Økonomiske ordninger for aleneforeldre

Aleneforeldre kan ha rett til en rekke støtteordninger. Din inntekt, sivile status og barnets alder er avgjørende for hvilke ordninger du har krav på. Sjekk her om du har rett til økonomisk støtte.

Publisert Oppdatert
Utvidet barnetrygd

Gifte og samboende foreldre får barnetrygd for hvert barn. Som enslig med hovedomsorgen, få du barnetrygd for ett barn ekstra. Har du ett barn, får du barnetrygd for to barn, og har du to barn får du barnetrygd for tre barn.

Den ekstra barnetrygden utgjør 970 kroner i måneden eller 11.640 kroner i året.

Hvis du har hatt en ny samboer i ett år (de siste 12 av 18 måneder), mister du retten til ekstra barnetrygd. Det samme er tilfellet hvis du gifter deg eller får barn med ny samboer, da mister du også retten til den ekstra barnetrygden.

Fra og med i år, er det også krav om at foreldrene må ha gjennomført mekling om foreldreansvaret for å få utvidet barnetrygd.

Har dere delt omsorg, deles både den vanlige og en ekstra barnetrygden. Har dere 1 barn og du har 60 prosent av omsorgen og barnefaren 40 prosent, blir den totale barnetrygden 23.280 kroner (11.640 kroner i vanlig barnetrygd for 1 barn og 11.640 kroner i ekstra barnetrygd). Du får da 13.968 kroner og barnefaren 9.312 kroner.

Dere må søke det lokale NAV kontoret om få delt barnetrygd.

Barnetrygden er ikke skattepliktig.

Støtte til barnetilsyn

Hvis du har hovedomsorgen for barna og er i jobb (og ikke tjener over 6 ganger Grunnbeløpet, som totalt utgjør 377 357 kroner), studerer eller er innmeldt i Aetat som reell arbeidssøker, kan du få dekt opptil 64 prosent av dine faktiske kostnader til barnepass. Støtten kan dekke kostnader til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning (SFO), praktikant og Au-pair.

Det er fastsatt satser for maks støtte ut i fra antall barn: 1 barn opptil 2 595 kroner pr mnd 2 barn opptil 3 859 kroner pr mnd 3 barn opptil 4 374 kroner pr mnd

La oss si at du har 2 barn, 1 i barnehage hvor du betalt 4.000 pr. mnd og 1 på SFO hvor du betaler 2.500 pr mnd. Du har da totalt 6 500 kroner i kostnader til barnepass pr mnd. Du kan få dekket 64 prosent av kostnadene, altså 4 160 kroner. Da det er over makssatsen, får du dekket makssatsen, som er 3 859 kroner.

Kostnaden må dokumenteres, så svart dagmamma dekkes ikke. Støtten gis for 1 år av gangen, og du må søke trygdeetaten for å få støtten. Se "Skjemaer & lenker" for søknadsskjema.

Krav på støtten bortfaller hvis du har vært samboer i ett år (12 av de siste 18 månedene), gifter deg eller får barn med ny samboer.

Støtte til barnepass er ikke skattepliktig.

Overgangsstønad

Hvis du har hovedomsorgen for barna, men mangler utdannelse eller praksis slik at du ikke får jobb, kan du få støtte til livsopphold. Du kan få overgangsstønad frem til det yngste barnet er 8 år.

Hvis du blir aleneforelder når det yngste barnet er 8 år, kan du søke om overgangsstønad frem til det er 10 år. Det må begrunnes med at du trenger tid til å omstille deg. Det første året må du ta del i yrkesrettede aktiviteter. Det andre året må du sørge for nødvendig utdanning.

Frem til det yngste barnet fyller 3 år, stilles det ingen krav til deg. Deretter må du jobbe, søke arbeid og være innmeldt i Aetat eller studere (minimum 50 prosent studie). Du kan også å overgangsstønad under oppstart av egen næringsvirksomhet.

Hvis du ikke er ferdig med utdannelsen etter 3 år med overgangsstønad, kan du søke om stønad til du blir ferdig med utdannelsen. La oss si at du så snart du ble alene med barna, begynte på en fireårig utdannelse for å være i stand til å forsørge deg og barna. Etter 3 års studie har du i utgangspunktet ikke lenger krav på videre overgangsstønad. Du kan da søke om å få et ekstra år med stønad til livsopphold, slik at du får fullført utdannelsen og således bli i stand til å forsørge deg og barna.

Overgangsstønaden er behovsprøvd, og maks stønad er 116 350 kroner pr. år (9 696 kroner pr måned). Støtten reduseres hvis du har annen inntekt. Du kan tjene opptil 31 446 kroner (1/2 ganger grunnbeløpet) i året, og likevel få maks overgangsstønad.

Overgangsstønaden er skattepliktig

Utdanningsstønad

Har du rett til overgangsstønad (det er ingen betingelse at du mottar overgangsstønad, men du må oppfylle kravene for å få overgangsstønad), kan du få støtte til skolepenger og skolebøker.

Du kan få opptil 20.860 til skolepenger pr år. hvsi du går på videregående skole. Studerer du på høyskole eller universitet, kan du få dekket skolepenger med opptil 50 000 kroner pr år.

Går du på videregående skole, får du dekket skolebøker med opptil 3 140 kroner pr år.

Studerer du på høyskole- eller universitetsnivå, kan du få opptil 6 270 kroner til skolebøker.

Tar du en 3-årig høyskoleutdannelse mens du har krav på overgangsstønad, kan du få støtte til skolepenger og bøker på opptil 168 810 kroner i løpet av studiene!

Du kan også få dekket kostnader til reisevei hjem-skole. Enten månedkort for offentlig transport eller 1,70 pr km.

Støtte til boutgifter

Hvis du skal studere et annet sted enn der hvor du vanligvis bor med barna, kan du få støtte til ekstra boutgifter. Det betinger at du faktisk må flytte for å få nødvendig utdannelse.

Støtte til boutgifter er skattefri.

Støtte til flytting

Må du flytte for å få arbeid eller utdannelse, får du dekket flyttekostnadene. Du må ha et konkret jobbtilbud eller skoleplass, får å få støtte. Har du små barn, må du også ha ordnet barnepass på det nye stedet.

Støtten gis i den perioden du har krav på overgangsstønad og inntil 6 måneder etter at du har hatt krav på overgangsstønad.

Støtte til flytting er skattefri.

Skatt

Som aleneforsørger har du rett til å skatte i skatteklasse 2. Det gir neste 10 000 kroner i mindre skatt.

Betingelser for støtteordningene

Støtteordningen betinger at du faktisk er aleneforsørger. Du mister støtten hvis du flytter sammen med barnefaren, har bodd sammen med ny samboer i 1 år (12 av de siste 18 månedene), gifter deg eller får barn med ny samboer.

Rett til skatteklasse 2 mister du hvis du gifter deg.

Slik søker du

Søknad om de ulike støtteordningene, rettes til ditt lokale NAV kontor.

Søknad om endret skatteklasse, sendes til ditt lokale ligningskontor.

Les mer om kvinners økonomi og rettigheter på Kvinnesiden.no.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning