tøy?

Sex­le­ke­tøy kan være prik­ken over i-en i et vel­fun­ge­ren­de sex­liv, noe som gjør det enda mer pir­ren­de. Det kan også gjø­re vei­en til or­gas­me kor­te­re.

Bru­ker du eller dere sex­le­ke­tøy, kan or­gas­men fø­les an­ner­le­des og mer in­tens.

KAN GI EN MER INTENS ORGASME: Sexleketøy kan være prikken over i-en i et velfungerende sexliv, noe som gjør det enda mer pirrende, ifølge sexolog Else Olese.
KAN GI EN MER INTENS ORGASME: Sexleketøy kan være prikken over i-en i et velfungerende sexliv, noe som gjør det enda mer pirrende, ifølge sexolog Else Olese. Foto: Thinkstock

9. HVA SKJER: Etter at dere har hatt sex?

I av­slap­nings­fa­sen opp­le­ver du til­freds­stil­lel­se og trøtt­het – ofte også stor trang til å sove. Musk­le­ne slap­per av, og puls, pust og blod­trykk nor­ma­li­se­res. Kanskje svet­ter du.

Eksperten:

Else Olesen er utdannet sexolog, sykepleier, parterapeut og psykoterapeut.

Hun har skrevet flere bøker om kjærlighet og sex.

 

Sam­ti­dig blir brys­te­ne og bryst­vor­te­ne dine mind­re, kli­to­ris blir mind­re, og skje­den og liv­mo­ren syn­ker sammen. Det ne­ga­ti­ve tryk­ket som opp­står i liv­mo­ren, fø­rer til at even­tu­ell sæd su­ges opp i liv­mo­ren.

10. HVA SKJER: Med hu­mø­ret når du har mye sex?

Sex gjør dig glad og vel­til­pass. Når du har mye sex, fri­gir hjer­nen sig­nal­stof­fe­ne se­ro­to­nin og do­pa­min, som bi­drar til at hu­mø­ret sti­ger. Derfor kan vi si at sex vir­ker som en ef­fek­tiv, sunn og helt na­tur­lig lyk­ke­pil­le.

11. HVA SKJER: Med hel­sa når du har sex re­gel­mes­sig?

Re­gel­mes­sig sex gir økt vel­væ­re og livs­kva­li­tet. Det får opp pul­sen din og er guns­tig for im­mun­for­sva­ret og hjer­te-lun­ge-sy­ste­met. Sex er fan­tas­tisk hver­dags­mo­sjon og gir deg høy forbrenning.

12. HVA SKJER: Med stress­ni­vå­et når du har sex?

Sex dem­per stress − og kan sam­ti­dig vir­ke smer­te­lind­ren­de. Selv ved syk­dom kan et vel­fun­ge­ren­de sex­liv være med­vir­ken­de til at du tak­ler pla­ge­ne bed­re.

Og hvis du har mange menstruasjonssmerter, kan sex ha en lind­ren­de ef­fekt på smer­te­ne, fordi sex både fy­sisk og psy­kisk fører til av­slap­ning, av­spen­ning og vel­væ­re.

13. HVA SKJER: Hvis jeg har sex med en jeg ikke kjen­ner?

Rent fy­sio­lo­gisk er sexopplevelsen den samme enten du kjen­ner part­ne­ren din eller ikke. Men den psy­ko­lo­gis­ke opp­le­vel­sen vil som re­gel være bed­re når du har sex med en fast part­ner. Trygg­he­ten, nær­he­ten og sam­hø­rig­he­ten gjør opp­le­vel­sen mer in­tens og, for mange, bed­re.

Hyp­pi­ge onenightstands med en du ikke kjen­ner, kan dessuten gjø­re sex fø­lel­ses­kaldt og bety at du på leng­re sikt ikke opp­le­ver den samme ny­tel­sen som ved sex med en fast part­ner.

14. HVA SKJER: Når jeg har sex med den samme igjen og igjen – og igjen?

Hvis sex­li­vet deres fun­ge­rer godt, vil du opp­le­ve sex som trygt, dei­lig og in­tenst. Du tør å vise hva du ten­ner på, og dere er for­tro­li­ge med hverandres krop­per og fi­nur­lig­he­ter.

Men opp­le­ver du at det blir mo­no­tont og kje­de­lig og du be­gyn­ner å mis­te lys­ten, kan ti­den være inne for å søke in­spi­ra­sjon i bø­ker, fil­mer, le­ke­tøy eller andre sider av sek­sua­li­te­ten, som tantra og ero­tisk mas­sa­sje.

Sett ord på fan­ta­si­ene deres, bytt rol­ler i sen­ga, eller gjen­opp­frisk det dere gjor­de den gangen dere møt­te hverandre.

15. HVA SKJER: Med sex­lys­ten når du er gra­vid?

Mange får fak­tisk mer lyst på sex i gra­vi­di­te­ten. Noen me­ner at det skyldes at sex nå er ”sik­kert”, gra­vi­di­te­ten er jo allerede et fak­tum. Sex­lys­ten svin­ger likevel for de fles­te gjennom gra­vi­di­te­ten.

I før­s­te tri­mes­ter kan kval­me, opp­kast og trøtt­het ta luven av lys­ten. Men i andre tri­mes­ter sti­ger blod­til­før­se­len til kjønns­or­ga­ne­ne, un­der­li­vet og brys­te­ne, og er med på å sti­mu­le­re lys­ten igjen.

Mot slut­ten av gra­vi­di­te­ten kan de fy­sis­ke for­and­rin­ge­ne gjø­re sex til en ut­ford­ring, men tar man sine for­holds­reg­ler, kan man ha fan­tas­tisk sex langt ut i svangerskapet. Det er utrolig hva man får til ved hjelp av store pu­ter og nye stil­lin­ger!

 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning