TEST AV BARNEFORSIKRINGER

Stort test av barneforsikringer

De beste valgene - og hva du må passe på.

EKSTRA TRYGGHET? Norske barn har et godt sikkerhetsnett med eller uten barneforsikring. Vi har vurdert hva forsikringene inneholder og funnet de beste. FOTO: Colourbox
EKSTRA TRYGGHET? Norske barn har et godt sikkerhetsnett med eller uten barneforsikring. Vi har vurdert hva forsikringene inneholder og funnet de beste. FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Norske barn som blir alvorlig syke eller skadet er i utgangspunktet godt dekket gjennom offentlige ordninger, som er nærmere forklart her.

Over halvparten av norske barn, 600.000, er likevel forsikret privat i tillegg- derfor har vi sammenlignet forsikringene for å finne den beste. Barneforsikringene selges inn som en ekstra trygghet, men det er mye å være oppmerksom på: barn med en sykdomshistorie blir forsikret med reservasjoner, og mange diagnoser og tilstander er det ikke mulig å få forsikring for - mer om det her.

Barneforsikringer er kompliserte produkter. Vi veileder vi deg gjennom hva du bør sjekke ekstra godt, og har sammenlignet åtte forsikringer. Vi har lagt vekt på de viktigste punktene i forsikringene - det er mange detaljer vi ikke vurderer her.

Dyr testvinner

- Sannsynligheten for at det kommer til å hende noe med barnet ditt som gir erstatning i barneforsikringen er svært lav. Mye annet kan hende, understreker Elisabeth Realfsen, redaktør for Finansportalen i Forbrukerrådet, som mener en stabil økonomi har langt større betydning enn en god forsikring.

I vår test framstår DnBs barneforsikring som den beste, med gode dekninger for alt som er viktig. Men den er også dyr - Storebrand har best uføredekninger og gir mest for pengene. Det kan hende du vil velge annerledes, ut fra hva du synes er viktigst selv, om du nå synes det er nødvendig med barneforsikring.

De viktigste dekningene

Forsikringene består av en rekke ulike erstatninger. Under forklarer vi dekningene i den rekkefølgen vi ut fra ekspertenes råd mener de bør prioriteres. Vi omtaler spesifikt de selskapene vi mener har best og dårligst dekning.

Vi har i denne testen bare tatt med forsikringer inkludert uførepensjon. I noen av forsikringene er dette et tilleggsvalg - men prisen oppgitt her er inkludert uførepensjon.

Grunnen til at vi bare vurderer forsikringer med uførepensjon, er at ut fra ekspertvurderinger er det uføreerstatningene som er aller viktigst:

- En engangsutbetaling som uførekapital kan gi mulighet til å komme inn i boligmarkedet med egenkapital, mens en uførepensjon øker månedsinntekten og dermed også muligheten til å betjene et eventuelt boliglån, sier Eva Sørmoe, forbrukerøkonom i Norsk familieøkonomi.

Også en god invaliditetserstatning kan bidra til sikrere økonomi i voksenlivet, mens en god utvidet hjelpestønad gir foreldrene økonomisk støtte i en eventuelt langvarig periode mens barnet er sykt. Dette er de tre dekningene vi har vurdert som viktigst.

Men vær også oppmerksom på dette: over 60% av uførhet blant unge (18-39) skyldes psykiske lidelser, viser statistikk fra NAV

- Det er viktig at forsikringen har dekning for psykiske lidelser, sier Sørmoe.

Uførepensjon

Om du skulle havne i en situasjon der barnet ditt går mot et liv uten mulighet for et vanlig, fullverdig yrkesliv, vil forsikringen gi et garantert, inntektstilskudd utover minstepensjonen til 67 års alder.

Satsen gjelder ved minst 50 % uførhet, og er i de fleste forsikringene graderbar opptil 100 % uførhet. Frende og Danica har ikke gradert beløpet, altså får du utbetalt hele uførepensjonen uansett uføregrad over 50 %.

Storebrand har lavest pris for en dekning på 1G, som er det vanlige beløpet; Frende utbetaler hele uførepensjonen. Danica har lavest makssats, 0,5 G, for omtrent samme pris som Storebrand.

Uførekapital

Engangserstatning som utbetales ved minst 50 % erklært uførhet. Det gir en ekstrakapital for eksempel til investering i egen bolig. Utbetalingen skjer først ved erklært varig uførhet. Det tar minst to år, og som oftest vil derfor en utbetaling skje tidligst ved 20 års alder.  

Selskapene praktiserer gradering av summen ulikt: Danica, Gjensidige, DnB, Storebrand, Tryg og Sparebank betaler den fulle summen uansett uføregrad over 50%. If (med høyest maks-sats, red.anm) graderer utbetalingen etter uføregrad, som betyr at du for eksempel vil få 60 prosent av beløpet ved 60 prosent uførhet. 

Storebrand Pluss har høyest sats, 812.495 kr., uansett uføregrad. Gjensidige har i grunnpakken en årlig erstatning på 1 G i ti år, i stedet for uførekapital som engangsbeløp. Frendes barneforsikring inneholder ikke uførekapital, mens Tryg og If Super har unntak for psykiske lidelser - Ifs begrunnelse her.

Erstatning ved medisinsk invaliditet

Stort sett mellom 20 og 25 G (2,5 mill.) ved full invaliditet. Gradert etter invaliditet. En skade som fører til 10 prosent invaliditet, vil gi en erstatning på 2,5 G dersom makssatsen er 25 G. En vanlig regel er at psykiske skader ved ulykke dekkes kun dersom det er selve ulykken som påviselig har medført psykiske skader.

Varig invaliditet kan det ta lang tid å få konstatert. Men alle grader av invaliditet er alvorlige, og en solid erstatning er et godt tilskudd til erstatning fra det offentlige. Noen viktige forskjeller:

Gjensidige, Storebrand Pluss og Sparebank 1 dekker invaliditet etter ulykke, men ikke sykdom. De øvrige dekker både sykdom og ulykke.

Av de som også dekker sykdom har If, Danica og Frende unntak for invaliditet etter psykiske lidelser. DnB og Tryg garderer seg mot erstatningskrav for diagnosene ADHD, ADD, Autisme, Asberger og Tourettes syndrom.  DnB har bredest dekning og samtidig høy sats (23,5 G).

Utvidet hjelpestønad

Denne posten har ulike navn i forsikringene. Det er en støtte som utbetales over en periode med store utgifter, gjerne justert etter folketrygdens satser.

Gjensidige, DnB, Tryg og Sparebank1 har alle slike ordninger. Men merk at stønadene ofte avregnes mot andre erstatninger. Gjensidige, for eksempel, trekker beløpet fra engangsbeløpet for utvalgte sykdommer. If har en litt annen type støtte som avregnes mot eventuell invaliditetserstatning.

Sparebank 1 gir en utvidet stønad på maks. 2G i 5 år, Gjensidige utbetaler et engangsbeløp på maks 12G. Danica, Frende og Storebrand mangler helt utvidet hjelpestønad.

Dagpenger, engangsbeløp og andre ordninger

Døgnsatser på mellom 400 og 1000 gis ved langvarige sykehusopphold, også slike som ikke medfører invaliditet eller uførhet. Gjensidige betaler 1000 kr/døgn fra dag 1, ved minst 10 dagers sykehusopphold, i maks. 365 dager - Danica, DNB og Tryg har de laveste satsene, på 400 kr/døgn.

Erstatning på mellom 2,5 g 4G gis for et utvalg av sykdommer. Selskapene har så å si identiske lister over en rekke sykdommer som ved diagnostisering kan utløse disse summene. Listene omfatter blant annet kreft, multippel sklerose, diabetes 1, leddgikt, cystisk fibrose, ulcerøs colitt, og nyresvikt. Det er lite som skiller selskapene på disse erstatningene.

Selskapene dekker utlegg du måtte ha i forbindelse med en ulykke, ofte opp mot 1 G/100.000. Skulle du komme i en situasjon der boligen må tilpasses, gir forsikringene et tilskudd, fra 2G til 4G.

Det er vanlig i forsikringene at verken ombyggingsstøtte eller behandlingsutgifter utbetales dersom det er gitt offentlige støtte - og ofte vil NAV dekke disse utgiftene. 

Ved dødsfall utbetales 1G eller 100.000 kr. fra alle forsikringene.

I vår vurdering av hver forsikring har vi gruppert dekningene for å forenkle sammenligningen, og vektet dem etter vurdert viktighet. Se detaljer om dette i faktaboksen.

Om testen

Når du skal velge forsikring, er inndelingene ganske like. Du finner disse dekningene spesifisert i artiklene om hver enkelt forsikring. Vi har sammenlignet vilkårene i ulike barneforsikringer og vektet dem etter viktighet, i samråd med faglig ekspertise.

I sammenstillingen er dekningene gruppert og karaktersatt. Under forklarer vi hva vi vektlegger mest i vurderingene:

Vilkårene og vekting:

Uførepensjon og uførekapital 40 %

Pris/størrelse på dekningene; satse og engangsbeløp/uførekapital. Pluss for høye satser og lav pris, minus for unntak.

Erstatninger ved invaliditet 25 %

Erstatning ved medisinsk invaliditet (sykdom og/eller ulykke). Pluss for bredest mulig dekning og høy sats, minus for unntak.

Utvidet hjelpestønad 15 %

De ulike ordningene for hjelpestønad som kommer i tillegg til de andre erstatningene. Pluss for gode satser og lang varighet.

Behandlingsutgifter, dagpenger, engangsbeløp for utvalgte sykdommer 15 %

Behandlingsutgifter ved ulykke, dagpenger ved sykehusopphold. Engangsbeløp for utvalgte sykdommer. Dekninger og satser.

Andre dekninger 5 %

Ombyggingsstøtte, dødsfall-erstatning og evt. andre støtteordninger.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning