Kjøpeguide: Gode råd når du skal kjøpe dagstursekk

Dette skal du se etter når du kjøper dagstursekk

Skal du kjøpe tursekk for dagsturer

KJØP AV DAGSTURSEKK: Tenk god over hva du skal bruke sekken til før du kjøper ny 
dagstursekk.
KJØP AV DAGSTURSEKK: Tenk god over hva du skal bruke sekken til før du kjøper ny dagstursekk.
Publisert Oppdatert

Skal du kjøpe dagstursekk, gjelder det å ten­ke gjen­nom hva som er vik­tig for deg.

Hvor mye plass tren­ger du? Har du mye ut­styr som må være lett til­gjen­ge­lig? Skal sek­ken bru­kes på jakt? Hvor tungt skal du bære? Og hvor vik­tig er sta­bi­li­tet og bæ­re­sy­stem?

Hvor stor dagstursekk?

Å gi en­ty­di­ge råd om hvor stor en dags­tur­sekk bør være, er av sam­me grunn svært van­ske­lig.

Rundt 30 li­ter er ofte et greit ut­gangs­punkt, men skal du være ute en hel dag og ha med mat, klær og ut­styr for jakt, fis­ke el­ler fo­to­gra­fe­ring, kan det fort bli i tran­ges­te la­get.

Det er også mye let­te­re å fin­ne tin­ge­ne om sek­ken ikke bare er ak­ku­rat stor nok. Tenk gjen­nom hva du tren­ger å ha med, og test gjer­ne at det er plass til det i sek­ken i bu­tik­ken. Jeg vel­ger ofte dags­tur­sekk på rundt 50 li­ter, si­den jeg nor­malt har med både fo­to­ut­styr og ut­styr for jakt el­ler fis­ke.

Sponset innhold
Se bestselgerne hos Fjellsport

Stør­rel­se og egen­vekt er til en viss grad av­hen­gig av hver­and­re, men også ma­te­ri­al­valg, kon­struk­sjon og de­tal­jer vil på­vir­ke vek­ten. De let­tes­te sek­ke­ne er gjer­ne gan­ske spar­tansk ut­rus­tet og har stoff som kan være mer ut­satt for sli­ta­sje. Du må selv gjø­re vur­de­rin­ger på hva som er vik­tigst for deg.

Sjekkliste for kjøp av dagstursekk

Kjøpe brukt dagstursekk?

Dags­tur­sekk kan du trygt kjø­pe brukt. Sjekk at spen­ner og hem­per er hele, at gli­de­lå­ser går godt og at det ikke er syn­lig sli­ta­sje. Hull kan for­res­ten uan­sett re­pa­re­res og knek­te spen­ner kan er­stat­tes en­kelt og ri­me­lig. Her kan du sann­syn­lig­vis få pro­duk­ter med stor bruks­ver­di til en ri­me­lig pen­ge.

Lom­mer

Hvor man­ge lom­mer i og uten­på sek­ken tren­ger du? Det av­hen­ger en del av hva du bru­ker sek­ken til. Flue­fis­ke­ren vil gjer­ne ha man­ge mind­re rom for å hol­de or­den i flue­bok­ser, fly­te­mid­del, fortomsmateriale etc. Tenk gjen­nom hva du øns­ker å ha lett til­gang til, men husk at man­ge lom­mer gir eks­tra egen­vekt.

Åp­nings­sy­stem

Noen sek­ker har klas­sisk luk­king med snor­lås og lokk som klip­ses over. Det er en en­kel og trygg løs­ning, men det kan være tung­vint å få tak i ut­sty­ret som lig­ger ne­derst i ho­ved­rom­met. And­re har fol­de­luk­king til­sva­ren­de vann­tet­te pakk­sek­ker. And­re igjen har gli­de­lås­luk­king. Stor gli­de­lås­åp­ning som går langt ned­over si­den av sek­ken gir en­kel til­gang til alt ut­styr, men kan gi sto­re pro­ble­mer om gli­de­lå­sen ry­ker.

ANBEFALINGER: Exped Lightning (tv): Lett og enkel tursekk på 45 eller 60 liter. Finnes i både dame- og herreutgave. Bergans Helium (th): Lett og minimalistisk dagstursekk med godt bæresystem. Finnes i 40 og 55 liter i både herre. og dameversjon.
ANBEFALINGER: Exped Lightning (tv): Lett og enkel tursekk på 45 eller 60 liter. Finnes i både dame- og herreutgave. Bergans Helium (th): Lett og minimalistisk dagstursekk med godt bæresystem. Finnes i 40 og 55 liter i både herre. og dameversjon.

Drik­ke­sy­stem

Li­ker du å ha til­gang til drik­ke un­der­veis? Da er det fint om sek­ken er lagd for å huse vann­po­se og har gjen­nom­fø­ring for slan­ge. Ut­ven­di­ge fes­ter: I ut­gangs­punk­tet er det for­del­ak­tig å ha så mye som mu­lig av ut­sty­ret inne i sek­ken – ikke strop­pet fast på ut­si­den. Like fullt har man ofte bruk for å fes­te ut­styr på ut­si­den av sek­ken, for eks­em­pel lig­ge­un­der­lag el­ler stang­tube. Topp­tur­sek­ken bør ha ut­ven­di­ge fes­te­mu­lig­he­ter for ski, spa­de og is­øks.

Bæ­re­sy­stem

Kra­vet til sek­kens bæ­re­sy­stem va­ri­e­rer med vekt og bruks­om­rå­de. Skal du ha en sekk å ha fis­ke­ut­sty­ret i på ut­fluk­ter fra telt­lei­ren er det ofte vik­ti­ge­re at sek­ken er lett og tar li­ten plass i stor­sek­ken på vei inn, enn at den er kom­for­ta­bel og sta­bil på ryg­gen. Skal du der­imot klat­re, løpe el­ler trene på ski, er det vik­tig at sek­ken sit­ter godt på ryg­gen. Sta­bi­li­tet og kom­fort kre­ver et mer for­seg­gjort bæresystem som ofte fø­rer til økt vekt. Uan­sett er det godt om sek­ken har bryst­reim, og skal du gå en del med sek­ken, vil hof­te­bel­te også være å fore­trek­ke.

Jakt­sekk

EKSTRA KRAV: En dagstursekk til jakt stiller ekstra krav, som at den ikke må komme i konflikt med geværkolben.
EKSTRA KRAV: En dagstursekk til jakt stiller ekstra krav, som at den ikke må komme i konflikt med geværkolben.

Skal sek­ken bru­kes på jakt, bør skul­der­strop­pe­ne være så fla­te som mu­lig. Pass også på at bryst­rei­ma ikke kom­mer i kon­flikt med ge­vær­kol­ben.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning