Kjøpeguide: Votter til vinterbruk

Kjøp riktige votter til turbruk

Fry­ser du på fing­re­ne, kan vin­ter­- tu­ren bli både ube­ha­ge­lig og di­rek­te far­lig. Slik vel­ger du rik­ti­ge vot­ter for den kal­de års­ti­den!

VINDVOTT: Kraf­tig, for­ster­ket vind­vott med stram­ming rundt hånd­ledd og un­der­arm.
VINDVOTT: Kraf­tig, for­ster­ket vind­vott med stram­ming rundt hånd­ledd og un­der­arm.
Publisert Oppdatert

Mitt kla­re før­s­te­valg for vin­ter­fri­lufts­liv er ull­vot­ter med vind­vot­ter uten­på.

Da får du en flek­si­bel løs­ning. Dess­uten kan du tør­ke lage­ne hver for seg, og sli­te ut fle­re par in­ner­vot­ter før vind­vot­te­ne må byt­tes.

Kjøp store nok votter

Vind­vot­te­ne må være sto­re nok til å rom­me skik­ke­li­ge in­ner­vot­ter, spe­si­elt på kal­de vin­ter­tu­rer. De kan gjer­ne gå godt opp på un­der­ar­men, og må være roms­li­ge nok i åp­nin­gen til å gå en­kelt uten­på jak­ke­er­met.

Husk at stof­fet blir sti­ve­re og du blir mer klø­ne­te i kul­da, så selv om det går ak­ku­rat i bu­tik­ken, får du det ikke til på fjel­let.

Skivotter med forsterkning

STORE: Husk å kjøpe vindvotter som er store nok. De bør ha plass til et par tykke innervotter. Vindvotter til skibruk, bør ha forsterkninger i håndflaten og på innsiden av tommelen.
STORE: Husk å kjøpe vindvotter som er store nok. De bør ha plass til et par tykke innervotter. Vindvotter til skibruk, bør ha forsterkninger i håndflaten og på innsiden av tommelen.

Stram­ming rundt hånd­ledd og un­der­arm er prak­tisk for å unn­gå trekk, og bør være ut­for­met slik at den kan ope­re­res med en hånd og med vot­ter på. Vind­vot­ter som skal bru­kes på ski­tu­rer bør ha for­sterk­nin­ger i hånd­fla­ten og på inn­si­den av tom­me­len. Kraf­tig polst­ring går imid­ler­tid ut over fukt­trans­port samt be­ve­ge­lig­het og mu­lig­het til å ut­fø­re opp­ga­ver med vot­te­ne på.

Har du tør­re in­ner­vot­ter lett til­gjen­ge­lig, kan du red­de fing­re som er i ferd med å bli fros­ne. Et par tyn­ne fin­ger­vot­ter kan være gode å ha når du skal fik­le med små­ting. Opp­be­va­rer du dem i en lom­me inn mot krop­pen, er de gode og var­me når du tren­ger dem.

Om du kjøper brukt...

Kan­skje ikke det mest ty­pis­ke brukt­pro­duk­tet, men vind­vot­ter uten syn­lig sli­ta­sje kan være et godt kjøp. Vreng gjer­ne vot­ten og sjekk også inn­ven­dig for sli­ta­sje.

Vindvotter - bom­ulls­vot­ter

Slip­per ut fuk­tig­het, er sli­te­ster­ke og sam­ti­dig enk­le å re­pa­re­re. Dess­uten fin­nes det gan­ske bil­li­ge vind­vot­ter i bom­ull. Ulem­pen er dår­lig mot­stand mot fuk­tig­het i form av snø el­ler sludd.

Vindvotter - med mem­bran

Vot­ter i mem­bran­ma­te­ria­ler, som f.eks. Gore-Tex, er vann­tet­te og tør­ker fort om de blir våte. De gir dår­li­ge­re fukt­trans­port enn bom­ull, og er van­ske­li­ge­re å re­pa­re­re om de sli­tes el­ler ri­ves.

In­ner­vot­ter

In­ner­vot­ter bør et­ter mitt syn være la­get av strik­ket og to­vet ull. Det gir en god kom­bi­na­sjon av iso­la­sjon og sli­te­styr­ke. Det kan være van­ske­lig å fin­ne vot­ter som er tyk­ke nok, så det bes­te er om du strik­ker selv, el­ler får noen til å gjø­re det for deg. Fleece er alt­for kaldt når det blir fuk­tig, og vot­ter lagd av ullfleece har ved fle­re an­led­nin­ger vist seg å være svært lite sli­te­sterke.

Dun­vot­ter

Vot­ter iso­lert med dun er let­te og svært var­me, men duna klem­mes lett sam­men og mis­ter da mye iso­la­sjons­ef­fekt. Dun­vot­ter er mind­re mot­stands­dyk­ti­ge mot fuk­tig­het, kon­dens og rif­ter. De er der­imot svært prak­tis­ke for å be­tje­ne ka­me­ra el­ler lig­nen­de ut­styr, et­ter­som dun­fyl­let kan klem­mes sam­men nok til at vik­ti­ge knap­per kan bru­kes med vot­te­ne på. Dun­vot­ter er dy­res­te al­ter­na­tiv.

Pol­vot­ter

HOLDER IKKE: Ullfleece er for lite sli­te­sterkt til bruk i in­ner­vot­ter for ski­tu­rer. Noen lan­ge da­ger på ski har vært alt som skul­le til før nær­mest all iso­la­sjons­ef­fekt er bor­te der stav­rei­ma har slitt. Det­te har skjedd mens vot­te­ne har vært brukt inne i vind­vot­ter.
HOLDER IKKE: Ullfleece er for lite sli­te­sterkt til bruk i in­ner­vot­ter for ski­tu­rer. Noen lan­ge da­ger på ski har vært alt som skul­le til før nær­mest all iso­la­sjons­ef­fekt er bor­te der stav­rei­ma har slitt. Det­te har skjedd mens vot­te­ne har vært brukt inne i vind­vot­ter.

Tra­di­sjo­nel­le vot­ter med vind­tett yt­ter­stoff og in­te­grert iso­la­sjons­vott kan fun­ge­re bra, men er mind­re flek­si­belt enn vind­vot­ter kom­bi­nert med ull­vot­ter. Om in­ner­vot­te­ne ikke kan tas ut, vil tør­ke­ti­den være lang. Mest ak­tu­elt om du bor i hyt­te og har mu­lig­he­ter for en­kel tør­king. Et van­lig pro­blem er at pol­vot­ter ikke går langt nok opp på un­der­ar­men.

Hans­ker

Noen kla­rer seg godt med skik­ke­lig iso­ler­te hans­ker. Alle ope­ra­sjo­ner blir enk­le­re når fing­re­ne kan bru­kes in­di­vi­du­elt, men du fry­ser også let­te­re. For hans­ker er ofte iso­la­sjons­ma­te­ria­le og yt­ter­stoff sydd sam­men, slik at tør­king kan ta noe tid. Sku­ter­bu­tik­ker har ofte like godt ut­valg som sports­bu­tik­ker. Også her kan det være van­ske­lig å fin­ne mo­del­ler som går opp­over un­der­ar­men.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning