Vinn gavekort på sportsbutikk!

Kom i dronningform

Har du lyst til å komme i form til Dronningturene? Har du et mål om andre lengre turer i skog, mark og fjell? Eller vil du bare kjenne på fordelene med å gå? Heng deg på!

INSPIRASJON: Så du reportasjen om dronning Sonja i påskenummeret? Vi i Hjemmets redaksjon lot oss inspirere av H. M. Dronning Sonjas turglede og sparker i gang en gåaksjon.
INSPIRASJON: Så du reportasjen om dronning Sonja i påskenummeret? Vi i Hjemmets redaksjon lot oss inspirere av H. M. Dronning Sonjas turglede og sparker i gang en gåaksjon. Foto: Hennes Majestet dronning Sonja
Publisert Oppdatert
HJEMMET PÅ TUR: Vi som jobber i Hjemmet har absolutt godt av å bevege oss litt mer. Vi begynner nå, blant annet med en liten tur i lunsjpausen.
HJEMMET PÅ TUR: Vi som jobber i Hjemmet har absolutt godt av å bevege oss litt mer. Vi begynner nå, blant annet med en liten tur i lunsjpausen. Foto: Knut Hovind

Gå ale­ne, gå sam­men med en venn – el­ler slå deg sam­men med en hel gjeng. Gå så ofte du vil, så langt du vil, men strekk deg litt leng­re enn du plei­er – gjer­ne i ditt eget nær­mil­jø.

Å gå en tur har en fan­tas­tisk ef­fekt på hel­sen. Både fy­sisk og psy­kisk. For dem som ikke har lyst på tre­ning med strisvette og ømme musk­ler, er en god spa­ser­tur en su­ve­ren hjel­per til bed­re hel­se, sier Ise­lin Løv­høi­den, or­ga­ni­sa­sjons­råd­gi­ver og spe­si­al­fy­sio­te­ra­peut i LHL, Lands­for­en­in­gen for hjer­te- og lun­ge­sy­ke.

En av hen­nes hjer­te­sa­ker er å få fle­re av oss ut på tur. Og i Hjem­met rus­ter vi oss nå for sen­som­me­rens vak­res­te even­tyr: Dron­ning­tu­re­ne i den nors­ke fjell­hei­men.

For­ri­ge uke pre­sen­ter­te vi H.M. Dron­ning Sonjas fem fa­vo­ritt­urer, og i den for­bin­del­se har Den Nors­ke Turistforening satt sam­men to tu­rer, eks­klu­sivt for våre le­se­re. Les mer om tu­re­ne på side 16–17.

På hver tur skal vi også vand­re i dron­nin­gens fot­spor. Det­te er ikke de mest kre­ven­de tu­re­ne, men det er lurt å ha gå-tre­ning i bena før du leg­ger i vei.

Bare tre ting

– Om du ikke skal gå noen av dron­ning­tu­re­ne el­ler være med på le­ser­tur, har du kan­skje lyst til å lage deg din egen dron­ning­tur, sier Chris­ti­ne Thu­ne, tre­nings­eks­pert og kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Den Nors­ke Turistforening.

– For man­ge er det in­spi­re­ren­de å set­te seg et mål. Du tren­ger bare tre ting: Litt vil­je, gode sko og klær til væ­ret. Så er det bare å lan­ge ut i løv­sprett og fug­le­sang, og kjen­ne for­men kom­me si­gen­de på.

La det bli en vane

– Den na­sjo­na­le an­be­fa­lin­gen er at vi skal være i fy­sisk ak­ti­vi­tet i 30 mi­nut­ter hver dag. Det vil si tre til fire ti­mer hver uke. Hvis det pas­ser deg bed­re å ta det i mind­re øk­ter, for eks­em­pel 10 mi­nut­ter av gan­gen, så er det like bra, sier Løv­høi­den i LHL.

Star­ter du nå, har du god tid til å gå deg i form til fjell­tu­rer i au­gust og sep­tem­ber. Bruk ap­ril til å få mo­sjon inn i hver­da­gen. Pas­ser det best for deg å gå en tur om mor­ge­nen el­ler om et­ter­mid­da­gen?

– Jeg ga­ran­te­rer at når ap­ril går mot slut­ten, kjen­ner du deg gla­de­re, spre­ke­re og ster­ke­re. Og det har skjedd uten at du har of­ret noe, sier Thu­ne i DNT.

Opp­trap­ping i mai

Når vi kom­mer til mai, øker du grad­vis fra 30 mi­nut­ter til en time, minst fem da­ger i uken. Nå bør du også fin­ne et om­rå­de med ku­pert ter­reng, rå­der eks­per­ten.

– To gan­ger i uken er det fint å leg­ge inn noen bak­ke­in­ter­val­ler, om du vil. Finn en lang bak­ke, gå raskt opp­over i ett til to mi­nut­ter, så går du ned. Gjen­ta tre til fem gan­ger. Når in­ter­val­le­ne er un­na­gjort skal du kjen­ne at du har tatt i, men fort­satt ha kref­ter til res­ten av tu­ren, sier Thu­ne.

Søn­dags­tu­ren

I til­legg kan du bru­ke hel­ge­ne til å leg­ge inn en leng­re tur, gjer­ne med sekk.

PÅ GAUSTADTOPPEN: Her nyter vi matpakken etter noen timers vandring i behagelig terreng, sier Hjemmets redaktør Elisabeth Lund-Andersen, her med sønnen Simon (12).
PÅ GAUSTADTOPPEN: Her nyter vi matpakken etter noen timers vandring i behagelig terreng, sier Hjemmets redaktør Elisabeth Lund-Andersen, her med sønnen Simon (12). Foto: Privat

– Start med en lett sekk med litt mat og drik­ke. In­gen­ting sma­ker så godt som mat­pak­ke og kaf­fe, inn­tatt på en «krakk» av myk mose, sier Thu­ne.

Det å kom­me seg ut i na­tu­ren gir på­fyll i seg selv.

– Det er mye vak­kert å se på, noe som hjel­per deg til å kjen­ne på en stør­re til­ste­de­væ­rel­se i eget liv. Selv en li­ten kvelds­tur gjør un­der­ver­ker for nat­te­søv­nen, sier Løv­høi­den i LHL.

– Og hvis du pend­ler ak­tivt med ar­me­ne når du går, lø­ser du opp stram­me rygg-, nak­ke- og skul­der­musk­ler, sier Thu­ne.

Sko er vik­tig

Når vi kom­mer til juni er det på tide å se nær­me­re på fot­tøy­et.

– Jog­ge­sko­ene fra i fjor skal du kas­te. Ma­te­ria­let for­rin­ges selv uten at du bru­ker sko­ene. Dem­pin­gen, som er så vik­tig for å unn­gå ska­de, blir bor­te. Så hvis det er en ting du skal kjø­pe i som­mer, så er det et par gode jog­ge­sko, an­be­fa­ler Thu­ne.

I juli er det på tide å trene med tyng­re sekk på ryg­gen. Sjekk også fjell­støv­le­ne dine.

– Dat­te­ren min klar­te å mis­te fjell­støv­le­ne mine. I bu­tik­ken kla­get jeg min nød til eks­pe­di­tø­ren. «Hvor gam­le var de da?» spur­te han. «Jeg kjøp­te dem til 40-års­da­gen min, for 13 år si­den.» «Det var jam­men bra du kom. Det har skjedd mye på fjellskofronten på de åre­ne».

– Selv­sagt vil­le han sel­ge meg sko. Men nå har jeg et par enda bed­re og su­per­let­te fjell­støv­ler i Gore-Tex. Det er av­gjø­ren­de for tur­opp­le­vel­sen å ha skik­ke­li­ge fot­tøy.

Slik del­tar du i gåaksjonen

Send oss et bil­de av deg selv el­ler tur­ven­ne­ne dine når dere har nådd top­pen, fjell­knau­sen, hyt­ta, stran­den, stub­ben, sti­en el­ler

vei­krys­set som er må­let for tu­ren – en­ten du har gått to, tre el­ler ti ki­lo­me­ter. El­ler mer.

 

Legg ved en tekst der du for­tel­ler hvor bil­det er tatt, hvem som er av­bil­det – og hvor­for du går tur ak­ku­rat her. Kan­skje vil noen av Hjem­mets le­se­re få gle­de av ak­ku­rat ditt tur­for­slag? Husk at bil­det kan kom­mer på trykk i bla­det. Send oss bildet på en av følgende måter:

 

E-post: [email protected] (skriv Hjem­mets gåaksjon i emne­fel­tet)

Post: Hjem­met, Post­boks 4980 Ny­da­len, 0441 Oslo (merk bre­vet Hjem­mets gåaksjon)

Face­book: Last gjer­ne opp bil­det på

veg­gen vår: facebook.com/HjemmetNO.

In­sta­gram: Tag­g bil­der #hjemmetsgåaksjon. Du finner oss på @ukebladethjemmet.

 

Vi trek­ker én el­ler fle­re vin­ne­re i Hjem­met i uke 25. Pre­mi­en er ga­ve­kort i sports­bu­tikk.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning