Test av myggmidler

Kjekt å vite om virkestoffer

En test av myggmidler er som et dypdykk i kjemiens verden.

Publisert Oppdatert

En test av mygg­mid­ler er som et dyp­dykk i kje­mi­ens ver­den. Vi ser de samme mygg­mid­le­ne i de samme for­pak­nin­ge­ne år etter år, og tror at pro­duk­te­ne in­ne­hol­der det samme som før. Slik er det ikke nødvendigvis. Selv om inn­pak­ning og duft lig­ner, kan mygg­mid­de­let in­ne­hol­de andre vir­ke­stof­fer, og du skal være spe­si­elt in­ter­es­sert og ha et for­stør­rel­ses­glass for hån­den for å gid­de å lese inn­holds­for­teg­nel­sen. Her er litt info om de uli­ke vir­ke­stof­fe­ne:

DEET (N, N-Dietyl-meat-toluamid): Det mest bruk­te mygg­mid­de­let fram til nå. Ut­vik­let av land­bruks­de­par­te­men­tet i USA for det ame­ri­kans­ke for­sva­ret i 1946. Fun­ge­rer også godt mot andre bi­ten­de in­sek­ter og flått. DEET er en gul­ak­tig olje med ka­rak­te­ris­tisk lukt. Lite vann­lø­se­lig. Det er ikke en­de­lig fast­slått hvordan DEET vir­ker. Mest sann­syn­lig for­kla­ring er at når det kom­mer på hu­den, av­gis en damp som in­sek­te­ne opp­fat­ter som fra­stø­ten­de, eller at dam­pen gjør at myg­gen ikke greier å luk­te seg fram til deg. For­søk vi­ser at mygg­mid­ler med 20 % DEET for­ven­tes å hol­de myg­gen unna i 3–6 ti­mer.

DEET ska­der ikke klær av bom­ull, ull og ny­lon, men kan ska­de andre syn­te­tis­ke stof­fer og far­get lær. Kan løse opp vis­se plast­ty­per, f.eks. fis­ke­snø­rer, bril­le­sten­ger og vi­nyl i bil­se­ter. Lø­ser neg­le­lakk. Ska­der også kon­takt­lin­ser, men får du det i øyet, vil den di­rek­te ir­ri­ta­sjo­nen være det du leg­ger mer­ke til. I Norge er det til­latt med inntil 20 % DEET i mygg­mid­le­ne. Skal ikke bru­kes på barn un­der tre år. Mil­jø­di­rek­to­ra­tet ka­rak­te­ri­se­rer DEET som far­lig ved svel­ging og ir­ri­te­ren­de for øyne og hud.

Uten­lands­ke stu­di­er av DEET brukt på fore­skre­vet måte, vis­te ingen på­vi­se­li­ge hel­se­ef­fek­ter. DEET er svakt gif­tig for fug­ler, fersk­vanns­fisk og vann­in­sek­ter. DEET-opp­ta­ket i krop­pen sies å øke opptil seks gan­ger dersom det blir på­ført sammen med sol­krem!

Picaridin (også kalt Icaridin og Saltidin): Picaridin (Hydroxyetyl isobutyl) er et re­la­tivt nytt syn­te­tisk mygg­mid­del fra tys­ke Bayer. Det har mange av egen­ska­pe­ne et per­fekt mygg­mid­del bør ha: lukt­fritt, ikke olje-/fett­ak­tig på hu­den, ir­ri­te­rer ikke hu­den og øde­leg­ger ikke plast eller tøy. Er ikke vann­lø­se­lig, og tå­ler derfor svet­te og ba­ding godt. Eu­ro­pe­iske for­søk har vist at pre­pa­ra­ter med 20 % Picaridin har holdt myg­gen unna i 8–10 ti­mer, mens andre for­søk kon­klu­de­rer med en virk­nings­tid på 4–5 ti­mer. Picaridin vur­de­res som like ef­fek­tivt som DEET.

WHO gikk i år 2000 inn for at Picaridin bur­de være det fore­truk­ne mygg­mid­de­let ut fra ef­fekt, sik­ker­het og kos­me­tis­ke egen­ska­per. For­søk vi­ser at un­der 6 % av stof­fet ab­sor­be­res av krop­pen. Det som ab­sor­be­res, skil­les ut gjennom uri­nen i lø­pet av ca. 24 ti­mer. Den enes­te ha­ken ved Picaridin er at det er nytt og at even­tu­el­le lang­tids­ef­fek­ter ikke har vist seg ennå.

Picaridin er ikke gif­tig for in­sek­te­ne, men det an­tas at mid­de­let av­gir en damp som mygg, andre bi­ten­de in­sek­ter og flått opp­fat­ter som fra­stø­ten­de. Det er mo­de­rat gif­tig for fisk. En stør­re stu­die av akutt, subkronisk og kro­nisk ef­fekt av Picaridin brukt på fore­skre­vet måte vis­te ingen på­vi­se­li­ge hel­se­ef­fek­ter, hel­ler ikke hos barn.

Citridiol (p-Mentan-3,8-diol eller mentolglykol): Be­teg­nel­sen på olje fra det aust­rals­ke sitroneucalypus-tre­et. Luk­ter som men­tol, har en kjø­len­de ef­fekt og er det enes­te na­tur­pre­pa­ra­tet som er of­fi­si­elt god­kjent som mygg­mid­del i USA/Eu­ro­pa. Citridiol ned­bry­tes raskt i na­tu­ren, mens DEET for­blir i øko­sy­ste­met i lang tid. Pre­pa­ra­ter med 40 % Citridiol er i tes­ter fun­net å være like ef­fek­ti­ve mot mygg som mid­ler med 7–15 % DEET.

En annen for­del er at Citridiol i test vi­ser seg ef­fek­tiv i 4–7 ti­mer mot ag­gres­si­ve mygg­ar­ter og i mer enn 12 ti­mer mot mind­re ag­gres­si­ve mygg­ar­ter. Det­te er leng­re virk­ning enn både DEET og Picaridin. Citridiol er ef­fek­tiv mot mygg, bi­ten­de flu­er og knott, ikke mot flått. Er litt klis­se­te og luk­ter svakt søtt. Bør ikke bru­kes på barn un­der tre år.

Geraniol: Geraniol er en na­tur­lig plan­te­ol­je. Fun­ge­rer sannsynligvis ved at den mas­ke­rer luk­ten vår slik at mygg og andre in­sek­ter ikke fin­ner oss. Ol­jer med Geraniol er god­kjen­te som smaks­til­set­ning i mat, og stof­fet bry­tes raskt ned i krop­pen. Fle­re stu­di­er har vist at Geraniol kan brem­se ut­vik­lin­gen av vis­se kreft­ty­per. Hos en­kel­te kan Geraniol for­år­sa­ke hud­ir­ri­ta­sjon. Det skal derfor ikke bru­kes på små barn. Er svakt gif­tig for fisk.

Etyl Butylacetylaminoproplonate: Le­den­de eks­per­ter vur­de­rer det­te stof­fet å være klart mind­re ef­fek­tivt som mygg og in­sekt­mid­del enn f eks DEET og Picaridin, men kon­klu­sjo­nen er at det er «bed­re enn in­gen­ting».

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning