Nye regler kan føre til dårligere restauranthygiene

Mye tyder på at myndighetene allerede fra nyttår ønsker å oppheve flere av Mattilsynets godkjenningsordninger.

Publisert Oppdatert
Forslaget innebærer blant annet at kravet til godkjenning av serveringssteder, dagligvarebutikker og mange matprodusenter forsvinner.

- En så hastig endring vil gjøre det vanskeligere å sikre mattryggheten og gi grobunn for flere useriøse aktører uten kompetanse i bransjene, frykter etatsgruppeleder for NITO i Mattilsynet, Trine Lise Lysberg.

NITO organiserer de fleste av inspektørene på næringsmiddelområdet i Mattilsynet, og muligheten for at Mattilsynets godkjenningsordninger kan bli borte allerede 01.01.2007 uten at det er noe tilfredsstillende erstatningsalternativer har fått fagorganisasjonen til å reagere.

Godkjenningsordningene medfører i dag blant annet virksomheter som håndterer matvarer blir vurdert av Mattilsynet før de får starte opp. Virksomhetene blir også registrert hos Mattilsynet med blant annet omfanget av driften, slik at en kan vurdere behov for videre tilsyn. Mattilsynet har gjennom ordningene også muligheten til å trekke tilbake en tillatelse til drift og stenge virksomheter som ikke overholder vesentlige krav i regelverket.

- Godkjenningsordningen er i dag et viktig virkemiddel for å sikre mattryggheten i Norge. Den er også et verktøy for inspektørene til å gjøre tilsynsarbeidet effektivt. Vi frykter nå at Myndighetene forhaster seg ved å trekke godkjenningsordningene uten at det blir etablert nye ordninger som er bedre enn dagens godkjenningsordning, sier Lysberg.

Effektivisering

Myndighetenes begrunnelse for å fjerne godkjenningsordningene er at de tror dette vil føre til et mer effektivt Mattilsyn ved at ansvaret fullt og helt legges på virksomhetene.

- I for seg er dette noe vi ønsker velkommen. Vi stiller oss positive til en effektivisering av godkjenningsordningene og en tydeliggjøring av virksomhetenes eget ansvar. Imidlertid kan en forhastet håndtering av dette føre til at vi slår ut barnet med badevannet. Vi er avhengige av at det først etableres andre ordninger som sikrer at regelverket etterleves.

- Mattilsynet må også få tid til å etablere en konsistent virkemiddelbruk tilpasset de nye ordningene, hvis ikke vil bortfallet av godkjenningsordningen gi flere uheldige virkninger. Det vil bli grobunn for flere useriøse aktører uten kompetanse i bransjene. Uten ordninger med krav til registrering og tillatelse vil heller ikke Mattilsynet komme disse useriøse aktørene til livs, advarer Lysberg.

For at et bortfall av diverse godkjenningsordninger skal kunne resultere i effektivisering og matvaresikkerhet må regelverket forvaltes på en slik måte at det er sannsynlig at det innebærer en negativ konsekvens for virksomhetene å ikke etterkomme kravene. Uten godkjenningsordning vil det bli opp til virksomhetene selv å gjøre de nødvendige vurderingene hvorvidt de er i stand til å starte opp og drive i henhold til regelverket.

- Av erfaring vet vi at mange av virksomhetene mangler den nødvendige kompetansen til å foreta denne vurderingen i dag. Uten godkjenningsordningen vil disse starte opp og bli stengt direkte igjen hvis vi kommer på kontroll. Dette vil skape unødige kostnader og tidsbruk både for virksomhetene og Mattilsynet, sier Lysberg.

- Vi er helt enige om at bransjene må ta mer ansvar for matsikkerhet selv, men de trenger tid til å bygge opp kompetansen til sine folk ute, samtidig som Mattilsynet trenger tid til å etablere nye ordninger.

i_190470

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning