Ull eller bomull? Velg riktig undertøy til turbruk

Kjøp riktig undertøy til turbruk

Rik­tig un­der­tøy er en for­ut­set­ning for et noen­lun­de be­ha­ge­lig fri­lufts­liv, men det er lett å gå seg vill i det enor­me ut­val­get som fin­nes på mar­ke­det.

TYNN ULL: For tynne ullsett har det kommet et utall valgmuligheter. På bildet ser du Bergans Soleie. Tynne ulltrøyer kan du bruker både sommer og vinter.
TYNN ULL: For tynne ullsett har det kommet et utall valgmuligheter. På bildet ser du Bergans Soleie. Tynne ulltrøyer kan du bruker både sommer og vinter.
Publisert Oppdatert

Ut­val­get av tur­un­der­tøy er enormt, men tenk først og fremst flek­si­bi­li­tet og kom­bi­na­sjons­mu­lig­he­ter når du hand­ler.

Flek­si­bi­li­tet opp­når du best ved å kjø­pe fle­re tyn­ne plagg i ste­det for ett tykt.

Det fin­nes eks­em­pel­vis to­lags un­der­tøy med net­ting in­nerst og et lag tett­vevd stoff uten­på. Det gir svært var­me plagg som pas­ser best til stil­le­sit­ten­de ak­ti­vi­te­ter el­ler spreng­kal­de vin­ter­da­ger.

Kjøp flere lag

Der­som du i ste­det kjø­per en net­ting­trøye og en tett­vevd trøye kan de bru­kes sam­men el­ler hver for seg.

Sponset innhold
Se besteslgerne hos Fjellsport

Da har du tre uli­ke kom­bi­na­sjo­ner som til sam­men dek­ker det mes­te fra som­mer til kald vin­ter. Dess­uten kan de tør­kes hver for seg om de blir våte, noe som re­du­se­rer tør­ke­ti­den.

Styr unna bomull

Ma­te­ri­al­valg er i stor grad en smaks­sak. Både ull og kunst­fi­ber har sine ster­ke og sva­ke si­der, og sine for­kjem­pe­re, men styr i alle fall unna bom­ulls­plagg! Jeg hus­ker fort­satt hvor kaldt det var å ta på stor­sek­ken et­ter ei pau­se på fjell­tu­ren da jeg had­de ei bom­ulls­trøye in­nerst mot krop­pen.

Finn pro­duk­ter som pas­ser krop­pen din. Pass på at trøya går godt ned­over rum­pa, slik at det ikke blir glip­pe når du bøy­er deg. Skal du bære rygg­sekk, er det fint om trøya ikke har søm­mer på top­pen av skuld­re­ne. Det fin­nes man­ge gode pro­duk­ter, så følg gjer­ne med om noe kom­mer på til­bud.

Sjekkliste

Eksperten anbefaler

Skul­le jeg kjøpt helt ny un­der­tøys­gar­de­ro­be for hel­års­bruk vil­le jeg kjøpt tre sett. Longs og høy­hal­set trøye i net­ting­ma­te­ria­le er et svært godt ba­sis­plagg. Ull el­ler kunst­fi­ber er en smaks­sak. Med ett tynt og ett tyk­ke­re ull­sett i til­legg er man rus­tet for det mes­te.

Kjøpe brukt ulltøy?

Lite ak­tu­elt for de fles­te, men det jo helt van­lig å kjø­pe el­ler arve un­der­tøy til små­barn, så rent prin­si­pi­elt er det bare å hand­le ...!

Ull

SEKK: Skal du bære sekk er det vik­tig at un­der­tøy­et ikke har søm­mer på skuld­re­ne.
SEKK: Skal du bære sekk er det vik­tig at un­der­tøy­et ikke har søm­mer på skuld­re­ne.

Ull­plagg var­mer bra, selv når de er våte, men tør­ker noe se­ne­re enn kunst­fi­ber­plagg. Da­gens ull­stof­fer er så myke at de fær­res­te vil opp­le­ve at de klør. Ren ull har re­la­tivt dår­lig sli­te­styr­ke, spe­si­elt for tyn­ne plagg. Blan­dings­plagg i ull og kunst­fi­ber er et svært godt kom­pro­miss.

Kunst­fi­ber

Kunst­fi­ber­plagg trek­ker lite fuk­tig­het til seg og tør­ker svært fort. Det­te gjel­der spe­si­elt plagg i po­ly­pro­py­len. Fun­ge­rer godt som in­ners­te lag, men gir mer svet­te­lukt enn ull­plagg.

Powerstretch

Det­te er plagg i tynn fleece som er svært be­ha­ge­li­ge mot krop­pen, men er nor­malt for var­me til å bru­kes i ak­ti­vi­tet. Et godt al­ter­na­tiv på elg­post el­ler un­der va­de­re i en kald vår­elv.

Net­ting

Plagg med net­ting­kon­struk­sjon gir li­ten kon­takt­fla­te mot hu­den, sam­ti­dig som de ska­per et iso­le­ren­de luft­lag in­nerst mot krop­pen. Sli­ke plagg fin­nes både i ull og kunst­fi­ber og er svært an­ven­de­li­ge.

Hals

På kal­de da­ger må trøya ha høy hals, men det kan bli trangt og uprak­tisk å ha fle­re høy­hal­se­de plagg oppå hver­and­re.

Ermelengde: Du ta­per mye kropps­var­me om hånd­led­de­ne eks­po­ne­res mot vær og vind. Spe­si­elt for vin­ter­bruk er det vik­tig at er­me­ne har ri­ke­lig leng­de. Tom­mel­hull sik­rer at er­me­ne ikke glir opp.

T-skjor­te

ANBEFALT: Vår ekspert anbefaler nettingundertøy fra Brynje og Aclima. Brynje Super Thermo Zip Polo og Longs er klassikere i polyprpylene. Den tynne ulltrøyen på hovedbildet er Bergan Soleie til cirka 550 kroner. Denne finnes også som T-skjorte.
ANBEFALT: Vår ekspert anbefaler nettingundertøy fra Brynje og Aclima. Brynje Super Thermo Zip Polo og Longs er klassikere i polyprpylene. Den tynne ulltrøyen på hovedbildet er Bergan Soleie til cirka 550 kroner. Denne finnes også som T-skjorte.

Kort­er­me­de ull­trøy­er er svært be­ha­ge­li­ge som­mer­plagg som fort­satt er gan­ske be­ha­ge­li­ge å ha på, selv om du blir svett el­ler våt.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning