Far og fødsel

Slik forbereder far seg til fødsel

Det er uten tvil mor som gjør den største jobben, men far kan også bidra.

FAR OG FØDSEL: Pappaer slipper veldig billig unna på fødestua, men de er gode å ha likevel.
FAR OG FØDSEL: Pappaer slipper veldig billig unna på fødestua, men de er gode å ha likevel. Foto: ILLUSTRASJONSBILDE: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Det er ikke bare enkelt å være den per­fek­te part­ner når det etter ni må­ne­der med lang­som ven­ting plut­se­lig be­gyn­ner å skje ting.

Er du vordende pappa eller medmor og blant dem som gruer deg til fødselen? Du er ikke alene.

Far og fødsel

Kitty Vestbø, jordmor ved Stavanger Universitetssykehus, forteller at hun ofte opplever at menn føler seg utilpass under fødselen.

- Det er en uvant situasjon for dem. De ser at kvinnen har det vondt, og føler at det ikke er noe de kan gjøre for å hjelpe henne, sier hun.

Vestbø tror at mange vordende fedre synes situasjonen er stressende fordi de føler seg maktesløse, og pleier å gi dem konkrete «arbeidsoppgaver» for å roe nervene.

- Ofte synes fedrene det er godt å ha noe konkret å gjøre som hjelper kvinnen. Jeg pleier å si at de kan massere henne hvis hun ønsker det, hente noe å drikke og lignende.

Vi har tatt en prat med hel­se­søs­ter Tone Aanderaa, som føl­ger gra­vi­de og deres part­ne­re før og etter fød­sel.

Tips til en god fødsel for alle

- Det er en for­del at du som part­ner har forberedt deg på fødselen før dere er på sykehuset. Et godt al­ter­na­tiv er at dere sammen drar på et fød­sels­for­be­re­den­de kurs, sier Aanderaa.

Her læ­rer du om de uli­ke fa­se­ne i fød­se­len og uli­ke pus­te­tek­nik­ker, som vil være til stor hjelp for mor underveis. Når du som part­ner har lært det samme som henne, vil det bi­dra til at hun fø­ler seg tryg­ge­re, fordi du vet hva hun skal gjennom og kan støt­te henne hele vei­en.

For eks­em­pel: Li­ker din kjæ­re å bli mas­sert når hun har vondt? Hvordan og hvor mas­se­rer du henne, så det kan av­las­te smer­te­ne? Når du mo­ti­ve­rer henne underveis i ri­ene, hva fun­ge­rer best for henne? Vil hun høre se­kun­der, eller gode ord, eller nå er det snart over, nå er du halv­veis?

Det er mye let­te­re for deg å støt­te henne når dere har klar­gjort det­te på for­hånd, rå­der Tone Aanderaa.

Øv på stillinger og rier

Hun opp­ford­rer vor­den­de for­eld­re til å øve på uli­ke fødestil­lin­ger og pus­te­tek­nik­ker hjemme. Med litt er­fa­ring, vil det være let­te­re for pap­pa å hjel­pe underveis i fød­se­len.

Far: - Bør jeg BÆRE henne ut i bi­len, tror du?

Jord­mor: - Ja, hvis hun har kraf­ti­ge smer­ter og ikke greier å ...

Far: - Da blir det hjem­me­fød­sel.

Ta ti­den på sam­men­trek­nin­ge­ne. De tar som re­gel ett mi­nutt. Når du tar ti­den, er det let­te­re for deg å mo­ti­ve­re med å for­tel­le henne når hun er halv­veis og når det snart er over.

Jo kor­te­re pau­se hun har mellom ri­ene, dess stør­re åp­ning har hun.

Hjelp henne å hvile

Hjelp henne å fin­ne nye stil­lin­ger så hun får va­ria­sjon. Har hun gode pau­ser mellom ri­ene, hjelp henne å hvi­le. Er hun av­slap­pet?

Kanskje hun tren­ger mas­sa­sje eller en dusj?

Til­by henne mat og drik­ke underveis. Det er lett for henne å glem­me at det er lenge si­den hun har spist, når hun har re­gel­mes­si­ge ma­ge­knip. Hun tren­ger ener­gi, og det kan du hjel­pe henne med

Det er ikke lett å kjen­ne om blæ­ren er full med kon­ti­nu­er­li­ge rier. Minn henne på det­te, så hjel­per du henne å få mind­re ube­hag.

Ta an­svar

Far: - Det der må vel sys igjen etterpå, an­ta­ge­lig.

Jord­mor: - Må nok det.

Far: - Men ikke HELT, vel?

Sørg for å ha kon­takt med jord­mor underveis og vi­de­re­bring be­skje­der fra din kjæ­re, så hun slip­per å bru­ke ener­gi på det. Jo lenger ut i fød­sels­for­lø­pet hun kom­mer, dess mer sli­ten blir hun.

Hjelp med pusten

Følg med på om hun pus­ter godt underveis. Fal­ler hun ut av det med pus­ten, hjelp henne tilbake ved å pus­te sammen med henne, opp­ford­rer hel­se­søs­ter.

Gi henne kjær­lig, om­sorg, kyss og klem. Da fø­ler hun seg trygg og els­ket og hun vil skil­le ut en­dor­fi­ner, krop­pens na­tur­li­ge smer­te­lind­ring.

Selv om det kan være mye å ta inn, så er det sto­re ting som skjer. Vær til ste­de med hele deg og enda vik­ti­ge­re, vær der sammen med henne. Hvis du sy­nes det blir tøft og tren­ger en pau­se, sørg for at jord­mor er sammen med henne, mens du går litt ut.

(Sitatene er hen­tet fra bo­ka Hva fø­der de nå? av Anne B. Ragde)

Råd til far på fødestua

9 papparåd fra forfatteren bak bloggen pappahjerte.blogg.no:

1. Sett hver­da­gen på pau­se

Ja, du har med deg te­le­fo­nen til sy­ke­hu­set, men kun for å kon­tak­te nær­mes­te fa­mi­lie. Ikke opp­da­te­re Facebook, spil­le Angry Birds på do eller instagramme #fø­de­stua #trøtt #kommernikkesnarta?

2. Klag ikke på noe!

Det er dritt å være vå­ken en hel natt eller så sul­ten at man kun­ne spist sin egen arm. Men, for Guds skyld: Ikke. Klag. For du har ikke en per­son inne i ma­gen som har fe­tet seg opp i ni må­ne­der, for deretter å ha det kjem­pe­tra­velt med å pres­se seg ut av deg.

3. Hold deg vå­ken, cow­boy!

Den ut­slit­te, vor­den­de hø­ne­mor kan gjerne sove litt mellom ri­ene, men det gjel­der dog kun for mor, altså ingen cow­boy­strekk på far. Du har å hol­de deg vå­ken om du så må spi­se fry­se­tør­ket pul­ver­kaf­fe og skyl­de det ned med kaf­fe.

4. Pakk smart

Det er ikke uvan­lig at far tus­ler ut­sul­tet og rad­ma­ger rundt på bar­sel­ho­tel­let i klær som luk­ter ute­lig­ger. Ta med klær, toa­lett­sa­ker og mat/snacks.

5. Ikke stå i vei­en

Det set­tes pris på en iv­rig far, men ikke stå i vei­en. Finn deg en krakk og vokt den som ditt eget hun­de­hus. Noen gan­ger må du være en staut bau­ta som løf­ter og or­ger, andre gan­ger kun en skyg­ge.

6. Vær en svamp

Din jobb denne da­gen er å være po­si­tiv, og det er en uskre­ven re­gel at mor har carte blanche til å lire av seg så mange ver­ba­le ballespark hun måt­te føle for i fød­sels­pro­ses­sen. Alt for å få tan­ke­ne vekk fra det som egent­lig fore­går. Din jobb er å være en svamp for alt det­te. Ab­sor­ber alt det gru­som­me du hø­rer, men gi ikke noe tilbake. Hold deg po­si­tiv.

7. Gi meg din hånd

Selv om du kan null om sy­ke­hus, så er hen­de­ne dine til stor hjelp på fø­de­stua. Lån bort en hånd å klem­me i når ri­ene rir mor som en mare.

8. Go to your hap­py place

Vær for­be­redt. Du kom­mer til å se ting du aldri vil glem­me. Når det skjer, kob­le ut hjer­nen, ta på men­ta­le øre­prop­per og gå til ditt hap­py place.

9. En sis­te hem­me­lig­het

Du fryk­ter kanskje at det aldri blir sex igjen? Til det har jeg bare fire ord å si til deg: Vel­kom­men til vok­sen­li­vet, pap­pa.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning