ENSLig forsørger

Enslig forsørger? Dette har du krav på

Husk at du kan få særfradrag på skatten.

ENSLIG FORSØRGER: Det kan være tøft å være alenemor eller -far, men det finnes mange støtteordninger som skal gjøre det litt enklere økonomisk. Foto: Getty images
ENSLIG FORSØRGER: Det kan være tøft å være alenemor eller -far, men det finnes mange støtteordninger som skal gjøre det litt enklere økonomisk. Foto: Getty images
Publisert Oppdatert

Å være alenemor eller -far kan være utfordrende nok i seg selv. Har man ingen å dele verken gledene eller byrdene med, kan det fort føles både ensomt og utmattende.

Dersom økonomien i tillegg blir et problem, kan tilværelsen som enslig forsørger bli svært vanskelig. Heldigvis finnes det en rekke gode støtteordninger du som har blitt alenemor eller -far.

Her har vi satt sammen en oversikt som viser deg nøyaktig hva du kan ha krav på som enslig forsørger.

Overgangsstønad

- Overgangsstønad skal i en begrenset periode sikre inntekt til livsopphold til de som er enslig mor eller far, og som er alene om omsorgen for barn, sier kontorsjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Anita Mølmesdal Sivertsen.

Når det yngste barnet fyller ett år, må du som hovedregel være enten i arbeid, under utdanning eller være registrert hos NAV som reell arbeidssøker. Stønaden reduseres dersom du har arbeidsinntekt eller mottar andre ytelser til livsopphold.

- For å kunne motta stønader til enslig mor eller far, må du oppfylle flere vilkår. Du må først og fremst ha aleneomsorg for barn, og må blant annet ha vært medlem av folketrygden de siste tre årene. Du og barnet må også oppholde dere i Norge, forteller Sivertsen.

Stønad til barnetilsyn

Stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid, skal dekke utgifter knyttet til å overlate tilsynet med barnet til andre fordi du selv jobber. Du kan også få stønad til barnetilsyn når du etablerer egen virksomhet.

- Det er et vilkår at du overlater tilsynet til andre, for eksempel barnehage, skolefritidsordning, dagmamma eller annet familiemedlem. Det kan ikke gis stønad til barnetilsyn dersom den andre av barnets foreldre passer barnet, forteller Sivertsen.

Det er også et vilkår at du betaler for tilsynet. Stønad til barnetilsyn på grunn av arbeid gis som hovedregel frem til barnet har fullført fjerde skoleår.

Tilleggstønader og eventuelt stønad til skolepenger

Tilleggsstønader kan gis for å dekke blant annet tilsynsutgifter, læremidler og reiseutgifter.

Du kan miste stønaden som enslig forsørger dersom du:

- Slutter i arbeid nekter å ta imot tilbud om arbeid
- Unnlater å gjenoppta et arbeidsforhold etter endt foreldrepermisjon
- Nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak eller unnlater å møte ved innkalling til NAV

Kilde: NAV.no

- Dette skal bidra til at du som er enslig mor eller far, kan gjennomføre nødvendig utdanning. Du kan også motta tilleggsstønader dersom du er registrert hos NAV som reell arbeidssøker, eller dersom du må flytte for å komme i arbeid, sier Sivertsen.

Du har kun krav på tilleggsstønader dersom du har rett til overgangsstønad.

Bortfallsperioden vil trekkes fra den innvilgede stønadsperioden.

Hvis du har gitt uriktige opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, kan du miste retten til stønad i inntil tre måneder første gang og inntil seks måneder ved gjentakelser i løpet av de siste tre årene.

Utvidet barnetrygd

Utvidet barnetrygd innebærer at man får barnetrygd for et barn mer enn man faktisk forsørger. Dette gis til enslige forsørgere med barn under 18 år. Det er da et vilkår at man ikke bor sammen den andre av barnets foreldre.

Ved samlivsbrudd stilles det krav om separasjonsbevilling eller meklingsattest for få rett til utvidet barnetrygd. Dersom man gifter seg, faller retten til ekstra barnetrygd bort.

NAV sine sider kan du lese at mens ordinær barnetrygd er et fast beløp per barn, er utvidet barnetrygd en trygd for ett barn mer enn du faktisk bor sammen med. Småbarnstillegg er et tillegg til barnetrygden for enslige forsørgere som har barn mellom under tre år, og som mottar utvidet barnetrygd og full overgangsstønad.

Er du enslig mor eller far kan du få utvidet barnetrygd hvis du bor alene med barn og er separert, skilt eller enke. Man må har vært separert i minst seks måneder uten separasjonsbevilling eller dom. Du kan også få det dersom du ikke lever sammen med den andre forelderen til barnet. Samlivsbrudd mellom par som har felles barn må bekreftes med meklingsattest.

Har din samboer forsvunnet eller vært fengslet i minst seks måneder, kan du også få utvidet barnetrygd.

Satsene for utvidet barnetrygd kan du se på NAVs hjemmesider.

Særfradrag for enslig forsørger

Særfradrag for enslig forsørger, gis med et fast beløp hver måned skattyteren mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Særfradrag vil si at man får fradrag i skattepliktig inntekt.

- Fullt særfradrag for hele året er 48 804 kroner. Beløpet er det samme uavhengig av antall barn man har ansvar for, forteller Ingrid Sørum, seniorskattejurist ved rettsavdelingen/personskatt, ved Skattedirektoratet.

Du skal ikke kreve særfradraget selv i selvangivelsen; Skatteetaten får årlig melding fra NAV om hvilke personer som har mottatt utvidet barnetrygd, og antall måneder med hel eller delt utvidet barnetrygd. Skatteetaten beregner samlet særfradrag for året på bakgrunn av disse opplysningene, og de vil bli forhåndsutfylt i selvangivelsen.

- Særfradrag gis ikke til personer som ikke mottar utvidet barnetrygd fra NAV, sier Sørum.

Særfradraget gis uavhengig av inntekt.

Foreldrefradrag

Foreldrefradrag er fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader foreldre/foresatte har til pass og stell av hjemmeboende barn under 12 år.

Maksimalt fradrag per år er kr 25 000 for ett barn og kr 15 000 for hvert ekstra barn. Satsen er den samme for enslig forsørger som for foreldrepar som bor sammen.

- Foreldre har krav på foreldrefradrag for utgifter til barnepass for barn under 12 år. Dersom barnet går i barnehage eller SFO, evt. tilsvarende, vil kostnadene normalt være rapportert av barnehagen/SFO, og forhåndsutfylt. Foreldre må kontrollere at fradraget er kommer med i selvangivelsen, og rette det dersom beløpet er feil eller mangler, sier Sørum.

Barn under 17 år lignes sammen med begge foreldrene dersom disse bor sammen. Ellers skal barnet lignes med den han eller hun er registrert bosatt hos i folkeregisteret.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning