Fødselspermisjon og foreldrepenger

Alt om foreldrepenger og fødselspermisjon

Dette er rettighetene både mor og far har når dere får en baby.

FORELDREPERMISJON: Hvor lang permisjon mor og far skal ha, kan noen ganger være vanskelig å bli enige om. Fellesperioden må dere dele slik dere finner det best, men mødre- og fedrekvoten er bestemt på forhånd.
FORELDREPERMISJON: Hvor lang permisjon mor og far skal ha, kan noen ganger være vanskelig å bli enige om. Fellesperioden må dere dele slik dere finner det best, men mødre- og fedrekvoten er bestemt på forhånd. Foto: FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Alle arbeidstakere har rett på foreldrepermisjon, enten du er fast ansatt, vikar eller har et kortere engasjement.

Du må varsle arbeidsgiver om fødselspermisjonen snarest mulig, og senest tre måneder før permisjonen begynner.

Når du søker om foreldrepenger, må du legge ved en bekreftelse på termin. Denne må være skrevet ut av lege eller jordmor etter at du har passert 26. svangerskapsuke. Du bør søke om foreldrepenger senest fire til seks uker før termin, altså senest i uke 33.

Les også: Har du rett på svangerskapspenger?

Fødselspermisjon og omsorgspermisjon

- Foreldrepermisjon er en rettighet for alle arbeidstakere, men arbeidstaker plikter å varsle arbeidsgiver. Varslingen bør være skriftlig, men det foreligger ikke et krav til at det skal skje skriftlig etter loven, sier jurist ved fagforeningen Krifa, Marita Høyheim Storvoll.

Fedre eller medmødre har i henhold til arbeidsmiljøloven rett til 14 dager omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Arbeidsgiveren bestemmer om det gis lønn ved omsorgspermisjon.

Hver av foreldrene har rett til å utvide permisjonen utover foreldrepengeperioden med inntil ett år ved hver fødsel, og blir da permisjon uten lønn. Er en alene som omsorgsperson for barnet, har en rett til to års permisjon. Også her gjelder regelen om at arbeidsgiveren skal varsles tre måneder i forkant.

Les også: Nybakte foreldre bør gjøre det som passer dem best

Dette er likestilt med arbeid:

- Sykepenger
- Foreldrepenger
- Svangerskapspenger
- Omsorgspenger ved sykdom hos barnet eller den som passer barnet
- Pleie- og opplæringspenger
- Dagpenger under arbeidsløshet
- Arbeidsavklaringspenger
- Lønn fra arbeidsgiver under videre- eller etterutdanning
- Ventelønn
- Avtjening av militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste
- Etterlønn fra arbeidsgiver

Kilde: NAV Foreldrepenger

Ikke alle har rett på foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre deg inntekt mens du er hjemme i permisjon med barnet.

Men visse krav må oppfylles før du har rett på penger.

Du får foreldrepenger dersom du har vært yrkesaktiv og hatt pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de 10 siste månedene før stønadsperioden begynner, ifølge Navs nettsider.

Dette er NAV strenge på. Mangler du for eksempel bare et par uker på å ha 6 måneder med inntekt, for eksempel fordi du har hatt ulønnet permisjon de første månedene av graviditeten, har du ikke opparbeidet deg rett til foreldrepenger.

Les også: Stol på deg selv i barseltiden

Beregning av foreldrepenger

Foreldrepenger beregnes av inntekten din og opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) som fra 1. mai 2017 (senest oppdatert) tilsvarer 561 804 kroner. Har du høyere lønn enn dette, vil du ikke motta mellomlegget med mindre arbeidsgiveren velger å betale det.

Hovedregelen er at foreldrepengene blir beregnet utfra den inntekten du har når permisjonen starter. Arbeidsgiver må derfor sende inn inntektsopplysningsskjema. NAV trenger ikke inntektsopplysninger fra tidligere arbeidsforhold.

- Når mor mottar foreldrepenger, er beregningen gjort på bakgrunn av hennes inntekt. Når far skal ha foreldrepenger/fedrekvote, er beregningen gjort på bakgrunn av hans inntekt, forteller Eliane Innvær Svendsen, Fagkoordinator for Foreldrepenger ved NAV kontaktsenter Hordaland.

Foreldrepengene er skattbar inntekt. På NAV sine sider har de en kalkulator hvor du kan beregne dine foreldrepenger. Foreldrepengeveilederen beregner stønadsperioden sammen med en forenklet beregning av hva man får i foreldrepenger.

Les også: Dette må du vite om barnetrygd

80 eller 100 prosent lønn

Foreldrepengeperioden er tredelt: Mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode, og på henholdsvis 49 eller 59 uker, avhengig av hvilken dekningsgrad dere velger.

Dere velger enten 80 eller 100 prosent dekningsgrad i søknaden dere sender til NAV.

80 eller 100 prosent fødselspermisjon?

  • Når du søker om foreldrepenger, må du/dere velge mellom en dekningsgrad på enten 100 prosent eller 80 prosent av foreldrepengegrunnlaget.
  • Den totale utbetalingen av foreldrepengene blir høyere ved å velge 100 prosent dekningsgrad. Noen velger å ta ut foreldrepenger med 100 prosent dekningsgrad og deretter ulønnet permisjon. Hvis du tar ulønnet permisjon i mer enn 14 dager, kan det påvirke retten din til blant annet sykepenger og pleiepenger.
  • Ved flerbarnsfødsler eller adopsjon av flere barn samtidig, blir stønadsperioden utvidet med 5 uker for hvert barn mer enn ett hvis du har valgt 100 prosent dekningsgrad. Hvis du har valgt 80 prosent dekningsgrad, blir utvidelsen 7 uker.

Kilde: Nav.no

Vær oppmerksom på at den dekningsgraden mor velger, også vil gjelde for far når han skal ta ut sin del av permisjonen. Skal mor ha 80 prosent lønn, får far det samme. Dette må dere derfor bli enige om før mor søker om foreldrepenger hos NAV. Dekningsgraden kan nemlig ikke forandres underveis i permisjonen.

Fordelen med 80 prosent dekningsgrad, er at dere får 59 uker med permisjon til sammen, mot 49 uker om dere velger 100 prosent lønn.

- Man kan velge å få 100% dekning, inntekten din blir dekket fullt ut opptil 6 ganger grunnbeløpet, men gir 10 uker kortere permisjon. Velger du 80 prosent dekningsgrad er den totalt på 49 uker. Da får du dekket 80 prosent av lønnen din, men lenger permisjon – totalt 59 uker, sier Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos med fokus på lønn, trygd og pensjonvern, samt bakgrunn fra fire år i NAV, blant annet barnebidrag, foreldrepenger og ytelser til enslige forsørgere.

Ulempen er at selv om 80 prosent automatisk gir dere ti uker lengre permisjon, vil dere tape penger på det. Enkelt forklart handler det om at fedrekvoten alltid er et bestemt antall uker. Far får ikke noe lengre fedrekvote om dere velger 80 prosent, bare lavere lønn. Er dere flinke til å spare, vil det med andre ord lønne seg økonomisk å velge 100 prosent lønn og heller ta ulønnet permisjon de resterende ukene.

Foreldrepenger ved adopsjon starter når du overtar omsorgen for barnet. Den samlede foreldrepengeperioden for adopsjon er dermed på 46 uker med 100 prosent dekningsgrad, og 56 uker ved 80 prosent dekningsgrad.

Pappapermisjon og fellesperiode

Pappapermisjon (fedrekvote) kan tas når som helst i stønadsperioden, bortsett fra ukene før termin og de første seks ukene etter fødsel.

Hvis man velger modellen med 100 prosent lønn, har hver familie en fellesperiode på 26 uker. Med 80 prosent lønn blir fellesperioden 36 uker. Disse kan fordeles fritt mellom mor og far.

Mammapermisjon

Mammapermisjon (mødrekvote) er også på 10 uker. Siden de seks første ukene etter fødsel er forbeholdt mor, har hun da fire uker som kan tas når som helst i løpet av permisjonstiden.

Engangsstønad

Dersom en eller begge foreldrene ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger, for eksempel dersom dere har studert uten å jobbe ved siden av, kan dere søke om engangsstønad.

Stønaden er en skattefri engangssum på kroner 46 000 (i 2016).

- Dere kan undersøke med Lånekassen om dere kan ha rett på støtte derfra, forteller Svendsen.

Det finnes også unntak, hvis for eksempel mamma eller pappa er for syk til å ta seg av barnet. Da kan man søke om å få overført mødre- eller fedrekvoten til den andre forelderen, men det er strenge kriterier.

Feriepenger av foreldrepenger

Du kan ha rett på å få utbetalt feriepenger av foreldrepengene fra NAV hvis:

Du får feriepenger av foreldrepengene hvis du:

1. Hadde foreldrepenger direkte utbetalt fra NAV
2. Tok de første 12 ukene eller 15 ukene av foreldrepengene.
3. Var arbeidstaker i forkant av permisjonen

Kilde: NAV Foreldrepenger

1. Du hadde foreldrepenger direkte utbetalt fra NAV (ikke arbeidsgiver).

2. Du (ikke den andre av foreldrene) tok de første 12 ukene (100 % dekningsgrad) eller 15 ukene (80 % dekningsgrad) av foreldrepengene.

3. Du var arbeidstaker i forkant av permisjonen (var ikke arbeidsledig eller selvstendig næringsdrivende osv).

Hvis du fyller disse 3 kriteriene vil du får feriepenger basert på 10.2% av foreldrepengene de første 12/15 ukene av permisjonen. Disse vil du få utbetalt i månedskiftet mai/juni året etter du tok ut disse 12/15 ukene.

Hvis arbeidsgiver har fått refundert foreldrepengene fra NAV, er det arbeidsgiver som vil få utbetalt feriepengene. Du må da sjekke hvilke avtaler om feriepenger som gjelder på din arbeidsplass.

Kilde: NAV Foreldrepenger

Når mor mottar engangsstønad, har ikke far rett til fedrekvote. Han kan ha rett til foreldrepenger etter særskilte regler.

- Her er det viktig at far tidlig gjør seg kjent med sine rettigheter, slik at foreldrene kan planlegge ut fra deres muligheter, sier Svendsen.

Når må du søke om fødselspermisjon?

Du bør ordinært søke i hvert fall seks uker før termin.

- For at søknaden skal være ferdigbehandlet innen dere starter foreldrepengeperioden må du ta hensyn til saksbehandlingstiden der du bor. Hvis det gjelder mors søknad må vi ha terminbekreftelse fra lege eller jordmor som er datert i 26. svangerskapsuke eller senere. Fars søknad kan først behandles når barnet er født, sier Therese Krohn, seksjonssjef i ytelsesavdelingen på NAV.

Det kan straffe seg hvis dere er for sent ute. Søk senest 3 måneder etter fødsel ellers mister dere retten til foreldrepenger for den perioden som ligger mer enn tre måneder tilbake i tid fra du søkte.

Dersom du ønsker å vente med å ta ut foreldrepenger, kan du søke om utsettelse. Søknaden må leveres NAV på forhånd.

- Hvis far skal vente med sin permisjon pga for eksempel ferie eller ulønnet permisjon må han søke om utsettelse før mor er ferdig med sin permisjon. Mange har mistet retten fordi man ikke har søkt om utsettelse i tide. Man kan for eksempel miste fedrekvoten på 10 uker, så det er mye å tape, sier Brattheim.

Ønsker du å jobbe ved siden av permisjonen kan du søke om graderte foreldrepenger eller fleksibelt uttak. Da må du søke om å gradering før du begynner på jobb. Dere må benytte foreldrepengene før barnet fyller 3 år. Ved adopsjon må dere benytte kvoten i de tre første årene etter omsorgsovertakelsen, og før barnet fyller 15 år.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning