Test av lette fjellsko

Langt å gå? La de tunge fjellstøvlene stå!

Vi har testet åtte lette fjellsko.

TEST AV LETTE FJELLSKO: Prøv først. Ikke kjøp sko da­gen før jaktstart! Gå i butikken nå, og få noen prøveturer i relevant terreng med passe tung ryggsekk først. FOTO: Randulf Valle
TEST AV LETTE FJELLSKO: Prøv først. Ikke kjøp sko da­gen før jaktstart! Gå i butikken nå, og få noen prøveturer i relevant terreng med passe tung ryggsekk først. FOTO: Randulf Valle
Publisert Oppdatert

Slik er testen utført

Vi har tes­tet ett par av hver mo­dell. Test­pe­ri­oden har va­ri­ert fra et drøyt år til et par må­ne­der. Sko­ene har vært i bruk på både dags­tu­rer og tu­rer med tyng­re sekk i va­ri­ert ter­reng samt til lø­ping i ter­reng. Ka­rak­ter­set­ting er i ho­ved­sak gjort på ba­sis av ren felt­bruk. Men såle­stiv­het, grep og sta­bi­li­tet er også vur­dert med alle sko­ene sam­let. Sko­ene har fått nor­malt ren­hold og ved­li­ke­hold underveis i tes­ten.

Vår poengskala

100. TOPP­KLAS­SE: Unikt pro­dukt i ab­so­lut­te topp­klas­se. Vri­ent å top­pe med da­gens tek­no­lo­gi.

90. FREM­RA­GEN­DE: Frem­ra­gen­de kva­li­tet og funk­sjon. Opp­fyl­ler selv høye for­vent­nin­ger.

80. ME­GET GODT: Me­get godt pro­dukt. Ingen kla­re mang­ler/svak­he­ter. Langt over snit­tet.

70. GODT: Godt pro­dukt med gode egen­ska­per, men med noe for­bed­rings­po­ten­si­al.

60. TIL­FREDS­STIL­LEN­DE: Til­freds­stil­len­de pro­dukt, men det er noen mang­ler/svak­he­ter.

50. FUN­GE­RER: Pro­duk­tet fun­ge­rer, men det har ve­sent­li­ge mang­ler/svak­he­ter.

40. LITE TIL­FREDS­STIL­LEN­DE: Lite til­freds­stil­len­de pro­dukt med dår­lig funk­sjon og be­ty­de­li­ge mang­ler.

30. STYR UNNA: Styr unna det­te pro­duk­tet – dår­lig eg­net til kre­ven­de felt­bruk. Langt un­der snit­tet.

20. HÅP­LØST: Håp­løst pro­dukt som ikke fun­ge­rer som for­ven­tet, og med om­fat­tende og al­vor­li­ge mang­ler.

10. UEG­NET: Ueg­net til felt­bruk. Kan være di­rek­te far­lig, og til­freds­stil­ler få av de krav som bør stil­les.

Slik leser du tabellen

Bruks­opp­le­vel­se: Pass­form, snø­ring, kom­fort og evne til å hol­de vann ute. Vekt­lagt 25 %.

Såle: Frik­sjon på uli­ke un­der­lag, sta­bi­li­tet og be­skyt­tel­se på hardt og ujevnt un­der­lag. Vekt­lagt 20 %.

Be­skyt­tel­se: Hvor godt er tær­ne og over­si­den av fo­ten be­skyt­tet. Vekt­lagt 20 %.

Løpe­kom­fort: Vur­dert un­der lø­ping på grus­vei og i ter­reng. Vekt­lagt 10 %.

Med rygg­sekk: Hvordan fun­ge­rer sko­en i ter­ren­get med mid­dels tung rygg­sekk. Vekt­lagt 25 %.

To­talt: To­tal­opp­le­vel­sen av pro­duk­tet.

Testen er hentet fra magasinet Villmarksliv nr. 8.

Har du brukt fjell­støv­ler på tur i årevis, vir­ker det kanskje vå­galt å byt­te til ter­reng­sko. Men når sek­ken er re­la­tivt lett og du skal gå langt, er det verd å vur­de­re let­te­re fot­tøy, ikke tunge fjellstøvler.

De stør­ste va­ria­sjo­ne­ne mellom mo­del­le­ne er an­kel­høy­den, men det va­ri­e­rer også en del hvor kraf­tig sko­ene er bygd. I vur­de­rin­gen har vi tatt ut­gangs­punkt i va­ri­ert bruk for en ty­pisk vill­mar­king. Da kan det være ak­tu­elt å bru­ke sko­ene til dags­tu­rer, lø­pe­tu­rer og kor­te­re over­nat­tings­tu­rer. Vi har lagt mest vekt på hvordan sko­ene fø­les med mid­dels tung rygg­sekk (ca. 10–15 kg) og hvordan de fun­ge­rer utenfor vei og sti. Egen­ska­per på grus og as­falt er mind­re vekt­lagt.

Det­te be­tyr selv­sagt at vi tar en del av pro­duk­te­ne litt ut av bruks­om­rå­det de pri­mært er til­tenkt. Denne tes­ten er derfor ikke bare en sam­men­lig­ning av pro­duk­ter, men et for­søk på å fin­ne sko­ty­per som er eg­net for vill­mar­kin­gens kom­bi­na­sjons­bruk. Det fin­nes eks­tremt mange pro­duk­ter i det­te seg­men­tet, og vi har selv­sagt ikke prøvd alle.

Av­hen­gig av fo­ten

Pass­form er av­hen­gig av fo­ten til bru­ke­ren. Det er hel­ler ingen tvil om at de fles­te andre egen­ska­pe­ne vi ser på i denne tes­ten ba­se­rer seg på rent sub­jek­ti­ve vur­de­rin­ger. Selv om sko­ene har vært jevnt i bruk, har de ikke fått til­strek­ke­lig an­tall bruks­døgn til at vi kan si noe de­fi­ni­tivt om for­skjel­ler i sli­te­styr­ke. Merk også at lik ka­rak­ter ikke nødvendigvis be­tyr at sko­ene er like. De kan ha for­skjel­li­ge ster­ke og sva­ke si­der. Det er også svært jevnt mellom test­vin­ne­ren og nest bes­te sko. Her vil per­son­lig smak spil­le inn på hva som pas­ser deg best.

Fun­ge­rer mem­bra­nen?

Alle sko­ene har mem­bran for å hol­de van­net ute. Det fun­ge­rer re­la­tivt dår­lig for de lavskaftede sko­ene til bru­ken vi har ut­satt dem for. Med mind­re du hol­der deg på vei og godt opp­ar­bei­det sti, eller i tørt høy­fjell, vil du opp­le­ve at mem­bra­nen har li­ten funk­sjon. Det kom­mer lett inn vann fra top­pen, enten du går i myr eller vått gress. I regn kom­mer nok også en del vann inn i sko­en via av­ren­ning fra buk­sa.

Når sko­ene har mem­bran, slip­per van­net svært sak­te ut igjen når det først har kom­met inn. Etter vårt syn fun­ge­rer det like bra med luf­ti­ge jog­ge­sko uten mem­bran. De tar lett inn vann, men slip­per det også lett ut igjen og på var­me da­ger svet­ter du mind­re på fo­ten. Det­te er an­ner­le­des med de to sko­ene som har litt høy­ere skaft – Mam­mut Mer­cu­ry Mid II GTX og Sa­lo­mon XA PRO MID GTX. Her er skaf­tet høyt nok til å hol­de van­net ute når du fer­des i våt lyng, mo­de­rat myr og lig­nen­de for­hold. Buk­sa dek­ker da skaf­tet bra, slik at av­ren­ning fra buk­sa ned i sko­ene blir et mye mind­re pro­blem. Her har mem­bra­nen altså i stør­re grad en funk­sjon.

Vinnerne

Testens vinner er Mammut Mercury Mid || GTX. Et annet godt kjøp er Salomon XA PRO MID GTX. Best av de lave finner vi Salomon XA PRO 3D GTX.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning