Påskeferie med barn

Dette bør dere ha med på tur

En vellykket påsketur med små barn krever god planlegging.

ENDELIG: Det ligger mye planlegging og pakking bak en god fjellpåske.
ENDELIG: Det ligger mye planlegging og pakking bak en god fjellpåske. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Pakkeliste

Utstyr:

✔ Ak­ti­vi­tets­bø­ker og andre bø­ker

✔ Spill som pas­ser hele fa­mi­li­en

✔ Lom­me­lyk­t/ho­de­lyk­t

✔ Kul­de- og sol­krem, før­s­te­hjelp

✔ Sol­bril­ler

✔ Ski­smur­ning

✔ Spa­de

✔ Ski­støv­ler

✔ Ga­mas­jer

✔ Ski og sta­ver

✔ Pulk

✔ Ake­brett

✔ Sit­te­un­der­lag

Klær:

✔ Ull­un­der­tøy

✔ Tyn­ne ull­sok­ker/ullstrømpebukser

✔ Ull­gen­ser og fleece­jak­ke- og bukse

✔ Ull­hals eller lue med hals

✔ Ullue og vind­tett lue

✔ Tyk­ke vot­ter og vind­tet­te vot­ter

✔ Tyk­ke ull­sok­ker

✔ Vind- og vann­tett vinter-/vårdress

✔ Vinterstøvler og Cherrox-støv­ler

✔ Tøf­ler

✔ Kose­dress til in­ne­bruk

✔ Pysj

I sek­ken på tur:

✔ Tunge tin­ge bør bæ­res in­nerst mot krop­pen og lig­ge lavt i sek­ken.

✔ Pakk klær inn i plast­po­ser, så det hol­der seg tørt.

✔ I lok­ket bør du ha drik­ke­flas­ke, noe lett­spist, ski­smø­ring, sol­krem, sol­bril­ler.

✔ Ro­si­ner, nøt­ter og sjo­ko­la­de i til­legg til mat­pak­ke er lurt.

Fjel­let har tu­sen an­sik­ter. Fra det var­me og vak­re med sol fra sky­fri him­mel, til det for­blås­te og kal­de med tå­ke­lag­te fjell­top­per. Væ­ret kan være svært skif­ten­de, og for­and­rin­ge­ne kan skje på noen mi­nut­ter.

Derfor kan det være en ut­ford­ring å pak­ke smart til pås­ke­tur.

Ikke fjellpåske?

Men altså: Om du skal være hjemme i lavlandet i påsken, er ikke denne artikkelen ment for deg.

Da bør du heller, om været er bra, lese om hvorfor det er komisk med foreldre i shorts og barn i parkdress. Eller samle noen tips til hyggelige aktiviteter hjemme.

Lag på lag

Så tilbake til fjellet:

– Plan­leg­ging er nøk­ke­len til en vel­lyk­ket fjell­tur, sier Mari Stephansen, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Den Nors­ke Turistforening.

Det hand­ler om å være for­be­redt på det mes­te av vær. Nøk­ke­len til en god tur­opp­le­vel­se med barn (og voksne!) er å hol­de seg tørr og varm. Ten­ker man lagvis med klær, kom­mer man langt.

Luft mellom plaggene

Sjekk vær, vind og tem­pe­ra­tur før du kler bar­net. Tenk tre lag med klær – tynn ull, litt tyk­ke­re ull eller fleece og vann- og vind­tett ytterst.

– Fle­re tyn­ne lag er bed­re enn få tyk­ke. Luft mellom plag­ge­ne gir bed­re var­me, og det er let­te­re å re­gu­le­re kropps­tem­pe­ra­tu­ren ved å ta av eller på et plagg.

Unn­gå for­frys­nin­ger

Hol­der man seg tørr, kom­mer man langt. Vann le­der kul­de tre gan­ger let­te­re enn luft, det er derfor det er så vik­tig å unn­gå å bli våt.

– Barn tå­ler mind­re kul­de enn voks­ne, men er de i ak­ti­vi­tet, blir de fort var­me. Barna er ikke like flin­ke til å si ifra om at de fry­ser. Det er derfor eks­tra vik­tig å føl­ge med, sier Stephansen.

Hånden på nakken

– Legg hån­den på nak­ken og un­der klær­ne for å sjek­ke om po­den er svett eller kald.

Man bør kle bar­na som man kler seg selv, pluss litt eks­tra. Ull var­mer selv om det blir vått og er derfor  et smart valg.

Barn i pulk

Barn i pulk tren­ger mer klær enn når de går for egen ma­skin.

Et iso­le­ren­de un­der­lag nederst er ekstremt vik­tig. Kul­den fra bak­ken kan være far­lig kald for bar­net.

Kaldere enn du tror

Ikke la so­la lure deg. Det kan være kal­de­re enn det vir­ket da du stakk ne­sa ut av vin­du­et. Sjekk ute­tem­pe­ra­tu­ren, og husk at den re­la­ti­ve tem­pe­ra­tu­ren kan være mye kal­de­re enn det gra­de­stok­ken vi­ser.

Med litt vind kan mi­nus fem gra­der fort til­sva­re mi­nus 15.

Se på kartet

La bar­na få ta del i plan­leg­gin­gen av tu­ren. Det­te gjør dem ofte mer mo­ti­ver­te og spen­te, og de kan for­be­re­de seg på hva de har i ven­te.

– Se på bil­der fra om­rå­det dere skal til, let opp ru­ten på kar­tet og finn fram små his­to­ri­er eller sagn fra om­rå­det. Spør den lo­ka­le tu­rist­for­en­in­gen om ak­tu­ell lit­te­ra­tur eller let på ­net­tet, rå­der Stephansen.

Korte turer

Slik får du blide barn på tur

❤ Ikke ha for sto­re am­bi­sjo­ner om å gå fle­re mil på ski med bar­na. Kre­ven­de tu­rer er sjel­den smart. 

❤ Selg inn tu­ren! For­tell hva dere skal gjø­re, hva som blir mor­somt og ut­ford­ren­de.

❤ Legg inn minst én ak­ti­vi­tet som du vet slår an i lø­pet av tu­ren.

❤ Ha et klart tur­mål som dere sammen er eni­ge om – gjerne en topp, et vann, en hyt­te eller lig­nen­de.

❤ Legg opp til en rund­tur hvis det er mu­lig. Det er mer mo­ti­ve­ren­de enn å gå fram og tilbake.

❤ Ta pau­ser – barn li­ker å gå i rykk og napp. Gjør mat­pau­sen hyg­ge­lig med bål eller pri­mus.

Ikke legg lis­ta for høyt. Kor­te tu­rer med mange pau­ser er som re­gel enk­le­re å gjen­nom­fø­re. Snakk med bar­net underveis om te­ma­er de er in­ter­es­ser­te i.

Mor­som­me his­to­ri­er om bar­nas hel­ter kan hjel­pe på mo­ti­va­sjo­nen.

Lek og moro

Vil du at turgleden skal blomstre i årene framover, er det klokt å alltid sette av tid til lek og moro både i og utenfor løypa.

– Ta hyp­pi­ge lekepauser. Ak­ing og ba­sing er alltid po­pu­lært. Et annet tips er å ha med flas­ker til flas­ke­bane.

– Og, sist men ikke minst, husk opp­munt­ren­de ord og smil, alle li­ker ros.

Lett barnesekk

Barn sy­nes ofte det er gøy å bære sin egen sekk, i alle fall i star­ten av tu­ren.

Pakk derfor sek­ken så lett som mu­lig, for eks­em­pel bare drik­ke­flas­ke og mat­pak­ke.

Velutstyrt voksensekk

– Din egen sekk bør derimot være godt ut­styrt med både mat, varm drik­ke og skift. Sol­krem, sol­bril­ler og kul­de­krem er også helt nød­ven­dig å ha med, sier Mari Stephansen.

– En­kelt før­s­te­hjelps­ut­styr og vindsekk, som kan bru­kes som le­vegg hvis det blå­ser, er også smart.

SNART FRAMME: Du skal ha kort vei fra parkeringsplassen til hytta om du insisterer på å pakke i trillekoffert.
SNART FRAMME: Du skal ha kort vei fra parkeringsplassen til hytta om du insisterer på å pakke i trillekoffert. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning