Kle på seg selv

- Når jeg legger fram klær om kvelden, vet jeg at de matcher fra sokkene og opp

Lar du barna velge klær selv? Vi har snakket med to mødre som har ulikt syn på saken.

SELVKLEDD: Resultatet kan variere om barna får velge klærne selv. Men gjør det noe?
SELVKLEDD: Resultatet kan variere om barna får velge klærne selv. Men gjør det noe? Foto: Foto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert
VELGER SELV: Lone lar barna velge selv. Miriam foretrekker behagelige klær.
VELGER SELV: Lone lar barna velge selv. Miriam foretrekker behagelige klær. Foto: Foto: Privat
VELKLEDD: Therese sørger for at Celinas antrekk matcher fra topp til tå.
VELKLEDD: Therese sørger for at Celinas antrekk matcher fra topp til tå. Foto: Foto: Privat

Heldigvis er det manger måter å oppdra barn på, det gjelder også hvordan man som foreldre håndterer spørsmål om påkledning. Hva tenker du? Liker du å la smårollingen velge dagens antrekk selv (med alt det måtte innebære...), eller er du opptatt av at også barna skal se velkledde ut?

Firebarnsmor Lone Kjøls­rud fra Lil­le­strøm har en helt annen holdning enn The­re­se Lien An­der­sen fra Moss, mam­ma til Ce­li­na (2).

Les også: - Komisk med foreldre i shorts og barn i parkdress

- Hvem be­stem­mer hva bar­na skal gå kledd i?

Lone: - Vår er­fa­ring er at når de får vel­ge klær­ne sine selv, blir de også ster­kere til å stå inne for sine egne valg og tør å være litt an­ner­le­des. Vi mer­ker det sær­lig i for­bin­del­se med Mi­ri­am (8) og hennes syk­dom. Hun har Aage­næs syn­drom, som blant annet gir lymf­ødem. Fra hun var året har vi måt­te lete etter klær som pas­ser. Hun kun­ne ikke gå bar­beint, og kjo­ler har hun aldri likt. Mi­ri­am er opp­tatt av behagelige klær. Fordi hun bru­ker støt­te­strøm­per og har kraf­ti­ge­re leg­ger, har vi latt henne vel­ge selv. Slimfit-klær­ne pas­ser rett og slett ikke.

Therese: - Jeg kjø­per alle klær­ne til Ce­li­na, og det er jeg som be­stem­mer hva hun skal ha på seg. Pap­pa­en bryr seg ikke noe sær­lig, og vet hel­ler ikke hvor klærne lig­ger. Mor har full kon­troll på alt av klær her i huset!

- Kom­mer du til å fort­set­te med samme strategi?

Lone: - Jeg har til­lit til at bar­na våre fin­ner en vei selv. Fem­årin­gen er ikke nøye på far­ger, og li­ker best jog­ge­buk­ser og tyn­ne bom­ulls­gen­se­re. Åt­te­årin­gen fore­trek­ker T-skjor­ter med Lynet-, nin­ja- og Su­per­mann-trykk. De to eld­ste, på 20 og snart 16 år, valg­te også litt «mer­ke­li­ge» an­trekk da de var små. Den ene skul­le bare gå i tights, mens den andre had­de hår­bøy­len fes­tet med 20 hår­spen­ner. I dag er de vel­dig nøye på hva de går kledd i.

Therese: - Enn så lenge sy­nes jeg det er kjem­pe­flott at jeg kan be­stem­me. Jeg er glad i å pyn­te henne opp, ikke alltid i kjo­ler, men gjerne med litt ry­sjer og blon­de­kra­ger. Mange re­age­rer på at Ce­li­na alltid er vel­kledd, og jeg sy­nes det er trist at det skal være ne­ga­tivt å kle bar­net sitt pent. Selv om hun er pen i tøy­et, får hun naturligvis lov til å male, teg­ne og møk­ke seg til. Når jeg leg­ger fram klær om kvel­den, vet jeg at de mat­cher fra sok­ke­ne og opp. Jeg er selv vokst opp med at man skal se vel­stelt ut når man går ut. Jeg kan vel være så ær­lig og si at jeg blir litt stres­set hvis ikke klær­ne hennes mat­cher.

- Hva ten­ker du om for­eld­re som tenker helt motsatt av deg?

Lone: - Er det noe jeg er opp­tatt av, så er det at alle for­eld­re­ må fin­ne ut hva som er best i deres fa­mi­lie­. Sam­ti­dig tror jeg ikke du er tjent med å set­te gren­ser for sent, sær­lig når det gjel­der inn­kjøp av klær. Men du må vel­ge hvilke kam­per du vil ta. Jeg plei­er å si «om du synes det er van­ske­lig å set­te gren­ser for en to­åring, gled deg til ten­årene».

Therese: - Jeg bryr meg ikke så mye om hva andre for­eld­re gjør. Jeg skul­le bare øns­ke at fle­re kunne sy­nes at det er greit at man har velkled­de barn også. Jeg fø­ler at det er mer god­tatt at bar­na ser litt ustelte ut, at de har klær i alle regn­bu­ens far­ger og hå­ret til alle kan­ter, enn at bar­na er pent ­kledd, med mat­chen­de plagg fra topp til tå og sløy­fe i hå­ret.

- Lone, hen­der det du likevel be­stem­mer?

Lone: - Ja, på 17. mai og stør­re fest­da­ger drar mam­ma ve­to­ret­ten sin. Da er det bu­nad. De be­stem­mer selv res­ten av året, og det har gått greit til nå.

- Therese, hender det at du ten­ker at du kanskje kun­ne vært litt lø­se­re i snip­pen og latt henne be­stem­me selv?

Therese: - Jeg sy­nes ikke Celina er stor nok til å be­stem­me selv ennå. Klær­ne jeg leg­ger fram er valgt ut ifra vær­mel­din­gen, slik at hun ikke fry­ser, men at det sam­ti­dig ser or­dent­lig ut! Når hun blir stør­re, skal hun få vel­ge mellom to an­trekk, som jeg har pluk­ket ut.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning