BARNEHAGE I NEW YORK

Gjør alt for å få barnet inn i elitebarnehage

Hvis Ezra skal komme inn i New Yorks beste barnehage, må han vise at han er 99 prosent begavet og talentfull.

PRINSEN AV NEW YORK: Etter måneders hardtrening var Ezra (4) klar for testen Begavet og Talentfull.
PRINSEN AV NEW YORK: Etter måneders hardtrening var Ezra (4) klar for testen Begavet og Talentfull. Foto: privat
Publisert Oppdatert

I Norge er vi stort sett fornøyd bare vi får barnehageplass. Men i New York City er tilstanden en annen: Ambisiøse foreldre kni­ver knall­hardt for å få bar­na inn på de bes­te kindergartene. Denne byen har trolig ver­dens stør­ste tett­het av spis­se al­bu­er, og små­barns­for­eld­re er in­tet unn­tak.

I ti­den før de­res hå­pe­ful­le skal be­gyn­ne i kindergarten (før­sko­len), er kon­kur­ran­se­stem­nin­gen nes­ten uut­hol­de­lig. Hvem har den smar­tes­te og mest be­ga­ve­de po­den?

De beste muligheter

By­ens of­fent­li­ge sko­le­sy­stem har en åp­ning for at flin­ke barn kan få un­der­vis­ning på eliteskolenivå - uten at det kos­ter for­eld­re­ne en kro­ne. Men bare hvis bar­net skå­rer mer enn 99 pro­sent på Gifted and Talented-tes­ten som New Yorks sko­le­ve­sen står bak.

- Vi vil­le gi Ezra de bes­te valg­mu­lig­he­te­ne. Der­for be­stem­te vi at han skul­le ta tes­ten. Hvor­for ikke? spør Ben At­kins.

FORELDRE OG BARN: Fa­mi­li­en At­kins pri­ori­te­rer ut­dan­nel­se, og nes­te år er det lil­le­bror Levi (t.v.) sin tur til å vise sitt po­ten­si­al.
FORELDRE OG BARN: Fa­mi­li­en At­kins pri­ori­te­rer ut­dan­nel­se, og nes­te år er det lil­le­bror Levi (t.v.) sin tur til å vise sitt po­ten­si­al. Foto: Ole John Aandal

Fremtiden er nå

Han og kona Da­niel­le er gan­ske ty­pis­ke mid­del­klas­se-new­york­ere. Da­niel­le har tid­li­ge­re vært kunst­læ­rer, men er nå hjem­me­væ­ren­de. Ben har sitt eget ei­en­doms­fir­ma, og dri­ver fle­re ba­rer og ute­ste­der. De bor i Brook­lyn sam­men med søn­ne­ne Ezra (4) og Levi (3).

Som alle and­re for­eld­re i New York, vet de at bar­nas frem­tids­ut­sik­ter kan ha sam­men­heng med hvil­ken sko­le de star­ter på i tid­lig al­der. I feb­ruar tes­tet de Ezra i håp om at han skul­le få plass på NEST, en spe­si­al­sko­le for be­ga­ve­de barn.

Begavet og belønnet

Vi sit­ter sam­men med fa­mi­li­en i de­res hjem­me­ko­se­li­ge lei­lig­het i Brook­lyn. Ben vi­ser meg noen av testspørsmålene.

- Et­ter at Ezra var på­meldt, mot­tok vi et knip­pe eks­emp­ler på opp­ga­ver han kun­ne få. Vi tok en titt på dem, og skjøn­te raskt at han ald­ri vil­le kla­re tes­ten uten hardt ar­beid i for­kant.

- Så hvor­dan for­be­re­der man en 4-år­ing?

- Jeg kjøp­te et hef­te med øv­ings­opp­ga­ver. De nes­te to må­ne­de­ne satt vi og pug­get et kvar­ter hver bi­di­ge kveld. Jeg la­get et be­løn­nings­sy­stem, en plan­sje hvor vi lim­te opp en fluo­ri­se­ren­de stjer­ne hver gang han had­de job­bet bra. Og da vi nåd­de ti stjer­ner, fikk han en li­ten gave, for­tel­ler pap­pa At­kins.

- Ezra sto på. Jeg var gan­ske im­po­nert. Han lot til å skjøn­ne opp­ga­ve­ne, og jeg be­gyn­te vir­ke­lig å tro at han kun­ne gjø­re det bra på tes­ten.

Omstridt ordning

Tan­ken bak Gifted and Talented-pro­gram­met er at begavede barn av ube­mid­le­de for­eld­re kan få en ut­dan­nel­se fullt på høy­de med hva pri­vat­sko­le­ne til­byr. Sy­ste­met er noe om­stridt. Kri­ti­ker­ne på­pe­ker at barn fra res­surs­sva­ke fa­mi­li­er ikke en­gang tar tes­ten. Og skul­le de li­ke­vel gjø­re det, har de små mu­lig­he­ter til å hev­de seg mot de 4-år­in­ge­ne som har øvd seg i uke­vis med sine res­surs­ster­ke for­eld­re - og kan­skje til og med fått leid inn en pri­vat­læ­rer.

LEK OG LÆR: Disse heftene med øvingsoppgaver måtte Ezra pugge hver eneste kveld.
LEK OG LÆR: Disse heftene med øvingsoppgaver måtte Ezra pugge hver eneste kveld. Foto: Ole John Aandal

- Ikke i din vil­les­te fan­ta­si kan du fore­stil­le deg hvor langt en­kel­te for­eld­re kan gå for å for­be­re­de bar­na til tes­ten. Pri­vat­læ­re­re, spe­si­al­di­et­ter, week­end­kurs. Det er nes­ten litt ek­kelt, sier Ben.

Ikke som i Norge

- Når jeg hører om «Begavet og talentfull»-programmet i New York, fryser jeg på ryggen.

Det sier Margareth Sandvik, som har bidratt til å kartlegge evnene til små barn i det norske prosjektet Språkpermen.

- Barn kommer til barnehagen med ulike erfaringer, påpeker hun.

- Det må derfor være en oppgave for barnehagen å tette igjen kløften mellom de som har med seg mye hjemmefra og de som har med seg lite, mener Sandvik.

- Kontrasten er ekstrem til hvordan de tenker i New York. I Norge skal ingen bli målt og veid.

- Men hvis bar­net ditt sog­ner til en dår­lig of­fent­lig sko­le, og du ikke har råd til pri­vat­sko­le, kan det­te være din enes­te mu­lig­het.

Unngå forventningspress

Like i for­kant av tes­ten var Ezras for­eld­re be­viss­te på ikke å ska­pe for­vent­nings­press. De prøv­de å unn­gå å stres­se opp søn­nen, og sør­get for at han fikk skik­ke­lig søvn den sis­te nat­ten.

- Hvor­dan fore­gikk sel­ve tes­ten?

- Vi møt­te opp på vår lo­ka­le of­fent­li­ge bar­ne­sko­le, en søn­dag i feb­ruar. Der satt vi og ven­tet i et rom sam­men med 15 and­re barn og de­res for­eld­re. Noen av mød­re­ne dril­let øv­ings­opp­ga­ver til det sis­te. Da Ezra ble ropt opp, for­svant han inn på et rom sam­men med læ­re­ren som gjen­nom­før­te tes­ten.

DYP KONSENTRASJON: Ezra sto på, og lot til å skjønne oppgavene.
DYP KONSENTRASJON: Ezra sto på, og lot til å skjønne oppgavene. Foto: privat

Sannhetens øyeblikk

Tre må­ne­der se­ne­re - i mai - kom re­sul­ta­tet i post­kas­sen til fa­mi­li­en At­kins.

Ben og Da­niel­le åp­net spent kon­vo­lut­ten som skul­le gi svar på om de­res kjæ­re Ezra, 4 år gam­mel, ble vur­dert som 99 pro­sent be­ga­vet og ta­lent­full. Tal­le­nes tale var ned­slå­en­de. Så ned­slå­en­de at Ben ikke har lyst til å for­tel­le hvil­ken prosentscore, fra 0 til 100, Ezra opp­nåd­de.

- Jeg kan si så mye som at Ezra var helt mid­dels. Midt på tre­et. Han kan ikke ha kon­sen­trert seg sær­lig godt, el­ler vært in­ter­es­sert i å gjø­re det bra i det hele tatt.

- Er dere skuf­fet?

- Jeg er for ky­nisk til å bry meg om det, men Da­niel­le tok det litt hardt. Det ster­ke kon­kur­ran­se­pre­get rundt sko­le­inn­ta­ket opp­le­ver jeg som vel­dig uhel­dig. Man­ge for­eld­re en­der opp med å være skuf­fet over ev­ne­ne til bar­na sine når de bare er 4 år gam­le.

Rock star baby

For Ezra var ikke Gifted and Talented den enes­te mu­lig­he­ten til eliteskolering. Som back­up-plan had­de Ben og Da­niel­le søkt om plass på en av USAs al­ler gje­ves­te pri­vat­sko­ler, St Anne's, hvor så å si alle for­eld­re­ne er rock­stjer­ner el­ler kunst­ne­re. En plass på St. Anne's kos­ter rundt 150 000 kro­ner i året. Nål­øy­et for å få kom­me inn er syl­trangt.

Ben er syn­lig stolt når han for­tel­ler om Ezras sø­ke­pro­sess på St. Anne's.

Positiv overraskelse

- Han im­po­ner­te dem un­der in­ter­vju­et, og de ga meg vir­ke­lig fø­lel­sen av å ha et spe­si­elt be­ga­vet barn. Sjan­se­ne var li­ke­vel små, for til høs­ten har de bare ti le­di­ge plas­ser i kindergarten.

- Så hva skjed­de, kom han inn?

- Jeg over­ras­ket meg selv, og ble plut­se­lig en av de pro­ak­ti­ve for­eld­re­ne jeg tid­li­ge­re har sett på som alt­for am­bi­si­øse på bar­nas veg­ne. Et par uker et­ter in­ter­vju­et sat­te jeg sam­men en portefølje med noen teg­nin­ger av Ezra som Da­niel­le og jeg sy­nes er be­mer­kel­ses­ver­dig gode. Jeg le­ver­te dem til rek­tor på St. Anne's.

- Og?

MIKKETRIKSET: Pappa Ben overrasket seg selv og samlet et bunke fine Ezra-tegninger, for å imponere rektor ved St. Anne's.
MIKKETRIKSET: Pappa Ben overrasket seg selv og samlet et bunke fine Ezra-tegninger, for å imponere rektor ved St. Anne's. Foto: privat

- Ezra kom inn! Han be­gyn­ner på St. Anne's i sep­tem­ber. Da de ring­te og til­bød ham plas­sen, trakk rek­tor spe­si­elt fram teg­nin­ge­ne.

Blant de beste

Må­ne­der med hardt vok­sen- og bar­ne­ar­beid fikk alt­så et lyk­ke­lig ut­fall. Nå kan Ezra se fram til tolv år på en av de al­ler bes­te sko­le­ne i ver­den, selv om han ikke klar­te å hev­de seg i Gifted and Talented-tes­ten.

Kan­skje var det for­di Ben be­stem­te seg for å bli en pro­ak­tiv far. Og for­di fa­mi­li­en er blant dem som kan be­ta­le 150 000 kro­ner i året for en sko­le­plass.

Les også:

Dette irriterer de ansatte i barnehagen

Slik blir barnet ditt trygt i barnehagen

Slik klager du til barnehagen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning