#kvinnerinn

- Vi må slutte å nedvurdere tradisjonelle kvinneyrker

Ximena Støen (28) vil at alle skal ha like mye makt til å påvirke eget liv.

XIMENA AZZARI STØEN: Nummer 8 på lista til Oslo kommune.
XIMENA AZZARI STØEN: Nummer 8 på lista til Oslo kommune. Foto: FOTO: Privat
Publisert Oppdatert

Ximena Azzari Støen (28)

Parti: Feministisk Initiativ Oslo

Nummer 8 på lista til Oslo kommune

Utdannelse: Statsviter 

Yrke: Rådgiver

Sivilstatus: Gift

#KVINNERINN

Seks kjappe med Ximena Azzari Støen, Feministisk Initiativ Oslo:

1. Hvorfor bør velgerne stemme på deg?

- Jeg er en person som aldri gir seg.  Feministisk Initiativ (Fi) vil kjempe for et samfunn som skaper rom for alle mennesker til å utvikle sitt fulle potensial i et likeverdig samspill med andre, uavhengig av hvem de er. Det betyr ikke at alle skal bli like eller at alle skal ha det samme. Tvert imot betyr en feministisk politikk at vi skal arbeide for alles rett til å være menneske, til å være subjekt i eget liv, med all den ulikhet det innebærer. Målet for Fis politikk er egentlig ganske enkelt: Alle skal ha like mye makt til å påvirke eget liv og samfunnet ellers. Først når dette målet er oppnådd, er vi alle frie.

Ingen er fri før alle er fri, og jeg gir meg ikke før alle er fri.

2. Hva bør velgerne vite om deg?

Hvis det er noe jeg tror på og vet i mitt hjerte at er riktig, vil jeg stå på til siste slutt. 

Jeg er med i Feministisk initiativ fordi det er det eneste partiet som setter likestilling og antirasisme øverst.

Det gjennomsyrer all vår politikk. 

Dersom Fi kommer inn i bystyret vil jeg kjempe for at likestilling og antirasisme ikke skal måtte vike for andre politiske og økonomiske interesser.

3. Hva mener du er de tre viktigste kvinnesakene i Norge i dag?

- Det er vanskelig å velge ut tre saker. Vi kvinner utgjør tross alt halvparten av befolkningen, men de tre sakene som ligger nærmest mitt hjerte er:

1. Vold mot kvinner:

Vold manifesterer seg på mange måter. Som seksuell trakassering, som fysisk vold, psykisk vold, voldtekt og prostitusjon.

Når 1 av 5 kvinner har opplevd vold fra en partner, når 1 av 10 kvinner har blitt voldtatt, og vi vet at mørketallene er store, da har vi en voldsepidemi i Norge.

Skal vi klare å bekjempe denne epidemien, må problemet prioriteres, og det kan vi ikke oppnå uten politisk vilje. Frihet fra vold er en menneskerett. Kvinners og jenters rett til frihet fra vold er et spørsmål om menneskelig sikkerhet og det er et offentlig ansvar å bekjempe volden.

2. Likelønn:

Kvinner tjener i dag i gjennomsnitt 85 prosent av det menn tjener.

Forskjellen er enda mer markert blant ledere, der kvinnelige ledere tjener i snitt 81,8 prosent av det mannlige ledere tjente. Den reelle forskjellen i økonomisk makt mellom kvinner og menn er mye større enn det. Lønnsgapet mellom kvinner og menn handler om et kjønnsdelt arbeidsmarked og en systematisk nedvurdering av det som tradisjonelt har vært kvinnearbeid.

Norge har et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarked.

Å stoppe nedvurderingen av de tradisjonelle kvinneyrkene er avgjørende for å heve kvinnelønna.

Lønn spiller en rolle for maktbalansen i heterofile forhold, og det spiller en stor rolle for kvinner som vil bo uten partner. Økonomisk selvstendighet er grunnlaget for all selvstendighet.

3. Representasjon:

- Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Vi er vant til å se Norge som verdens mest likestilt land. Men vårt Storting har aldri klart det andre land har klart, nemlig å ha 50 prosent kvinner representert på Stortinget. Kvinner er ingen minoritet, vi er halve befolkningen. I lokalpolitikken er skjevheten spesielt synlig.

Bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner, 2 av 3 listetopper er menn. Over 7 av 10 norske kommuner har under 30 prosent kvinner i kommunestyrene. Dette er et demokratisk problem.

Når kvinner er representert i de politiske organene i mindre grad enn menn, innskrenkes deres muligheter til å bestemme over de politiske strukturene.

 De politiske strukturene har direkte innvirkning på kvinner og menns tilgang til makt og dermed graden av likestilling mellom kjønnene.

4. Hva tror du er årsaken til at bare 22 prosent av norske ordførere er kvinner?

- Maktposisjoner har tradisjonelt vært forbeholdt menn, endringene går langsomt.  Altfor langsomt.

Partiene må utfordres til å tenke nytt og slippe erfarne, flinke kvinner til.

Derfor er kampanjer som kryss #kvinnerinn veldig viktig for å få øynene opp for at likestilling ikke kommer av seg selv. Det er en myte at ulikhetene vil utjevnes av seg selv, bare vi venter litt til, det er noe vi må jobbe aktiv for. 

5. Hvorfor synes du det er gøy å jobbe med politikk?

- Alt er politikk. Politikk omhandler fordeling av goder og byrder. Når vi benytter de kanalene vi har tilgjengelige for å påvirke de politiske prosessene, påvirker vi denne fordelingen. Det er lett å føle avmakt når man ser på verden rundt seg. Bare tenk på bildene som har preget aviser og tv-skjermer de siste dagene. Grusomme bilder av desperate fedre, mødre og barn som kryper under piggtrådgjerder, tvunget til å flykte og risikere sine liv i håp om et liv fri fra krig og konflikt. Men individer som deg og meg har mulighet til å gjøre noe med dette. Hvis noe skal skje, må vi selv få det til å skje. Det er det som er kjernen i vårt politiske system. Demokratiet gir oss verktøyene, det er vårt ansvar å benytte dem.

Slik gir du personstemme ved valget

  1. Sett et kryss i ruten ved navnet til han eller hun du vil stemme på. Du kan sette kryss ved så mange navn du vil.
  2. Du kan også gi personstemme til noen fra et annet parti enn det du stemmer på. Da skriver du navnet på vedkommende i et eget felt nederst på stemmeseddelen. Hvor mange ekstra navn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Kilde: Regjeringen.no

6. Hvilke saker vil du jobbe for hvis du blir valgt?

- Hvis jeg blir valgt vil jeg kjempe for at det blir satt av nok ressurser til å bekjempe voldsepidemien som påvirker livet til så mange kvinner. Alle kvinner og jenter skal føle seg trygge i Oslo. Jeg vil jobbe for at likelønnskommisjonens rapport fra 2010 tas opp av skuffen og brukes til å utarbeide treffsikre og målrettede tiltak for reell likelønn. Jeg vil også jobbe for at kommunen skal innføre anonyme jobbsøknader, sånn at det kun er dine kvalifikasjoner, ikke ditt navn eller kjønn, som påvirker dine muligheter i arbeidsmarkedet.

Vil du vite mer om kampanjen? Følg Kryss Kvinner Inn på Facebook, Instagram og Twitter!

Les intervjuer med andre kandidater under:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning